Flamenko Gitar Stillerinin Müzik Dersi Öğretim Programı Düzeyine Uygun Türküler Eşliğinde Kullanılabilirliği

Ali Korkut ULUDAĞ
2.453 646

Öz


Bu çalışma, flamenko gitar stillerinin müzik dersi öğretim programı düzeyine uygun türküler eşliğinde kullanılabilirlik durumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma için seçilen “Şu Dereler Şu Düzler (Bombili) ve Tin Tin Tini Mini Hanım” adlı türküler rasgueado, alzapua, golpe ve rumba tekniklerinden faydalanılarak flamenko gitar icracılığı biçimlerine uygun olarak düzenlenmiştir. Bu teknikler farklı varyasyonlarıyla birlikte kullanılırken öğrencilerin gitar çalma becerileri dikkate alınarak şekillendirilmiştir. Çalışma grubunu 2014-2015 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında bireysel çalgı (gitar) eğitimi alan toplam 16 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada karışık desenlerin özel bir türü olan kontrol gruplu öntest-sontest deneysel desen kullanılmıştır. Öğretim sistemi için yapılandırılan konular deney grubu ile araştırma için seçilen türküler üzerinde uygulamalı örneklerle çalışılmıştır. Araştırma deseni çerçevesinde kontrol grubuna yönelik geleneksel yöntemlerin dışında herhangi bir uygulamada bulunulmamıştır. Kontrol ve deney grubu öğrencilerinin ön test ve son test sonuçları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde deney grubu öğrencilerinin kontrol grubu öğrencilerine göre türkülere eşlik etme düzeyleri açısından daha başarılı oldukları görülmüştür. 


Anahtar kelimeler


Flamenko; Gitar Eğitimi; Müzik Dersi; Öğretim Programı

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17679/iuefd.17248352

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.