Değerlere Göre Yönetim ve Örgütsel Güven İlişkisinin Ortaokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre İncelenmesi

Ahmet AYIK, Gönül ŞAYİR, Engin YÜCEL
3.498 686

Öz


Bu çalışmada, ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin değerlere göre yönetim ile örgütsel güven algıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi 2013-2014 eğitim öğretim yılında Erzurum il merkezin Yakutiye ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ortaokullarında görev yapmakta olan 219 öğretmenden oluşturmaktadır. Verilerin toplanması için “Örgütsel Güven Ölçeği” ve “Değerlere Göre Yönetim Ölçeği” kullanılmıştır. Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada verilerin çözümlenmesinde standart sapma, ortalama, Pearson Momentler Çarpım korelasyonu ve çoklu doğrusal regresyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırma sonuçları, ortaokul öğretmenlerinin, ortaokulların değerlere göre yönetilme durumuna ilişkin görüşünün “çok katılıyorum” düzeyinde olduğunu göstermektedir. Ayrıca, ortaokullarda değerlere göre yönetimin öğretmenlerin örgütsel güven algısı ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Regresyon analizi sonuçları ise, örgütsel güvenin tüm boyutlarının (yöneticiye güven, meslektaşlara güven ve paydaşlara güven), değerlere göre yönetim değişkeni tarafından pozitif yönde anlamlı düzeyde yordandığını göstermiştir.


Anahtar kelimeler


Örgütsel güven; değerlere göre yönetim; ortaokullar

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17679/iuefd.16298290

Referanslar


Kaynakça

Altınkurt, Y. ve Yılmaz, K. (2010). Değerlere göre yönetim ve örgütsel adalet ilişkisinin ortaöğretim okulu öğretmenlerinin algılarına göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(4), 463-484.

Artuksi, E. (2009). İlköğretim okullarında görevli öğretmenlerin okulun örgütsel güven düzeyine ilişkin algıları (Malatya ili örneği) (Bilim Uzmanlığı Tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Asunakutlu, T. (2001). Klasik ve neo-klasik dönemde örgütsel güvenin karşılaştırılması üzerine bir deneme. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 1-17.

Baloğlu, N. (2012). Değerler temelli liderlik ile dağıtımcı liderlik arasındaki ilişkiler: Okul müdürünün davranışını değerlendirmeye dönük nedensel bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (2), 1367-1378.

Blomqvist, K., Hurmelinna, P. ve Seppanen, R. (2003). Balancing Trust and Contracting in Asymmetric R&D Collaboration. R&D Management Conference, July 7-9, Manchester, England.

Buchko, A. A. (2007). The effect of leadership on values-based management. Leadership &

Organization Development Journal, 28(1), 36-50.

Büyükdere, B. ve Solmuş, T. (2006). İş ve özel yaşamda kişilerarası güven. http://www.isguc.org/ İndirme Tarihi: 11.05.2014

Cerit, Y. (2009). Öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri ile işbirliği yapma düzeyleri arasındaki ilişki. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 637-657.

Cerulli, A. P. (2002). How second and third year high school teachers build trust in a professional, Study Group Rowan University.

Çatak, E. (2012). İlköğretim okulu öğretmenlerinin yöneticilerinde gözlemledikleri ego durumları ile örgütsel güven arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi, İstnbul.

Çelik, V. (1997). Okul kültürü ve yönetimi. Ankara: Pegem.

Çetinel, E. (2008). Örgütsel güven ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki üzerine bir örnek olay (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Çubukçu, K. ve Tarakçıoğlu, S. (2010). Örgütsel güven ve bağlılık ilişkisinin otelcilik ve turizm meslek lisesi öğretmenleri üzerinde incelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi 2(4), 57-78.

Doly, A.J. and Chrispeels, J. (2008). A Question of trust: Predictive conditions for adaptive and technical leadership in educational contexts. Leadership and Policy in Schools, 7(1), 30-63.

Edvardsson, B., Enquist, B., and Hay, M. (2006). Values-based service brands: narratives from IKEA. Managing Service Quality, 16(3), 230-246.

Enis, C. D. and McCauley, M. T. (2002). Creating urban classroom communities worthy of trust. Journal of Curriculum Studies, 34, 149-172.

Erdem, A. R. (2003). Üniversite kültüründe önemli bir unsur: Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (4), 55–72.

Filiz, A. (2002). Yönetimde iletişimin rolü. Erişim: 20 Mayıs 2014, http://www.atillafiliz.com/makaleler.php

Frost, J. (2014). Values based leadership. Industrial and Commercial Training, Vol. 46 Iss 3 pp. 124 - 129

Gilbert, J. A. and Tang, T. L. (1998). An Examination of Organizational Trust Antecedents Public Personnel Management, 27, 321–338.

İpek, C. (1999). Resmi liseler ile özel liselerde örgütsel kültür ve öğretmen öğrenci ilişkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Kalaycı, G. S. (2007). Örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Karaköse, T. ve Altınkurt, Y. (2009). Okul yöneticilerinin ve il milli eğitim müdürlüğü çalışanlarının değerlere göre yönetim ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7, 49–67.

Kartal, S. E. (2010). Genel liseler ile mesleki ve teknik liselerdeki öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerinin karşılaştırılması (Elazığ ili örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Kılınç, A. Ç. (2010). Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları gösterme düzeyleri ile öğretmenlerin yaşadıkları örgütsel güven ve yıldırma arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kramer, R. M., and Lewicki, R. J. (2010). Repairing and enhancing trust: Approaches to

reducing organizational trust deficits. The Academy of Management Annals, 4(1),

-277.

Li, P. P. (2008). Toward a geocentric framework of trust: An application to organizational

trust. Management and Organization Review, 4(3), 413-439.

Neves, P. and Caetano, A. (2006). Social exchange processes in organizational change: The role of trust and control. Journal of Change Management, 6(4), 351-364.

McMillan, R.B., Meyer, M. and Northfield, S. (2004). Trust and its role in principal succession: A preliminary examination of a continuum of trust. Leadership and Policy in Schools, 4, 275-294.

Oğuzkan, F. (1993). Eğitim terimleri sözlüğü. Ankara: Emel.

Öztürk, Ç. (2010). Ortaöğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel güven algıları (Bolu ili örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Perry, R. W. (2004). The relationship of affective organizational commitment with supervisory trust. Review of Public Personnel Administration, 24, 133.

Polat, S. (2007). Örgütsel güven, adalet ve vatandaşlık davranışlarına ilişkin öğretmen algıları (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Pruzan, P. (1998). From control to values-based management and accountability. Journal of

Business Ethics, 17(13), 1379-1394.

Rindfleisch, A. (2000). Organizational trust and interfirm cooperation: an examination of

horizontal versus vertical alliances. Marketing Letters, 11(1), 81-95.

Sağnak, M. (2005). İlköğretim okullarında görevli yönetici ve öğretmenlerin örgütsel değerlere ilişkin algıları. Eğitim ve Bilim, 30, (136), 31–38.

Schwartz, S. and Sagie, G. (2000). Value consensus and ımportance: A cross-national study. Journal of Cross-Cultural Psychology, 31 (4), 465–497.

Tan, H. H. ve Tan, C. S. (2000). Toward the differentiation of trust in supervisor and trust in organization. Genetic, Social, and Psychology Monographs, 126, 241-260.

Taş, A. (2010). Öğretmenlerin iş değerlerinin örgütsel adalet algılarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 211–222.

Teyfur, M., Beytekin, O. F. ve Yalçınkaya, M. (2013). İlköğretim okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ile okullardaki örgütsel güven düzeyinin incelenmesi (İzmir il örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 84-106.

Tschannen-Moran, M. and Hoy, W. K. (1998). Trust in schools: A conceptual and empirical analysis. Journal of Educational Administration, 36, 334-352.

Yılmaz, E. (2005). Okullarda örgütsel güven ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 567–580.

Yılmaz, K. (2006a). Güven ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 69–80.

Yılmaz, K. (2006b). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerine göre kamu ilköğretim okullarında bireysel ve örgütsel değerler ve okul yöneticilerinin okullarını bu değerlere göre yönetme durumları (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Yılmaz, K. (2007). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin değerlere göre yönetim ile ilgili görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52, 639–664.

Yüksel, F. (2009). Ortaöğretim kurumlarında örgüt kültürü ile örgütsel güven arasındaki ilişki (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.