Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (İnönü Üniversitesi Örneği)

Mustafa AKDAĞ, Birsen ŞAHAN-YILMAZ, Uğur ÖZHAN, İsmail ŞAN
6.051 2.365

Öz


Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte internet yalnızca bilgisayarlarla ve internet kafelerde erişilebilecek ayrıcalıklı bir hizmet olmaktan çıkmış hayatımızın her alanına yayılmıştır. Bilgisayar başında geçirilen zamanın ayarlanamaması ve bireyin internet kullanma konusunda kendisini kontrol edememesi internet bağımlılığının oluşmasına neden olmaktadır. İnternet bağımlısı bireyler fiziksel sorunların yanı sıra psikolojik, sosyal ve akademik yaşamlarında da sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin internet bağımlılıkları ve bunların çeşitli değişkenlere göre farklılaşma durumları incelenmiştir. Araştırma sonunda, öğrencilerin büyük çoğunluğunun internet bağımlılıkların “düşük” düzeyde olduğu görülmüştür. İnternet bağımlılıklarında cinsiyet, akademik başarı, derslere devam durumu, günlük internet kullanım süresi, internete bağlanılan yer, internete telefonla bağlanma değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar görülürken; öğretim türü ve ailelerin gelir düzeyi değişkenlerine göre anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır.


Anahtar kelimeler


İnternet bağımlılığı; üniversite öğrencileri; internet kullanımı

Tam metin:

PDF PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.17679/iuefd.98972

Referanslar


Anderson, K. J. (2001). Internet use among college students: An exploratory study. Journal of American College Health, 50(1), 21-26.

Berber-Çelik, Ç. ve Odacı, H. (2011). Kendilik Algısı ve Benlik Saygısının Problemli İnternet Kullanımı Üzerindeki Yordayıcı Rolü. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011 Fırat University, Elazığ- Turkey.

Bozoğlan, B., Demirer, V. ve Şahin, I. (2013) Loneliness, self-esteem, and life satisfaction as predictors of Internet addiction: A cross-sectional study among Turkish university students. Scandinavian Journal of Psychology, 54, 313-319.

Bremer, J. ve Rauch, P.K. (1998). Children and computers: Risks and benefits. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 37, 559-560.

Brian, D. ve Wiemer-Hastings, P. (2005). Addiction to the internet and online gaming. Cyberpsychology & Behaviour, 8(2), 110-113.

Chou, C., Condron, L. ve Belland, J.C. (2005). A review of the research on internet addiction. Educational Psychology Review, 17 (4), 363-388.

Chou, C. ve Hsiao, M. (2000). Internet addiction, usage, gratification, and pleasure experience: the Taiwan college students’case. Computers & Education, 35 (1), 65-80.

Crews, C. R., Froeschle, J. G. ve Li, J. (2011). Solution Focused Social Interest: A Targeted Approach to Treating Internet Addiction, Paper based on a program presented at the 2011 American Counseling Association Conference, New Orleans, LA.

Çakır-Balta, Ö. ve Horzum, M. B. (2008). Web tabanlı öğretim ortamındaki öğrencilerin internet bağımlılığını etkileyen faktörler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(1), 187-205.

Davis, R. A. (2001). A cognitive-behavioral model of pathological internet use. Computers in Human Behavior, 17(2), 187–195.

Davis, R. A., Flett, G. L. ve Besser, A. (2002). Validation of a new scale for measuring problematic internet use: implications for pre-employment screening. Cyberpsychology Behavior, 5(4), 331–345.

Durndell, A. ve Haag, Z. (2002). Computer self-efficacy, computer anxiety, attitudes towards the internet and reported experience with the internet, by gender, in an East European sample. Computers in Human Behavior, 18, 521–535.

Eldeleklioğlu, J. ve Vural-Batık, M (2013). Predictive effects of academic achievement, internet use duration, loneliness and shyness on internet addiction. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 141-152.

Ezoe, S. ve Toda, M. (2013). Relationships of loneliness and mobile phone dependence with internet addiction in Japanese medical students. Open Journal of Preventive Medicine, 3(6), 407-412.

Frangos, C. C., Frangos, C. C. ve Kiohos, A. P. (2010). Internet addiction among greek university students: demographic associations with the phenomenon, using the greek version of young’s internet addiction test. International Journal of Economic Sciences and Applied Research, 3 (1), 49-74

Güçray, (2009). Feminist Terapi ve Psikolojik Danışma: Kültürel Dönüşüm ve köklü toplumsal değişimlerin bir sonucu olarak gelişimsel bir perspektif. F. Korkut-Owen, R. Özyürek, D. W. Owen (Eds.), Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik Cilt 2 (Meslekleşme sürecindeki ilerlemeler) içinde (99-131). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (24. Basım), Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kıran-Esen, B. & Gündoğdu, M. (2010). The relationship between internet addiction, peer pressure and perceived social support among adolescents. The International Journal of Educational Researchers, 2(1):29-36.

Kim, S. ve Kim, R. (2002). A study of internet addiction: status, causes, and remedies. Journal of Korean Home Economics Association English Edition, 3(1), 1-19.

Kraut, R., Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukopadhyay, T. ve Scherlis, W. (1998). Internet paradox: a social technology that reduces social involvement and psychological well-being? Am. Psychol., 53, 1017–1031.

Kubey, R.W., Lavin, M.J. ve Barrows, J.R. (2001). Internet use and collegiate academic performance decrements: Early Findings. Journal of Communication 51(2), 366-382.

Kuss, D. J., ve Griffiths, M. D. (2011) Addiction to social networks on the Internet: A literature review of empirical research. International Journal of Environmental and Public Health, 8, 3528-3552.

Lee, M. S., Ko, Y. H., Song, H. S., Kwon, K. H., Lee, H. S., Nam, M. ve Jung, I. K. (2007). Characteristics of internet use in relation to game genre in Korean adolescents. CyberPsychology & Behavior, 10(2), 278-285.

Leung, L. (2004). Net-generation attributes and seductive properties of the internet as predictors of online activities and internet addiction. CyberPsychology & Behavior, 7(3), 333-348.

Morahan-Martin, J. ve Schumacher, P. (2000). Incidence and correlates of pathological internet use among college students. Computers in Human Behavior, 16(1), 13-29.

Sato, T. (2006). Internet addiction among students: prevalence and psychological problems in Japan. Clinical Topics in Japan, 49(7), 279-283.

Scherer, K. (1997). College life on-line: Healthy and unhealthy internet use. Journal of College Student Development, 38, 655-665.

Shotton, M. A. (2005). Computer addiction? A study of computer dependency. USA: Taylor & Francis Ltd.

Şahin, C. ve Korkmaz, Ö. (2011). İnternet bağımlılığı ölçeğinin türkçeye uyarlanması. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 101-115.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Şenormancı, Ö., Konkan, R. ve Sungur, M. Z. (2010). İnternet bağımlılığı ve bilişsel davranışçı terapisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11, 261-268.

Tarcan, A. (2005). Dünden bugüne internet üzerine felsefi yaklaşımlar. A. Tarcan, (Ed.), İnternet ve Toplum (2-10). Ankara: Anı Yayıncılık.

Tsai, H. F., Cheng, S. H., Yeh, T. L., Shih, C. C., Chen, K. C., Yang, Y. C. ve Yang, Y. K. (2009). The risk factors of internet addiction: A survey of university freshmen. Psychiatry Research, 167, 294–29.

Türkiye İstatistik Kurumu. (TÜİK) (2013). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması (2013). Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni. Sayı:10880, Ankara. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13569, alınmıştır. 24.03.2013 tarihinde

Üneri, Ö. Ş. ve Tanıdır, C. (2011). Bir grup lise öğrencisinde internet bağımlılığı değerlendirmesi: kesitsel bir çalışma. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 24, 265-272.

Yang, S. C. ve Tung, C. J. (2007). Comparison of internet addicts and nonaddicts in Taiwanese high school. Comput. Human Behav., 23 (1), 79-96.

Ybarra, M. L. ve Mitchell, K. J. (2005). Exposure to internet pornography among children and adolescents: A national survey. CyberPsychology & Behavior, 8(5), 473-486.

Yılmaz, M. B. (2010). İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin bilgisayara yönelik bağımlılık gösterme eğilimlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 1(1):7-8.

Young, K. S. (1996). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. CyberPsychology and Behavior, 1 (3), 237-244.

Young, K. S. (2004). Internet addiction a new clinical phenomenon and its consequences. American Behavioral Scientist, 48 (4), 402-415.

Young, K. S. (2007a). Cognitive behavior therapy with internet addicts: treatment outcomes and implications. Cyber Psychology & Behavior, 10 (5), 671-679.

Young, K. S. (2007b). Treatment outcomes with internet addicts. CyberPsychology & Behavior, 10(5), 671-679.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.