Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Öğretmen Yetiştirmeye İlişkin Görüşleri

İdris ŞAHİN, Kadir BEYCİOĞLU
3.008 641

Öz


Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının nasıl bir ortamda yetiştiklerini ve yetiştirilen öğretmenlerin niteliğini öğretim elemanlarının görüşlerine göre tartışmaktır. Buca Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilen çalışmada veriler, nitel veri toplama tekniklerinden görüşme tekniğiyle toplanmış, betimsel veri çözümleme tekniğiyle çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre; bazı katılımcılar, iyi öğretmen yetiştirmek için öğretim programlarını ve programlarda yer alan dersleri yeterli görmesine karşın, bazı katılımcılar yeterli görmemektedir. Çok az sayıda katılımcı (3 kişi), öğretim sürecinin iyi işlediğini ve derslerin hedeflerine ulaştığını; bazı katılımcılar ise genel olarak iyi öğretmen yetiştirilmesine karşın, bazı derslerde hedeflere ulaşmada sorunlar yaşandığını düşünmektedir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu öğretmen adaylarının öğretmenlik coşkusunu ya hiç yaşamadıklarını ya da yeterince yaşamadıklarını vurgulamaktadır. Ayrıca fakültenin derslik, atölye, laboratuar, kütüphane gibi öğretim ortamları ve internet olanakları bakımından yetersiz olduğunu; öğretmenlik uygulamasının başarılı olmadığını, hedefine ulaşmadığını düşünmektedirler.


Anahtar kelimeler


ükseköğretim; eğitim fakültesi; öğretmen yetiştirme; öğretim üyesi; öğretmen

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17679/iuefd.16259330

Referanslar


Blömeke, S., Suhl, U., Kaiser, G. & Döhrmann, M. (2012). Family background, entry selectivity and opportunities to learn: What matters in primary teacher education? An international comparison of fifteen countries. Teaching and Teacher Education. 28, 44-55.

Bullough, R. V. (2011). Hope, happiness, teaching and learning. In C. Day & J. Chi-Kin Lee (Eds.), New Understanding of teacher’s work (pp. 15–30). Dordrecht: Springer

Can, N. (2009). Öğretmen liderliği. Ankara: Pegem Akademi.

Can, N. (2007). Öğretmen liderliği becerileri ve bu becerilerin gerçekleştirilme düzeyi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 263-288.

Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage.

Darling-Hamond, L., & Bransford, J. (Eds.). (2005). Preparing teachers for a changing world. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Day, C. (1998). Developing teachers: The challenges of lifelong learning. London: Taylor & Francis.

Eraslan, A. (2008). Fakülte-okul işbirliği programı: matematik öğretmeni adaylarının okul uygulama dersi üzerine görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34: 95-105

Furlong, J. (2013). Globalization, neoliberalism, and the reform of teacher education in England. The Educational Forum, 77, 28-50.

Gay, G. (2010). Acting on beliefs in teacher education for cultural diversity. Journal of Teacher Education, 61 (1-2), 143–152.

Greenwald, R., Hedges, L. V., & Laine, R. D. (1996). The effect of school resources on student achievement. Review of Educational Research, 66, 361–396.

Gök, F. & Okçabol, R. (1998). Öğretmen profili araştırma raporu. Eğitim-Sen.

Hanushek, E. A. (2002). Teacher quality. In L. T. Izumi, & W. M. Evers (Eds.), Teacher quality (pp. 1–12). Palo Alto, CA: Hoover Press

Heyneman, S. P. (2004). International education quality. Economics of Education Review 23, 441–452.

Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35, 1-2.

Korthagen, F. A. J. & Kessels, J.P.A.M. (1999). Linking theory and practice: Changing the pedagogy of teacher education. Educational Researcher, 28, 4–17.

Korthagen, F. A. J. (2010). How teacher education can make a difference. Journal of Education for Teaching, 36(4), 407–423.

Kümbetoğlu, B. (2005). Sosyolojide ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. Ankara: Bağlam Yayıncılık.

Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey- Bass.

Moore, A. (2004). The good teacher. London: Routledge.

Murray, J. & Kosnik, C. (2011). Academic work and identities in teacher education. Journal of Education for Teaching, 37 (3), 243–246.

Nieto, S. (2000). Placing equity front and center: Some thoughts on transforming teacher education for a new century. Journal of Teacher Education, 51(3), 180–187.

Pantic. N. & Wubbels, T. (2010). Teacher competencies as a basis for teacher education – Views of Serbian teachers and teacher educators. Teaching and Teacher Education. 27, 569-578.

Pugach, M. C., Blanton, L. P. & Florian, L (2012). Unsettling conversations: Diversity and disability in teacher education. Journal of Teacher Education, 63(4), 235–236.

Sanger, M. N. & Osguthorpe, R. D. (2011). Teacher education, preservice teacher beliefs, and the moral work of teaching. Teaching and Teacher Education. 26, 694-703.

Schacter, J.  Thum, Y. M. (2004). Paying for high- and low-quality teaching. Economics of Education Review. 23, 411–430

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Education Review, 57, 1–22.

Şahin, İ. (2010). İzmir’deki lise kütüphanelerinin durumu. e-Journal of New World Sciences Academy, 1C0147, 5 (2), 549-566.

Şahin, İ. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmen istihdamı ve mesleki geleceklerine ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1167-1184

Şişman, M. (2001). Öğretmenliğe giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.