Öğretmen Adaylarının Ses Konusundaki Kavram Yanılgılarının İncelenmesi

Nurhan ÖZTÜRK, Nurhan ATALAY
3.846 783

Öz


Bu çalışmada, sınıf ve fen bilgisi öğretmenliği öğretmen adaylarının ses dalgalarının bazı temel olguları ve kavramları hakkında kavram yanılgılarının betimlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 2009-2010 Eğitim Öğretim yılının 2. yarısında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programında öğrenim gören 60, fen bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören 40 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket, sesin yayılması, doğası, sesin özellikleri konularını içeren 6 adet açık-uçlu sorudan oluşmaktadır. Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının sesle ilgili kavram yanılgılarına sahip oldukları ortaya çıkmıştır.

Anahtar kelimeler


Sınıf öğretmenliği öğretmen adayları; Fen bilgisi öğretmen adayları; Ses; Kavram yanılgıları

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.