Sosyal Bilgiler Dersinde Müze ile Eğitimin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Samsun İli Örneği

Şule EGÜZ, Alper KESTEN
5.596 1.240

Öz


Yaşam boyu eğitim sürecinde çok yönlü öğrenme ortamları olarak kullanılan müzeler, eğitim alanında da etkin kullanım mekânları ve ideal öğrenme ortamları olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Araştırmanın amacı;
müze ile eğitimin mevcut durumunu Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin ve bu dersi alan öğrencilerin görüşleri doğrultusunda belirlemek ve müzelerin eğitim amaçlı kullanılmasının Sosyal Bilgiler öğretimine katkısının ne
olabileceğini ortaya koymaktır. Bu araştırmada nitel veri toplama yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma yapılan okulların seçiminde ise maksimum durum örneklemesi yöntemine
başvurulmuştur. Bu çalışmanın sonunda sosyo-ekonomik bakımdan üst düzey olarak belirlenen 3 okulun 2’sinde müze ziyaretlerinin, özellikle de sanal müze ziyaretlerinin Sosyal Bilgiler dersi içerisinde daha etkin
kullanıldığı ve periyodik olarak müze ziyaretleri yapıldığı belirlenmiştir. Alt düzey olarak belirlenen 3 okulda ise öğretmenlerin müzeleri Sosyal Bilgiler dersinde etkin olarak kullanmadıkları saptanmıştır. Ayrıca bu çalışmanın sonuçları bürokratik işlemlerin uzunluğunun öğretmenlerin müze ziyaretleri konusunda isteklerinin azalmasına neden olduğunu göstermiştir. Bu araştırmada görüş bildiren öğretmenlerin Sosyal Bilgiler programında yer alan müze ile eğitim konusunda tam anlamıyla bilgi sahibi olmamalarına bağlı olarak öğretmenlerin programda yer alan müze ile eğitim etkinliklerini uygulamaları konusunda teşvik edilmeleri ve desteklenmeleri ihtiyacı bu çalışma ile açıkça ortaya konulmuştur.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.