Öğretmenlerin Mesleki Bilgi ve Beceri İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Nitel Bir Analiz

Bülent DÖŞ
3.407 522

Öz


Nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde yapılan bu araştırma, öğretmenlerin eğitim-öğretim sürecinde kendilerinde bulunan eksiklikleri ve eğitim ihtiyaçlarını ortaya koymak maksadıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ölçüt örnekleme yöntemiyle 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Gaziantep il merkezindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde çalışan 180 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan ve üç sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu ile elde edilmiş ve içerik analizi Atlas Ti programı ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin teknoloji, pedagoji, hizmet öncesi eğitim ve eğitim programı temalarında eksiklikler bulunduğu tespit edilmiştir. Öğretmenler karşılaştıkları problemlere ilişkin öğretim teknolojilerinin derslere entegrasyonu, okullardaki laboratuarlarda uzman öğreticilerin istihdam edilmesi, hizmet öncesi eğitim programlarının daha çok uygulamaya yönelik olması ve bazı okul programlarının zaman-kazanım açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiği konusunda önerilerde bulunmuşlardır.


Anahtar kelimeler


Mesleki Gelişim, Eğitim İhtiyacı, Eğitim Programı, Öğretmen problemleri

Tam metin:

PDF


Referanslar


Allen, M.B. (2003). Eight Questions on TeacherPreparation:WhatDoestheResearch Say? Denver: Education Commission of theStates.

Angrist, J. D.,and V. Lavy. (2001). “Does Teachers Training Affect Pupil Learning? Evidence from Matched Comparisons in Jerusalem Public Schools.” Journal of LaborEconomics19 (2): 343–369

Aykaç, N. (2011). Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında Kullanılan Yöntem Ve Tekniklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Sinop İli Örneği), Kastamonu Eğitim Dergisi, Ocak 2011 Cilt:19 No:1, 113-126

Azar, A. (2003). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Görüşlerin Yansımaları. Milli Eğitim Dergisi, 159, 1-10.

Başaran, M. (2003). İlköğretim 4. ve 5. Sınıflarda Öğretmenlerin Türkçe Derslerinde Öğretim Materyalleri Kullanma Durumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Biçer, B. (2012). Felsefe Grubu Öğretmen Adaylarının Bilim Felsefesi Ünitesine İlişkin Pedagojik Alan Bilgileri.Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 2 (1)

Bozdoğan, A. M.,&Yalcın, N. (2004). Determining the frequency of elementary science course experiments and encountered problems. Gazi Universitesi Kırşehir Eğitim Fakultesi Dergisi, 1, 59-70.

Buluş-Kırıkkaya, E. (2009). İlköğretim Okullarındaki Fen Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Programına İlişkin Görüşleri, Türk Fen Eğitimi DergisiYıl 6, Sayı 1, Nisan 2009

Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N. & Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 : 19-28

Çepni, S., Kaya, A., ve Küçük, M. (2005). Fizik Öğretmenlerinin Laboratuarlara Yönelik Hizmetİçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (2), 181-194.

Darling-Hammond, L. (2000).Teacher Quality and Student Achievement: A Review of State Policy Evidence. Education Policy Analysis Archives 8 (1): 1–44.

Darling-Hammond, L., J. D. Holtzmann, S. Gatlin, and V. J. Heiling. (2005). Does Teacher Preparation Matter? Evidence about Teacher Certification, Teach for America, and Teacher Effectiveness. Education Policy Analysis Archives 13 (42): 1–51.

Doğru, M. & Aydoğdu, M. (2003). Fen Bilgisi Öğretiminde Kullanılan Yöntemlerde Karşılaşılan Sorunlar İle İlgili Öğrenci Görüşleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (1) Sayı:13

Duhaney, D.C. (2001). Teacher Education: Preparing Teachers to Integrate Technology, International Journal of Instructional Media, 28 (1)

Dursun, F. (1999). Öğretmenlerin Bilgisayar Destekli Öğretime İlişkin Yeterlilikleri ve Eğitim İhtiyaçlarının Saptanması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Finn, C.,&Kanstoroom, M. (2000). Improving. empowering, dismantling. ThePublicInterest, 140, 64-74.

Frederick L. Scheffler& Joyce P. Logan (1999) Computer Technology in Schools, Journal of Research on Computing in Education,31:3, 305-326, DOI:10.1080/08886504.1999.10782257

Gelen, İ. ve Beyazıt, N. (2007). Eski ve yeni ilköğretim programları ile ilgili çeşitli görüşlerin karşılaştırılması .Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51, 457-476.

Genç, S.Z.,& Eryaman, M.Y. (2007). Değişen değerler ve yeni eğitim paradigması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (1),89-102.

Geçer, A. & Özel, R. (2012). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Öğrenme-Öğretme Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri , EducationalSciences: Theory&Practice ,12(3) Yaz/Summer 2237-2261

Gillian Hilton, Maria Assunção Flores& Laila Niklasson (2013) Teacher quality, professionalism and Professional development: findings from a European project, Teacher Development: An international journal of teachers' Professional development, 17:4, 431-447, DOI:10.1080/13664530.2013.800743

Gönen, S., & Kocakaya, S. (2006). Fizik Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitimler Üzerine Görüşlerinin . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(19), 37-44.

Hattie. J. (2009). The black box of tertiary assessment: An impending revolution. Tertiary assessment & higher education student outcomes, Policy, practice&research (2009): 259-275.

Hanusek, A. E., F. J. Kain, and G. S. Rivkin. (2005). Teachers, Schools, andAcademicAchievement. Econometrica 73 (2): 417–458.

Hess, F.,&Finn, C. (Eds.). (2004). Leaving no childbehind?:Optionsforkids in failingschools. New York: Macmillian.

Hudson, P.M.,Usak M., &Gencer-Savran. A. (2010). Benchmarking mentoring practices: A case study in Turkey. Eurasia Journal of Mathematics, Science and TechnologyEducation, 6(4): 245-252.

Ingersoll, R. (2003). Who controls teachers’ work? Power and accountability in America’s schools. Cambridge, MA: Harvard University Press

Kavas, A.B. & Bugay, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2009 (1) 25. Sayı

Kanstoroom, M.,&Finn. C. (Eds.) (1999). Better teachers, beter schools. Washington, DC: Fordham Foundation.

Lewis, T. J.,&Sugai, G. (1999). Effective behavior support: A systems approach to proactive school wide management. Focus on Exceptional Children, 31(6), 1.

Lin, T.C. (2008). Teacher quality and student performance: The case of Pennsylvania. Applied Economics Letters, 17(2): 191-195.

Mizell, H. (2010). Why Professional development matters, Learning Forward www.learningforward.org

Monk, D. H. (1994). Subject matter preparation of secondary mathematics and science teachers and student achievement. Economics of Education Review, 13, 125-145.

Özdemir, S. M. (2011). Toplumsal Değişme ve Küreselleşme Bağlamında Eğitim ve Eğitim Programları: Kavramsal Bir Çözümleme, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt 12,Sayı 1,Nisan 2011,Sayfa 85-110

Ozden, M. (2008). The effect of content knowledge on pedagogical content knowledge: The case of teaching phases of matters. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8 (2), 611–645.

Özkan, O. (2001). Remediation of seventh grade students misconceptions related to ecological concepts through conceptual change approach. Yayımlanmamış yuksek lisans tezi, Orta DoğuTeknik Universitesi, Ankara.

Özkan, H. H., Albayrak, M., ve Berber, K. (2005). Öğretmen Adaylarının İlköğretim OkullarındaYaptıkları Öğretmenlik Uygulamasının Yetişmelerindeki Rolü. Milli Eğitim Dergisi, 33,168.

Podgursky, M. (2005). Teaching licensing in U.S. pubic schools: The case for 49 years of age simplicity and flexibility. Peabody Journal of Education, 80, 15-43.

Prokop, P.,Tunnicliffe, S.D., Kubiatko, M., Hornáèková, A. &Usak, M. (2011). The role of teacher in students’attitudestoandachievement in palaeontology. Energy Education Science and Technology PartB: Social and Educational Studies, 3(1-2): 29-45.

Ravitch, D. (2000). Leftback: A Century [USA] of failed school reforms. New York: Simon&Schuster.

Rivkin, S.,Hanushek, E., &Kain, J. (2005). Teachers, schools, and academic achievement. Econometrica, 73(2):417-458

Rose, L. C.,&Gallup, A. M. (2005). The 37th annualPhi Delta Kappa/Galluppoll of the public’s attitudes toward the public schools. Phi Delta Kappan, 87(1), 41-57

Savaş, A.C.,Döş, İ., Döş, B., & Demir, H. (2013). Experiencing a Learning Organization: School Administrators Identify Causes of Teacher Ineffectiveness, Anthropologist, 16(1-2): 417-425 (2013)

Scheffler, F., L. &Logan, J.P. (1999). Computer Technology in Schools, Journal of Research on Computing in Education, 31:3, 305-326, DOI:10.1080/08886504.1999.10782257

Serpell, Z. &Bozeman, L. (1999). Beginning teacher induction: A report on beginning teacher effectiveness and retention. Washington, DC: National Partnership for Excellence and Accountability in Teaching.

Shinn, M.R.,Ramsey, E., Walker, H.M., Stieber, S. &O’Neill, R. (1987). Antisocial behavior in school settings: Initial differences in an at risk and normal population, Journal of Special Education, 21, 69-84

Seidel, Tina, and Richard J. Shavelson. "Teaching effectiveness research in the past decade: The role of theory and research design in disentangling meta-analysis results." Review of educational research 77.4 (2007): 454-499.

Strong, M.,Fletcher, S., &Villar, A. (2004). An investigation of the effects of teacher experience and teacher preparedness on the performance of Latino students in California. Santa Cruz, CA: New Teacher Center.

Şad, S.N. & Nalçacı, Ö.İ. (2015). Öğretmen Adaylarının Eğitimde Bilgi ve İleitşim Teknolojilerini Kullanmaya İlişkin Yeterlik Algıları, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 177-197

Şad, S.N. Açıkgül, K. & Delican, K. (2015). Senior Preservice Teachers’ Senses of Efficacy on their Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK), Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(2), 204-235, Nisan 2015

Şahin, Y. (2001).Türkiye'deki Bazı Üniversitelerin Eğitim Fakültelerindeki Temel Fizik Laboratuvarlarının Kullanımı ve Uygulanan Yaklaşımların Değerlendirilmesi.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: K.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Torff, B. ve Sessions, D. (2009). Principals’ Perceptions of the Causes of Teacher Ineffectiveness in Different Secondary Subjects, Teacher Education Quarterly, Summer 2009

Uçar, M. (1999). İlköğretimde Ders Araç-Gereçlerinin Kullanımı Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3.

Usak, M. (2009). Preservice science and technology teachers’ pedagogical content knowledge on cell topics.Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri-EducationalSciences: TheoryandPractice, 9(4):2013-2046.

Yeşilyurt, E.,& Karakuş, M. (2011). The problems teachers encountered during the candidacy process. International Online Journal of Educational Sciences,3(1), 261-293.

Yılmaz, F. (2007). İlköğretimde I. Kademede Bilimsel Tutum ve Davranış Kazandırmada Fen Bilgisi Dersinin Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri, İlköğretim Online, 6(1),113-126.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.