Eğitim Müfettişlerinin Görev Alanları Açısından Karşılaştıkları Sorunlar

M.Cevat Yıldırım, Kadir Beycioğlu, C. Teyyar UĞURLU, Mehmet SİNCAR
2.591 644

Öz


Bu çalışmanın amacı, eğitim müfettişlerinin görev alanları açısından karşılaşılan sorunları eğitim müfettişlerinin görüşlerine göre tespit etmektir. Bu çalışmada, durum çalışması modeli kullanılmıştır. Çalışma
grubu, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin her ilinden 2’er eğitim müfettişi olmak üzere toplam 16 eğitim müfettişinin görüşü alınmıştır. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme yöntemiyle elde edilmiştir. Veriler, betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışmanın sonucuna göre, eğitim müfettişlerinin dört görev alanıyla ilgili çeşitli sorunların olduğu, özellikle sorunların birçoğunun eğitim müfettişliği sisteminin yapısından kaynaklandığı
belirlenmiştir. Bunlara bağlı olarak, eğitim müfettişliği sisteminin yapısının yeniden gözden geçirilmesi ve bazı yapısal değişiklerin yapılmasının bir zorunluluk olduğu söylenebilir.

Anahtar kelimeler


araştırma, denetim sistemi, eğitim müfettişi, rehberlik, soruşturma

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.