ÖN ÖRGÜTLEYİCİLERİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Dilek Çakıcı
2.191 832

Öz


Bu araştırmanın amacı ön örgütleyicilerin öğrencilerin İngilizce okumaya yönelik tutumları üzerindeki etkilerini ve bu etkilerin cinsiyetle ilişkilerini incelemektir Araştırmada kontrol gruplu öntest sontest deneysel araştırma modeli kullanılmıştır Deney Grubuna ön örgütleyiciler verilmiş Kontrol Grubuna ise verilmemiştir Araştırma 62 41 kız 21 erkek 9 sınıf öğrencileri üzerinde İngilizce Okuduğunu Anlama dersinde yürütülmüştür Araştırmanın verileri İngilizce Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği ile toplanmıştır Verilerin analizinde Aritmetik Ortalama Standart Sapma t Testi Varyans Analizi ve Scheffeé Testi kullanılmıştır Araştırma sonunda ön örgütleyicilerin öğrencilerin İngilizce okumaya yönelik tutumlarını Değer Verme alt boyutunda etkilediği; İlgi alt boyutunda ise etkilemediği belirlenmiştir Ayrıca ön örgütleyiciler kız öğrencilerin İngilizce okumaya yönelik tutumlarını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkilemiştir Deney Grubundaki kız öğrencilerin okumaya yönelik tutumları Değer Verme alt boyutunda diğer öğrencilerden daha olumludur Fakat İlgi alt boyutunda Kontrol Grubundaki kız öğrencilerin lehine bir farklılık söz konusudur

Anahtar kelimeler


Ön Örgütleyiciler, Okumaya Yönelik Tutum, İngilizce Öğretimi

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.