Stratejik Liderliğe İlişkin Denetmen Görüşleri (İzmir İl Örneği)

Ali AKSU, Nejat İRA, Fatma ÇEK
2.437 585

Öz


Bu araştırmanın amacı ilköğretim denetmenlerinin stratejik liderliğe ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini, İzmir’de görev yapan ilköğretim denetmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekleminde ise İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapmakta olan 11 ilköğretim denetmeni yer almaktadır. Araştırma tarama modeli temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizi yoluyla çözümlenmiş ve değerlendirilmiştir. Stratejik lider olarak, denetmenlerin en çok sahip olması gereken özellikler, dürüst olma, iyi iletişim kurma ve personeli güdülemek için olumlu özelliklerini vurgulama ve rehberlik yapmadır.

Anahtar kelimeler


Denetmen; ilköğretim; stratejik liderlik

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.