Anaokuluna Devam Eden Altı Yaşındaki Çocuklar İle Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyun Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Belma TUĞRUL, Özge METİN ASLAN, Gözde ERTÜRK, Şenay ÖZEN ALTINKAYNAK
12.297 3.772

Öz


Bu araştırmanın amacı; erken çocukluk dönemindeki 6 yaş çocuklarının ve okul öncesi öğretmenlerinin oyun hakkındaki görüş ve beklentilerinin ortaya koyulmasıdır. Bu amaçla araştırmanın öğretmen boyutunda; öğretmenlerin oyun hakkındaki görüşleri, oyunu tanımlayıcı bilgileri,  öğrenme sürecinde oyunu bir yöntem olarak kullanma tercihleri, bu konudaki uygulamaları ile çocuklara sağladıkları oyun fırsatları ve çocukların oyun gereksinimi karşısındaki engeller araştırılmıştır. Araştırmanın çocuk boyutunda ise çocukların oyun hakkındaki görüşleri, oyun davranışları, oyun fırsatları ile ilgili memnuniyet ve beklentileri incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda çocukların ve öğretmenlerin oyun tanımlarına ilişkin benzer özellikler üzerinde durdukları görülürken, çocukların oyun algılarının öğretmenlerin tutum ve davranışlarından etkilendiği, öğretmenlerin çoğunun eğitim programı içinde oyunun önemini fark etmedikleri ve aktif bir öğretim yöntemi olarak oyundan faydalanmadıkları, bazı öğretmenlerin ise bu konudaki eksikliklerinin farkında oldukları ve desteklenmeye ihtiyaç duydukları belirlenmiştir.


Anahtar kelimeler


Oyun, Öğretmenlerin Oyun Algısı, Çocukların Oyun Algısı, Erken Çocukluk Eğitimi

Tam metin:

PDF PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.17679/iuefd.05509

Referanslar


Broadhead, Pat (2006), Developing an understanding of young children's learning through play: the place of observation, interaction and reflection. British Educational Research Journal. 32 (2), 191–207.

Brosterman, Norman (1997) Inventing kindergarten. New York: Abrams/Times Mirror.

Ceglowski, Deborah (1997). Understandıng and building upon

chıldren's perceptions of play activities in early childhood programs. Early Childhood Education Journal 25 (2), 107-112, Doi: 10.1023/A:1025624520956.

Çamlıbel İlkin, Ayça (2012). Çocukların Gelişim Süreci ve Televizyonun Etkileri. Uzmanlık Tezi. Radyo Televizyon Üst Kurulu, Ankara.

Fischer, W. Kurt ve Hencke, W. Rebecca (1996). Infants' construction of actions in context:piaget's contribution to research on early development. American Psychological Society. 7 (4), 204- 210.

Fleer, Marilyn (2009) Play and learning in early childhood settings: International perspectives. Springer. www.books.google.com adresinden ulaşılmıştır.

Güneş, Gökhan ve Tuğrul Belma (2012). A play, tens of teachers and hundreds of their ideas about child who doesn’t play. Cyprus International Conference on Education Research (CY-ICER 2012), Sözlü Bildiri, Cyprus.

Hoorn V. Judith, Nourot, M. Patricia, Scales, B., ve Alward,.R. Keith (2007). Play at the center of curriculum, 4th Edition, Pearson Merrill Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

Howard, Justine. Jenvey, Vickii. ve Hill, Carly (2006). Children’s categorisation of play and learning based on social context. Early Child Development And Care . 176 (3-4), 379-393. ISSN: 03004430 DOI: 10.1080/03004430500063804

Karasar, Niyazi (1998). Bilimsel araştırma yöntemi. (8. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

King, Nancy. (1982). Work and play in the classroom. Social Education,46(2), 110-113.

Miller, Elissa. ve Kuhaneck, Heather. (2008). Children's perceptions of play experiences and play preferences: a qualitative study. AJOT: American Journal Of Occupational Therapy, 62 (4), 407-415.

Rothlein, Liz. ve Brett, Ariene. (1987): Children's, teachers' and parents' perceptions of play. Early Childhood Research Quarterly, 2 (1) , 45-53 Doi: 10.1016/0885-2006(87)90012-3

Russo, H. Lindsey (2009). Play, peer relationships, and academic learning: Exploring the views of teachers and children. Unpublished Doctoral Dissertation, Teachers College

Sherwood A.S. Sara. (2009). Play: a study of preservice teachers’ beliefs about a complex element of early childhood education, Doctor of Philosophy, Unpublished doctoral dissertation. The University of Texas at Austin, May

Shelley Smith. (2006). The perceptions of play among

educators in kindergarten and garade one classrooms. Brock University (Canada). ISBN:0494180102, 9780494180105. 13. 05. 2009 tarihinde www.books.google.com adresinden ulaşılmıştır.

Sluss, J. Dorothy (2005). Supporting play: birth through age eight, Thomson Delmar Learning, Canada.

Tuğrul, Belma (2010). Okul Öncesinde Özel Öğretim Yöntemleri. In Zembat R. (Ed) Oyun Temelli Öğrenme (pp. 187-216), Anı Yayıncılık, Ankara.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005) Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (2. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık