İşitme Engelli Öğrencilerin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Becerilerine İlişkin Değerlendirmeleri

Mahmut ACAK
2.177 451

Öz


Bu çalışmada, işitme engelli öğrencileri sportif yarışmalara hazırlayan beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki becerilerinin işitme engelli öğrenciler tarafından değerlendirmelerini içermektedir. Bu çalışma; 2013-2014 eğitim öğretim yılında İşitme Engelliler Arası Türkiye Spor Birinciliği Şampiyonasına katılan 142 öğrenciyle yapılmıştır. Şampiyonaya takım halinde katılan futbol, voleybol ve basketbol branşları ile sınırlandırılmıştır. Bu çalışmada Açak ve Karademir tarafından geliştirilen İşitme Engelli Sporcular İçin Antrenör Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Örneklemin demografik değişkenlerine göre dağılımını ortaya koymak amacıyla frekans ve yüzdelik hesaplamalar yapılmıştır. Ölçekten alınan puanların, bağımsız değişkenlere bağlı farklılaşma düzeyini değerlendirmek için;  ikili karşılaştırmalar independent t-testi ile çoklu karşılaştırmalar tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Fark çıkan durumlarda farkın kaynağını bulmaya yönelik LSD ve Scheffe testi uygulanmıştır. 12 sorudan oluşan ölçeği okuyamayan % 66,2 öğrenciye işaret dili ile sorular sorulmuş ve cevabı alınmıştır. İşaret dili bilen antrenörlerini daha olumlu değerlendikleri gözlenmiştir. Antrenör sayısı çoğaldıkça sporcuların antrenör değerlendirmelerinin daha olumlu olduğu görülmektedir. Araştırma grubunun engel durumu değişkenine, yaş ve eğitim değişkenine göre yapılan analizde istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Futbol sporcularının antrenör değerlendirmelerinin daha olumlu basketbol sporcularının ise daha az memnun oldukları görülmektedir. Bu memnun olunmama nedeni olarak basketbol antrenörlerinin büyük çoğunluğu işaret dili bilmedikleri için iletişim eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebiliriz.


Anahtar kelimeler


İşitme Engelli Sporcular, Antrenör, Takım Sporları, İşitme Engelli Spor Oyunları

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17679/iuefd.17295404

Referanslar


KAYNAKÇA

Açak, M. (2012). Self-esteem levels among hearing Impaired athletes participating in the European Futsal championship. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, Volume (issue) 4(3): 1523-1534.

Açak, M. Karademir, T. (2011). Trainer Evaluation Scale For Hearing Impaired Athlets. World Applied Sciences Journal, 14 (5): pp. 716-720.

Antia, S. (1985). Social integration of hearing impaired children: Fact or fiction. The Volta Review, 18(3), 279-289.

Antia, S. Kreimeyer, K.H. Eldredge, N. (1993). Promoting social ınteraction between young children with hearing impairments and their peers. Exceptional Children, 60(30), 262-275.

Bloom, G.A. (1997). Characteristics, Strategies and Knowledge of Expert Team Sport Coaches. Ph D. Diss. University of Ottawa, Ontario, Canada.

Friend, M.(2006). Special education. Contemporary perspectives for school professionals. Baston. Allyn and Bacon.

Hindley, P. (1997). Psychiatric aspects of hearing impairments. , J Child Psychol Psychiatry. 38(1):101–17.

Martens, R. (1998). Başarılı Antrenörlük, Çeviri: (Tuncer, B.) Beyaz Yayınları, İstanbul. s. 6.

Konter, E . (1995). Sporda Motivasyon, Saray Medikal Yayıncılık, İzmir. s. 167-169.

Quinsland, L.K. (1993). Cognitive Progressing and Development of Concepts by Deaf Students, Ameican Annals of the Deaf, 135, 280-284.

Silva, J. Stevens, D.E. (2002). Psychological Foundations of Sport, Pearson Education Company, p.152-161.

Simpson, W.K. (1984). A Theoretical Model For Predicting Potential Coaching Success In Women`s Intercollegiate Basketball Based On the Centrality Theory, Coaching Theories, Academic Preparation And Related Variables. Dissertation. Texas: Texas A&M University.

Stewart, D.A.(1991). Deaf sport: Theimpact of sports in the deaf community. DC: Gallaudet University Press. Washington.

Stewart, D.A. Kathleen, M.E. (2005). Sports and The Deaf Child, American Annals of the Deaf, 150, (1). 59-66.

Weinberg, R.S. Gould, D. (1995). Foundations Of Sport and Exercise Psychlogy, Human Kinetics.

Weinberg, R.S. Gould, D. (1999). Foundations of Sport and Exercise Psychology. Champaigng, IL: Human Kinetics.

Woodman, L. (1993). An Art, An Emerging Profession. Sport Science Review,(111) Champain. Human Kinetics.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.