Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Aziz İLHAN, Halil Coşkun ÇELİK, Alper ASLAN
3.652 587

Öz


Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin araştırmaya yönelik tutum alt boyutlarını cinsiyet, sınıf, bilimsel araştırma dersi alma ve önlisans/lisans programında okuma durumu değişkenlerine göre incelemektir. Genel tarama modelinde olan bu çalışmanın örneklemini uygun örnekleme yöntemiyle seçilen 250 lisans ve 403 önlisans öğrencisi oluşturmaktadır. Zaman, para ve işgücü açısından var olan sınırlılıklar nedeniyle örneklemin kolay ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir birimlerden seçilmesi için uygun örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma grubuna bu öğrencilerin alınmasının nedeni öğretim programlarında bilimsel araştırma yöntemleri dersinin bulunmasıdır. Veri toplama aracı olarak Çelik, Gazioğlu ve Pesen (2012) tarafından geliştirilmiş araştırmaya yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi, normallik ve Levene testi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, cinsiyet açısından öğrencilerin araştırmaya yönelik tutum alt boyutlarından ilgi, önem ve motivasyon alt boyutlarında anlamlı düzeyde farklılaştığı ancak yararlılık ve kaygı alt boyutlarında farklılaşmadığı gözlenmiştir. Yine sınıf değişkeni ve araştırma dersi alma değişkenleri açısından araştırmaya yönelik tutum alt boyutlarından ilgi, önem, motivasyon, yararlılık ve kaygı alt boyutlarının da farklılaşmadığı belirlenmiştir. Ayrıca önlisans/lisans programında okuma durumuna göre ise araştırmaya yönelik tutum alt boyutlarından önem, motivasyon ve kaygı boyutlarında anlamlı bir fark bulunmuş, ancak ilgi ve yararlılık alt boyutlarında bir fark bulunmamıştır. Üniversite öğrencilerinin araştırmaya yönelik tutumları düşünüldüğünde bilimsel araştırma yöntemleri dersinin yanında farklı seçmeli dersler öğretim müfredatına eklenebilir.


Anahtar kelimeler


Tutum, Araştırma tutum, Lisans öğrencileri, Önlisans öğrencileri.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17679/iuefd.17218132

Referanslar


Ata A. ve Kürşat, Y. (2012).Matematik Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Araştırmalara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi dergisi, 1-8.

Aziz, A. (1994). Araştırma Yöntemleri-Teknikleri ve İletişim. Ankara: Turhan Kitabevi.

Bolker, J. (1998). Writing Your Dissertation in Fifteen Minutes a Day: A Guide to Starting, Revising, and Finishing Your Doctoral Thesis. Bellingham: OwlBooks.

Bordens, K.S.and Horowitz, I.A. (2002). Social Psychology, Second Edition. Mahwah, NJ, USA: Lawrence Erlbaum Associates, Incorporated, p. 177.

Büyüköztürk, Ş. (1996). Türk Yüksek Öğretiminde Araştırma Eğitimi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (18. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Cone, J., D. And Foster, S., L.(1993). Dissertations and Theses from Start to Finish: Psychology and Related Fields. New York: American Psychological Association.

Çelik, H.C., Gazioğlu, S. ve Pesen, C. (2012). Development of a Scale to Measure Teachers’ Candidates Attitudes toward Research. Journal of Educational Sciences Research. 2 (2).

Çelik, V. (1998). Bilgi Toplumunun Eğitim Sistemi ve Geleceğe Yönelik Eğilimler. Yeni Türkiye Dergisi 21. Yüzyıl Özel Sayısı. 4(19), 829-836.

Çepni, S., Küçük, M. & Gök dere, M. (2002). Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Programlarındaki Araştırmalara Yönelik Derslerin İncelenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (16-18 Eylül 2002).Ankara: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi. [Online] http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/PDF//ÖğretmenYetiştirme/Bildiri/t283d.pdf adresinden14.03,2014 tarihinde indirilmiştir.

Champion, V. L. And Leach, A. (1989). Variables Related to Research Utilization in Nursing: an Empirical İnvestigation. Journal of Advanced Nursing, 14, 705-710.

Erdoğan, İ. (1998). Bilgi Toplumu Olmanın Gerektirdiği Eğitim Paradigması. Yeni Türkiye Dergisi 21. Yüzyıl Özel Sayısı. 4(19), 870-876.

Hayran M. ve Özdemir, O. (1996). Bilgisayar İstatistik ve Tıp(2. Baskı). Ankara: Hekimler Yayın Birliği, 309-314.

İşman, A. (1998). Bilgi Çağında Eğitim. Yeni Türkiye Dergisi. 21. Yüzyıl Özel Sayısı. 4(19), 857-861.

Kabasakal, Ö. (1998). Bilgi Toplumuna Geçişte Üniversitelerin Önemi. Yeni Türkiye Dergisi 21. Yüzyıl Özel Sayısı. 4(19), 845-850.

Karagül, T. (1996). Yükseköğretim Programları İçin Gerekli Öğrenci Yeterlikleri ve Yükseköğretime Geçiş Süreci. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi ( 18. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Karasar, N. (1984). Türk Üniversitelerinde Araştırma Eğitimi. Yayımlanmamış Araştırma, (TUBİTAK SAYG-E-49 Projesi).

Konokman, G. Y.,Tanrıseven, I. ve Karasolak, K. (2013). Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarına İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1), 141-158.

Korkmaz, Ö., Şahin, A. ve Yeşil, R. (2011). Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. İlköğretim Online, 10(3), 961-973.

Köklü, N. (1994). Araştırmaya Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim. 16, 86: 27-36.

Krows, A. J. (1999). Preservice Teachers’ Belief Systems and Attitudes Toward Mathematics in the Context of a Progressive Elementary Teacher Preparation Program. Unpublished Doctoral Dissertations. The University of Oklahoma. Norman, Oklahoma.

Llewellyn, D. (2002). Inquiry Within: Implementing Inquiry- Based Science Standarts. USA: Corwinn Pres, Inc. A Sage Publications Company.

Madsen, D. (1991). Successful Dissertations and Theses: A Guide to Graduate Student Research from Proposal to Completion. New York: Jossey Bass.

McMillan, J. H. And Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence based in quiry (sixth Ed.). Boston: Pearson.

Moorthy, A. L. And Karisiddappa, C. R. (1997). On Citations, references, and the intellectual debts, (Editörler: Chopra, Umesh C Sharma& MK Srivastava), Library Science and Its Facets, New Delhi: Ess Publishers, 264-271.

Papanastasiou, E. C. (2005). Factor structure of the “Attitudes Toward Research” scale. Statistics Education Research Journal, 4(1), 16-26.

Polat, M. (2014). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumları. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 18, s.77-90

Punch, K. F. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, (Çev: D. Bayrak, H.B. Arslan ve Z. Akyüz). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Sammy King-fai, H. (2004, Nov 28 - Dec 2). Attitudes toward research: The care of curriculum leadres in Hong Kong. AARE 2004 International Education Research Conference, “Doing the Public Good: Positioning Education Research”, University of Melbourne, Australia.

Saracaloğlu, A. S. (2008). Lisansüstü Öğrencilerin Akademik Güdülenme Düzeyleri, Araştırma Kaygıları ve Tutumları İle Araştırma Yeterlikleri Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt: V, Sayı: II,179-208.

Saracaloğlu, A. S., Varol, R. ve Ercan, İ. E. (2005). Lisansüstü Eğitim Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Kaygıları Araştırma ve İstatistiğe Yönelik Tutumları İle Araştırma Yetenekleri Arasındaki İlişki. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17,187-199.

Sencer, M. (1989). Toplumbilimlerinde Yöntem (3. baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

Seyidoğlu, H. (1993). Bilimsel Araştırma ve Yazma Elkitabı (5. baskı). İstanbul: Güzem Yayınları.

Taşdemir, M. ve Taşdemir, A. (2011). Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırmaları İnceleme yeterlikleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26, 344-53.

Tavşancıl, T. E. (1995). Araştırmaya Yönelik Tutumlar ve Likert Tutum Ölçeği. Eğitim Bilimleri I. Ulusal Kongresi, 1169-1178, Adana: Çukurova Üniversitesi Yayınları.

Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (3.Baskı) Ankara: Nobel.

Walker, D. A. (2010). A confirmatory factor analysis of the attitudes toward research scale. Multiple Linear Regression Viewpoints, 36(1), 18-27.

Yaşar, M. (2014).Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması: Geçerlik ve Güvenirlik. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 4(2), 109-129.

Yenilmez, K. ve Ata, A. (2012). Matematik Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Araştırmalara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (27-30 Haziran 2012), Niğde: Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi.[Online], http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/2419-30_05_2012-17_19_50.pdf
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.