Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Boş Zaman Etkinliği Olarak Meslekle İlgili Okuma Alışkanlıkları

Hulisi BİNBAŞIOĞLU, Hakan TUNA
3.033 684

Öz


Hangi meslekten olursa olsun okuma alışkanlığı kazanmamış bireylerin mesleklerinde başarılı olmaları oldukça güçtür. Bu nedenle ileride bir meslek sahibi olacak öğrencilerin, okul yaşamlarında özellikle de hangi mesleği yapacağının şekillendiği üniversite yıllarında okuma ve araştırma alışkanlığı kazanması çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan, Meslek Yüksekokullarının (MYO) turizm ile ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilerin turizm mesleğiyle ilgili okuma ve araştırma alışkanlıklarını ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubu 256’sı erkek, 171’i bayan toplam 427 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Betimleyici analizde sıklık (frekans) ve yüzde (%) kullanılmıştır. Değişkenler arası farklılıkların belirlenmesinde ise Kay-Kare testinden yararlanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinden çıkan sonuçlara göre; üniversite öğrencilerinin boş zamanlarında turizm ile ilgili okuma ve araştırma alışkanlıklarının çok düşük olduğu ve mesleki anlamda bilgi edinmek, okuma ve araştırma yapmak için yeterince çaba göstermedikleri belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin turizm mesleğiyle ilgili okuma ve araştırma alışkanlıkları, mezun oldukları lise düzeylerine ve aile gelir durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermezken, cinsiyetlerine göre ise öğrencilerin üniversite kütüphanesinde turizm hakkında araştırma yapılacak kaynakların yeterliliğine ilişkin, boş zamanlarında turizm hakkında araştırmalar yapmalarına ilişkin ve boş zamanlarında arkadaşlarıyla turizmle ilgili konuları tartışmalarına ilişkin erkekler lehine anlamlı bir farklılık göstermektedir.


Anahtar kelimeler


Boş zaman değerlendirme; mesleki okuma; turizm bölümü öğrencileri; meslek yüksekokulu

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17679/iuefd.16235298

Referanslar


Abidin M.J.Z., Mohammadi, M.P. ve Lean, O.C. (2011). The reading habits of malaysian chinese university students. Journal of Studies in Education, 1 (1), 1-13.

Aksaçoğlu, A.G. ve Yılmaz, B. (2007). Öğrencilerin televizyon izlemeleri ve bilgisayar kullanmalarının okuma alışkanlıkları üzerine etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 21(1), 3-28.

Altay A., Çakır, G. ve Çakır, A. (2011). Turizm ve otel işletmeciliği programı öğrencilerinin kitap okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma: Trakya Bölgesi’nde yer alan MYO’lar örneği. 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, 25 - 27 Mayıs 2011, Aydın.

Arslan, Y., Çelik, Z. ve Çelik, E. (2009). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 113-124.

Batur, Z., Gülveren, H., Bek, H. (2010). Öğretmen adaylarının okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma: Uşak eğitim fakültesi örneği, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 32-49.

Braguglia, K.H. (2005). Reading habits of business students. Journal of College Teaching & Learning, 2(3), 67-72.

Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi.

Filiz, K. (2004). Gazi üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunda okuyan öğrencilerin meslekle ilgili okuma ve araştırma alışkanlıkları. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 231-242.

Gömleksiz, M.N. (2004a). Kitap okuma alışkanlığına ilişkin bir tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (2), 185-195.

Gömleksiz, M.N. (2004b). Geleceğin öğretmenlerinin kitap okumaya ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi eğitim fakültesi örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1), 1-21.

İabturkiye (2013). Son 6 ay içerisinde 1.9 milyon kişi daha gündemi internetten takip etmeye başladı. http://www.iabturkiye.org/sites/default/files/iab_bulten_kasim.pdf, Erişim Tarihi: 10 Şubat 2013.

Karim, N.S.A. ve Hasan, A. (2007). Reading habits and attitude in the digital age: Analysis of gender and academic program differences in Malaysia, The Electronic Library, 25(3), 285-298.

Kurulgan, M. ve Çekerol, G.S. (2008). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 237-258.

KYGM (2012), Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, http://www.kygm.gov.tr/Eklenti/55,yonetici-ozetipdf.pdf?0, Erişim Tarihi 29.11.2012.

Media-cmi (2013). Sixty years of daily newspaper circulation trends. http://media-cmi.com/downloads/Sixty_Years_Daily_Newspaper_Circulation_Trends_050611.pdf, Erişim Tarihi: 12 Şubat 2013.

Nie, M., Armellini, A., Witthaus, G. ve Barklamb, K. (2011). How do e-book readers enhance learning opportunities for distance work-based learners, Research in Learning Technology, 19(1), 19-38.

Odabaş H., Odabaş, Z.Y. ve Polat, C. (2008). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığı: Ankara Üniversitesi örneği. Bilgi Dünyası, 9 (2), 431-465.

Ogunrombi, S.A. ve Adio, G. (1995). Factors affecting the reading habits of secondary school students, Library Review, 44(4), 50-57.

Onovughe, O.G. (2012). Internet use and reading habits of higher institution students. Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies, 3(1), 11-15.

Pala, A. ve Yıldız, H. (2012). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığı Celal Bayar Üniversitesi örneği. Akademik Araştırmalar Dergisi, 14 (53), 5-26.

Rainie, L., Zickuhr, K., Purcell, K., Madden, M. ve Joanna, B. (2012). The rise of e-reading. Pew Internet Project, 1-68. http://libraries.pewinternet.org/files/legacy-pdf/The%20rise%20of%20e-reading%204.5.12.pdf, Erişim Tarihi: 12 Şubat 2013.

Saracaloğlu, A.S., Bozkurt, N. ve Serin, O., (2003). Üniversite öğrencilerinin okuma ilgileri ve alışkanlıklarını etkileyen faktörler, Eğitim Araştırmaları, 4(12), 149-157.

Shen, L. (2006). Computer technology and college students’ reading habits. CHIA-NAN Annual Bulletin, 32, 559-572.

Strauss, M.J. (2008). Reading habits and attitudes of thai L2 students. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Master of Arts, South Africa.

Şanlıbaba, P. ve Gümüş, E. (2014). Okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma: Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu örneği, Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, 2(2), 44-49.

Tezcan, M. (1994). Boş Zamanların Değerlendirilmesi Sosyolojisi. Ankara: Atilla Kitabevi.

TÜİK (2014). Türkiye İstatistik Kurumu, Yazılı medya istatistikleri 2013, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16122, Erişim Tarihi: 10 Aralık 2014.

Urh, M. ve Jereb, E. (2014). Learning habits in higher education, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 350-355.

Üngören, E. ve Doğan, H. (2010). Turizm eğitimi alan lise öğrencilerin okuma alışkanlıklarının belirlenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(1), 228-247.

Yalman, M., Özkan, E. ve Kutluca, T. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıkları üzerine betimsel bir araştırma: Dicle Üniversitesi örneği, Bilgi Dünyası, 14(2), 291-305.

Yılmaz, B., Köse E. ve Korkut Ş. (2009). Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 23(1), 22-51.

Yılmaz, Ş. (2010). Okuma alışkanlığı kazandırılmasında okul kütüphanesi/kütüphanecisi ve yayıncı işbirliğinin etkileri nelerdir?, III. Ulusal Okul Kütüphanecileri Konferansı, Ankara.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.