Ortaokul Öğrencilerinin Okula Bağlanmalarının İncelenmesi

Serkan Altuntaş, Özcan Sezer
3.447

Öz


Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin okula bağlanma düzeylerinin, okul tükenmişliği, cinsiyet, sınıf düzeyi, aile gelir düzeyi, akademik başarı, okul fiziki durumu, öğretmen memnuniyeti ve okul arkadaş sayısı değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırmanın örneklemini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Malatya ilinde dört farklı ortaokulda 6. 7. ve 8. sınıfta öğrenim görmekte olan 562 (274’sı kız, 288’si erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmada, veri toplama araçları olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu”  “Çocuk ve Ergenlerde Okula Bağlanma Ölçeği” ve “İlköğretim Okul Tükenmişliği Ölçeği” kullanılmıştır. İkili değişkenler için t-Testi ve çoklu değişkenler için ANOVA istatistik tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; okula bağlanma ile cinsiyet ve aile gelir düzeyi değişkenleri arasında anlamlı bir fark olmadığı,  sınıf düzeyi, akademik başarı, okulun fiziki durumu, öğretmen memnuniyeti ve arkadaş sayısı değişkenleri ile arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Ayrıca okula ilgi kaybı ve okul etkinlikleri kaynaklı tükenmişliğin okula bağlanmayı anlamlı düzeyde yordadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçları ilgili literatür doğrultusunda tartışılmış ve öneriler sunulmuştur. 


Anahtar kelimeler


Okula bağlanma; okul tükenmişliği; ergenlik



Referanslar


Adelabu, D. D. (2007). Time perspective and school membership as correlates to academic achivement among American adolescents. Adolescence, 42,(167), 525-538.

Alaca, F. (2011). İki dilli olan ve olmayan öğrencilerde okul yaşam kalitesi algısı ve okula aidiyet duygusu ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Ainsworth, M. S. (1989). Attachment beyond infancy. American Psychologist, 44, 709–716.

Anderman, E. M. (2002). School effects on psychological outcomes during adolescence. Journal of Educational Psychology, 94(4), 795.

Anderman, L. H. ve Anderman, E. M. (1999). Social predictors of changes in students' achievement goal orientations. Contemporary Educational Psychology, 24(1), 21-37.

Arastaman, G. (2009). Lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık durumlarına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 102-112.

Aypay, A. (2011). İlköğretim II. kademe öğrencileri için okul tükenmişliği ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 511-527.

Aypay, A. ve Eryılmaz, A. (2011). Lise öğrencilerinin derse katılmaya motive olmaları ile okul tükenmişliği arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(21), 26-44.

Balkıs, M., Duru, E., Buluş, M. ve Duru, S. (2011). Tükenmişliğin öğretmen adayları arasındaki yaygınlığı, demografik değişkenler ve akademik başarı ile ilişkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29), 151-165.

Bellici, N. (2015). Ortaokul öğrencilerinde okula bağlanmanın çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 48-65.

Bowlby, J. (1988). A secure base: Clinical applications of attachment theory. London: Routledge.

Cheung, H. Y. ve Hui, K. F. S. (2003). Mainland immigrant and Hong Kong local students psychological sense of school membership. Asia Pacific Education Review, 4,(1),67-74.

Çelik, Ş. (2008). Lise öğrencilerinin öznel iyi oluşlarının duygusal zeka açısından incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Diaz, J. D. (2005). School attachment among Latino youth in rural Minnesota. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 27(3), 300-318.

Eccles, J. S., Midgley, C. ve Adler, T. F. (1984). Grade-related changes in school environment: Effects on achievement motivation. In J. G. Nicholls (Ed.), Advances in motivation and achievement. Greenwich, CT: JAI Press.

Finn, J. D. (1993). Student engagement and student at risk. Washington, DC: National Center For Education Statistics.

Finn,J. D. (1989). Withdrawing from school. Review of Educational Research, 59, 117-142.

Finn, J. D., Pannozzo, G. M. ve Achilles, C. M. (2003). The “why’s” of class size: Student behavior in small classes. Review of Educational Research, 73(3), 321-368.

Finn, J. ve Rock, D. A. (1997). Academic success among students at risk for school failure. Journal of Applied Psychology, 82, 221-261

Finn, J. D. ve Voelkl. K. E. (1993). School Characteristics Related to school engagement. Journal of Negro Education, 62, 249-268.

Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C. ve Paris, A., H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Rewiev of Educational Research, 74, 59-109.

Goodenow, C. (1992). Strengthening the links between educational psychology and the study of social contexts. Educational Psychologist, 27(2), 177-196.

Goodenow, C. ve Grady, K. E. (1993). The relationship of school belonging and friends' values to academic motivation among urban adolescent students. The Journal of Experimental Education, 62(1), 60-71.

Hagborg, W. J. (1994). An exploration of school membership among middle and high school students. Journal of Psychological Assessment, 12, 312-323.

Hill, L. G. ve Werner, N. E. (2006). Affiliative motivation, school attachment, and aggression in school. Psychology in the Schools, 43(2), 231-246.

Hirschi, T. (2002). Causes of delinquency. Transaction Publishers.

Ikız, E. ve Görmez, K., S.(2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde duygusal zekâ ve yaşam doyumunun incelenmesi. İlköğretim Online, 9(3): 1216-1225.

Isakson, K. ve Jarvis, P. (1999). The adjustment of adolescents during the transition into high school: A short term longitudinal study. Journal of Youth and Adolescence, 28, 1-26.

Jimerson, R. S., Campos, E. ve Greif, L. J. (2003). Toward an understanding of definitions and measures of school engagement and related terms.The California School Psychologist, 8,7-27.

Karatzias, A., Power, K. ve Swanson, V. (2001). Quality of school life: Development and preliminary standardization of an ınstrument based on performance ındicators in scottish secondary schools. School Effectiveness and School Improvement, 12 (3), 265-284.

Klem,, A. M. ve Connell, P., J. (2004). Linking teacher support to student engagement and achievement. Journal of School Health. 74(7).

Kulaksızoğlu, A. (2004). Ergenlik psikolojisi (6. basım). İstanbul: Remzi Kitapevi.

Lee, V. E. ve Smith, J. B. (1995). Effects of high school restructuring and size on early gains in achievement and engagement. Sociology of Education, 68, 241-270

Leithwood. K. ve Jantzi, D. (2000). Principal and teacher leadership effects: A replication. School Leadership and Management. 20,(4), 415-434

Marks, H. M. (2000). Student engagement in instructional activity: Patterns in elementary, middle, and high school years. American Educational Research Journal, 37(1), 153-184.

McNeely, C. A., Nonnemaker, J. M. ve Blum, R. W. (2002). Promoting School Connectedness: Evidence from the National Longimdinal Study of Adolescent Health, Journal of School Health, 72, 4,138-146.

Mengi, S. (2011). Ortaöğretim 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin sosyal destek ve özyeterlik düzeylerinin okula bağlılıklarıyla ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Murdock, T. B., Hale, N. M. ve Weber, M. J. (2001). Predictors of cheating among early adolescents: Academic and social motivations. Contemporary Educational Psychology, 26(1), 96-115.

Osterman, F.K. (2000). Students’ need for belonging in the school community. Review of Educational Research. 17 (3), 323-367.

Özdemir, M. ve Kalaycı, H. (2013). Okul bağlılığı ve metaforik okul algısı üzerine bir inceleme: Çankırı ili örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4).

Özgüven, İ. E. (2001). Ailede iletişim ve yaşam. PDREM Yayınları: Ankara.

Roeser, R. W., Midgley, C. ve Urdan, T. C. (1996). Perceptions of the school psychological environment and early adolescents psychological and behavioral functioning in school: The mediating role of goals and belonging. Journal of Educational Psychology, 88, 408–422.

Samdal, O., Wold, B. ve Bronis, M. (1999). Relationship between students’ perceptions of school environment, their satisfaction with school and perceived academic achievement: An international study. School Effectiveness and School Improvement, 10, 296–320.

Sarı, M. (2007). Demokratik değerlerin kazanımı sürecinde örtük program: Düşük ve yüksek okul yaşam kalitesine sahip iki ilköğretim okulunda nitel bir çalışma. Doktora tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Sarı, M. (2012). Sense of school belonging among elemantary school students. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42,(1), 1-11.

Savi, F. (2011). Çocuk ve ergenler için okula bağlanma ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 10(1) 80-90.

Secer, I. ve Gençdoğan, B. (2012). Ortaöğretim öğrencilerinde okul tükenmişliğinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Turkish Journal of Education, 1(2).

Somers, C. L. ve Gizzi, T. J. (2001). Predicting adolescents’ risky behavior: The influence of future orientation, school involvement and school attachment. Adoles and Family Health, 2, 3–11.

Thompson, S. (2005). Engaging students with school life. Youth Studies Australia, 24, (1).

Voke, H. (2002). Motivating Students to learn. Journal of developmental psychology, 28.

Yıldırım, İ. ve Ergene, T. (2003). Lise son sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının yordayıcısı olarak sınav kaygısı, boyun eğici davranışlar ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25).

Willms, J. D. (2003). Student engagement at school: A sense of belonging and participation. Results from PISA 2000. Paris: OECD.

Zhang, Y., Gan, Y. ve Cham, H. (2007). Perfectionism, academic burnout and engagement among Chinese college students: A structural equation modeling analysis. Personality and Individual Differences, 43(6), 1529-1540.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.