Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği

Evren ERZEN
5.663 943

Öz


Bu çalışmanın amacı, bağlanma stillerinin belirlenmesinde alternatif bir ölçme aracının geliştirilmesidir. Çalışma grubu yaşları 12 ile 25 arasında değişen 244’ü kız (%53) ve 216’sı  erkek  (%47) olan 460 öğrenciden (Ort: 16.39, ss: 2.67) oluşmaktadır. Ölçeğin dilsel geçerliği için seçilen iki uzmandan elde edilen Cohen Kappa uyuşma ölçümü değeri .87 ve içerik geçerliği için .72 ‘dir. Açımlayıcı faktör analizi,  ölçekte yer alan 18 maddenin üç boyut altında tutarlı şekilde toplandıklarını göstermektedir. Yapı geçerliğine ilişkin geçerlik değerleri doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen GFI, AGFI, CFI, RMSEA, χ2 ve χ2/sd oranı ile belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi değerleri GFI .93, AGFI .90, CFI .90, RMSEA .05 ve χ2/sd  oranı 2.48 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin madde toplam korelasyonu değerleri .49 ila .75 ve madde kalan analizleri ise .96 ila .98 arasında değişmektedir. Güvenilirlik analizi sonucunda ise kaçınan, güvenli ve kaygılı-kararsız bağlanma stilleri için belirlenen Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları .80, .69 ve .71 değerleri bulunmuştur.


Anahtar kelimeler


Bağlanma Stilleri, Bağlanma Stilleri Ölçeği, Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.