Yaşamın Anlamı Ölçeği (YAÖ): Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Seyithan DEMİRDAĞ, Sezai KALAFAT
4.936 1.034

Öz


Bu araştırmada, Yaşamın Anlamı Ölçeği’nin (YAÖ) Türkçe formunun geçerliği ve güvenirliği incelenmiştir. Ölçek Steger, Frazier, Oishi ve Kaler (2006) tarafından geliştirilmiştir.  Araştırma Zihin Engelliler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Din Kültürü Öğretmenliği ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü alanında öğrenim görmekte olan 322 lisans öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Dilsel eşdeğerlik çalışmasında, YAÖ’nün Türkçe ve İngilizce formlarında bulunan maddeler arasındaki korelasyon katsayıları ,74 ile ,91 arasında bulunmuştur. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 10 maddeden oluşan ölçeğin iki boyutlu bir yapıdan oluştuğu ve bu maddelerin toplam varyansın %68,2’sini açıkladığı görülmüştür. Ölçeğin faktör yükleri ,65 ile ,88, madde toplam korelasyonu katsayıları ise ,44 ile ,78 arasında sıralanmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizinde iki boyutlu modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (RMSEA= ,068, NFI= ,93, CFI= ,95, GFI= ,93, AGFI= ,89, RFI= ,92). Uyum geçerliği çalışmasında YAÖ ile Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği (PNDÖ) arasında bir ilişki olduğu saptanmıştır. YAÖ’nün iç tutarlılık güvenirlik her alt ölçek için sırasıyla ,81 ve ,85 olarak bulunmuştur. Test-tekrar test sonucunda ise bu değerler sırasıyla ,72 ve ,76 olarak saptanmıştır. Bu bulgular YAÖ’nün Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.


Anahtar kelimeler


Yaşamın anlamı; geçerlik; güvenirlik; uyarlama

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17679/iuefd.16250801

Referanslar


Adler, A., ve Brett, C. (1997). Understanding life. Oneworld Publications Limited.

Battista, J., ve Almond, R. (1973). The development of meaning in life. Psychiatry, 36, 409–427.

Beck, A. T., Ward, C., ve Mendelson, M. (1961). Beck depression inventory (BDI). Arch Gen Psychiatry, 4(6), 561-571.

Beck, A. T., ve Steer, R. A. (1988). Beck anxiety inventory (BAI). BiB 2010, 54.

Bonebright, C. A., Clay, D. L., ve Ankenmann, R. D. (2000). The relationship of workaholism with work-life conflict, life satisfaction, and purpose in life. Journal of Counseling Psychology, 47(4), 469–477.

Büyüköztürk, Ş. (2004). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Crumbaugh, J. C. (1977). The Seeking of Noetic Goals Test (SONG): a complementary scale to the Purpose in Life Test (PIL). Journal of Clinical Psychology, 33, 900–907.

Crumbaugh, J. C., ve Maholick, L. T. (1964). An experimental study in existentialism: The psychometric approach to Frankl's concept of noogenic neurosis. Journal of clinical psychology, 20(2), 200-207.

Chamberlain, K., ve Zika, S. (1988). Measuring meaning in life: An examination of three scales. Personality and Individual Differences, 9(3), 589–596.

Feldman, D. B., ve Snyder, C. R. (2005). Hope and the meaningful life: Theoretical and empirical associations between goal–directed thinking and life meaning. Journal of Social and Clinical Psychology, 24(3), 401-421.

Frankl, V. E. (1963). Man’s search for meaning: An introduction to logotherapy. New York: Washington Square Press.

Gençöz, T. (2000). Pozitif ve negatif duygu ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 15(46), 19-26.

Harlow, L. L., ve Newcomb, M. D. (1990). Towards a General Hierarchical Model of Meaning and Satisfaction in Life. Multivariate Behavioral Research, 25(3), 387–405.

Harlow, L. L., Newcomb, M. D., ve Bentler, P. M. (1986). Depression, self‐derogation, substance use, and suicide ideation: Lack of purpose in life as a mediational factor. Journal of clinical psychology, 42(1), 5-21.

Hicks, J. A, ve King, L. A (2007). Meaning in life and seeing the big picture: Positive affect and global focus cognition and emotion, Xp Psychology Press, 21(7), 1577-1584.

Hu, L. T., ve Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structural analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55.

Leontiev, D. A (2005). Three facets of meaning. Journal of Russian And East European Psychology, 43(6), 45-72.

Lindeman, M., ve Verkasalo, M. (1996). Meaning in life for Finnish students.The Journal of social psychology, 136(5), 647-649.

Kegan, R. (1982). The Evolving Self: Problem and Process in Human Development. Cambridge: Harvard University.

Marcia, J. E. (1980). Identity in Adolescence. In J. Adelson (Ed.), Handbook of Adolescent Psychology (Vol. 9, pp. 159–187). New Jersey: Wiley.

Reker, G. T., ve Peacock, E. J. (1981). The Life Attitude Profile (LAP): A multidimensional instrument for assessing attitudes toward life. Canadian Journal of Behavioral Science, 13, 264–273.

Ryan, R. M., ve Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: a review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of Psycholog, 52, 141–166.

Ryff, C. D., ve Singer, B. (1998). The contours of positive human health.Psychological inquiry, 9(1), 1-28.

Seligman, M. E. P., ve Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An Introduction. American Psychologist, 55, 5–14.

Steger, M. F. (2012). Making Meaning in Life. Psychological Inquiry, 23(4), 381–385.

Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., ve Kaler, M. (2006). The meaning in life questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of counseling psychology, 53(1), 80-93.

Steger, M. F., ve Kashdan, T. B. (2013). The unbearable lightness of meaning: Well-being and unstable meaning in life. The Journal of Positive Psychology, 8(2), 103–115.

Steger, M. F., Kashdan, T. B., Sullivan, B. A., ve Lorentz, D. (2008). Understanding the search for meaning in life: personality, cognitive style, and the dynamic between seeking and experiencing meaning. Journal of Personality, 76(2), 199–228.

Steger, M. F., Oishi, S., ve Kesebir, S. (2011). Is a life without meaning satisfying? The moderating role of the search for meaning in satisfaction with life judgments. The Journal of Positive Psychology, 6(3), 173–180.

Watson, D., Clark, L. A., ve Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: the PANAS scales. Journal of personality and social psychology, 54(6), 1063.

Wong, P. T. (1998). Implicit theories of meaningful life and the development of the personal meaning profile. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Yalom, I. D. (2001). Varoluşçu Psikoterapi. Kabalcı Yayınevi (3rd ed.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Zika, S., ve Chamberlain, K. (1992). On the relation between meaning in life and psychological well-being. British Journal of Psychology, 83, 133-145.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.