İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları Dersine Yönelik Öğrencilerin Tutumlarına Etkisi

Ayten ARSLAN, Raşit ZENGİN
3.629 640

Öz


Bu araştırmanın amacı işbirlikli öğrenme yöntemi Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri (ÖTBB) tekniğinin üniversite öğrencilerinin fen öğretimi laboratuar uygulamaları dersi kapsamında yer alan fizik laboratuarına yönelik tutumlarına etkisini tespit etmektir. Araştırma 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Elazığ ili Fırat Üniversitesitesi Eğitim Fakültesi Fen ve Teknoloji Öğretmenliği 3. sınıfında öğrenim gören toplam 52 öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Araştırma bir deney, bir kontrol grubu ile yürütülmüştür. Deney grubu 28 öğretmen adayından kontrol grubu ise 24 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmanın uygulama aşaması sekiz hafta sürmüştür. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın uygulama aşaması sekiz hafta sürmüştür.Dersler, ÖTBB tekniğine uygun olarak işlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak  fizik dersi ve laboratuarına yönelik Tutum Ölçeği (FTÖ) kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin FTÖ öntest ve sontest puanları t-testi ile analiz edilmiştir. Araştırma gruplarına uygulanan FTÖ ön test- son test sonuçlarına göre, deney grubu ve kontrol grubunda yer alan öğrenciler arasında deney grubu lehine .05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu gözlenmiştir. Fen öğretimi laboratuar uygulamaları dersinde ÖTBB tekniğinin öğrencilerin tutumlarına etkisinin araştırıldığı bu çalışma sonucunda 2014- 2015 eğitim – öğretim yılında yapılan uygulama ile ÖTBB tekniğinin öğrenci tutumlarını geleneksel öğrenme yöntemine göre artırdığı görülmektedir. Kontrol ve deney grupları çalışma tamamlandıktan sonra tutumlarını katılıyorum derecesinde devam ettirmiştir. Ancak deney grubu öğrencilerinin tutumları kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede artırmıştır.


Anahtar kelimeler


İşbirlikli Öğrenme; Laboratuar; ÖTBB; Tutum

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17679/iuefd.17245785

Referanslar


Açıkgöz, K.,Ü. (1992). İşbirlikçi öğrenme kuram araştırma uygulama.

Malatya: Uğurel Matbaası.

Altıparmak, M. (2001). Biyoloji Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Laboratuara Yönelik Tutum ve Başarı Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Aktas, İ., & Bılgın, İ. (2014): The effect of the 4MAT learning model on the achievement and motivation of 7th grade students on the subject of particulate nature of matter and an examination of student opinions on the model, Research in Science & Technological Education, DOI: 10.1080/02635143.2014.968536

Alkan, C., Kurt, M., Özel Öğretim Yöntemleri, Anı Yayıncılık, sf. 75, Ankara, 2007.

Balfakih, Nagib M.A. (2003). The Effectiveness of Student Team- Achievement Division (STAD) for Teaching High School Chemistry in United Arab Emirates. International Journal of Science Education, 25 (5), 605- 624.

Azar, N. (2008). Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrenme Stillerinin İşbirlikçi Grup Atamalarında Kullanılmasının Öğrencinin Akademik Başarı, Tutum, Bilimsel Süreç Becerileri ve Kalıcılık Düzeylerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı, Zonguldak.

Bal, E., (2012). 5E Modeli Merkezli Laboratuar Yaklaşımının Fizik Laboratuarı Dersinde Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tutum Ve Başarılarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi.Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu

Bilgin, İ., Aktaş, İ., ve Çetin, A. (2014). Öğrenci takımları başarı bölümleri tekniğinin ilköğretim öğrencilerinin zihinsel yapılarına etkisi. İlköğretim Online, 13(4), 1531-1551.

Bilgin, İ. ve Geban, Ö. (2004). İşbirlikli Öğrenme Yöntemi ve Cinsiyetin Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Dersine Karşı Tutumlarına, Fen Bilgisi Öğretimi-I Dersindeki Başarılarına Etkisinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 9- 18.

Buzludağ, P. ve Yılayaz, Ö. (2012). 6.sınıf fen ve teknoloji dersi “canlılarda üreme, büyüme ve gelişme” ünitesinin işbirlikli öğrenmeyle (Jigsaw tekniği) öğretiminin öğrenci başarısına etkisi. e-Journal of New World Sciences Academy, 7(1), 109-117

Cooper, J., Mueck, R., 1990. Student involvement in learning: Cooperative learning and college instruction, Journal on Excellence in College Teaching, 1, 68-76.

Demiral, S. (2007). İlköğretim Fen Bilgisi Dersi Maddenin İç Yapısına Yolculuk Ünitesinde, İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına Bilgilerin Kalıcılığına ve Derse Karsı Tutumlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Ankara.

Doymuş, K., Şimşek, & Ü., Bayrakçeken, S. (2004). “İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Dersinde Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi”, Türk Fen Eğitimi Dergisi, Yıl 1 Sayı 2; 103-115.

Doymuş, K., Şimşek, Ü. ve Şimşek, U. (2005). İşbirlikçi öğrenme yöntemi üzerine derleme: I. İşbirlikçi öğrenme yöntemi ve yöntemle ilgili çalışmalar. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1), 59-83.

Doğru, M ve Kıyıcı, B. F. (2005), Fen Eğitimin Zorunluluğu‖, (Ed. M Aydoğdu ve T. Kesercioğlu), İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi içinde(s. 2-8), Ankara: Anı Yayıncılık

Durmaz, H., & Özyıldırım, H. (2005). “Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Kimya Dersine Karşı Tutumları ve Çoklu Zeka Alanları ile Kimya ve Türkçe Derslerindeki Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 67-76.

Gençosman, T.(2011). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kullanılan Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniğinin Öğrencilerin Öz-Yeterlilik, Sınav Kaygısı, Akademik Başarı ve Hatırda Tutma Düzeylerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya: Türkiye

Ghaith, G.M. ve Bouzeineddine, A. R. (2003). Relationship Between Reading Attidues, Achievement and Learners’ Perceptions of Their Jigsaw-II Cooperative Learning Experience. Reading Psychology, 24, 105- 121.

Gömleksiz, M. (1993). Kubaşık öğrenme yöntemi ile geleneksel yöntemin demokratik tutumlar ve erişiye etkisi, Yayımlanmamış doktora tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Güvenç H. ve Açıkgöz, K. Ü. (2007). İşbirlikli öğrenme ve kavram haritalarının öğrenme stratejisi kullanımı üzerindeki etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7 (1), 95-127.

Karasar, N., (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi..Nobel Yayın Dağıtım, Ankara

Koçakoğlu, M., Solak, K. (2006). İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin 4. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

Kurt, I. (2001). Fen Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Başarısına, Kavram Öğrenmesine ve Hatırlamasına Etkisi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul

Lev, M. M. (1997). The Connection between Cooperative Learning and Authentic Assessment, Sabes, Vol:10, http://www.sabes.org/resources/adventures/vol10/10mangan.html adresinden 10.10.2004 tarihinde indirilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı (2013). İlköğretim Kurumları Fen Bilimleri Dersi (3.-8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.

Ocak, G., ve Küçükilhan, S., (2015). İşbirliğine Dayalı Öğrenci Takımları- Başarı Bölümleri (ÖTBB) Tekniğinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi. e-International Journal of Educational Research Volume: 5 Issue: 4 Autmn 2014 pp 17-40

Orunlu, E. E. (2012). İlköğretim 7.sınıf fen ve teknoloji dersi karışımlar konusunun öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına ve tutuma etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Özmen, H. (2011). Turkish primary students' conceptions about the particulate nature of matter. International Journal of Environmental & Science Education, 6(1), 99-121.

Senemoğlu, N. (2010). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Sertöz, S. (2002). Matematiğin aydınlık dünyası. Ankara: Tübitak Yayınları.

Sevinç, E. (2008). 5E Öğretim Modelinin Organik Kimya Laboratuarı Dersinde Uygulanmasının Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarına, Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine ve Organik Kimya Laboratuarı Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi. Yüksek Lisansa Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sezer, A. ve Tokcan, H. (2003). İşbirliğine dayalı öğrenmenin coğrafya dersinde akademik başarı üzerine etkisi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 227-242

Soylu, H. (2004). Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. (1.Baskı) ANKARA: Nobel Yayın Dağıtım

Slavin, R, E. (1994). Student team learning: a practical guide to cooperative learning. National Education Association, Washington, D. C.

Şimşek, Ü., Doymuş ,K., ve Kızıloğlu N., (2005). Lise Düzeyinde Öğrenim Gören Öğrencilere Grupla Öğrenme Yönteminin Kazandırdığı Bilgi ve Beceriler, Kastamonu Eğitim Dergisi , 13(1), 67-80.

Şimşek, U., Şimşek, Ü. ve Doymuş, K. (2006). İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi Üzerine Derleme Çalışması III: İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin Eğitim Ortamındaki Faydaları. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,13, 414-437

Tezbaşaran, A.,(1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara, Türk Psikologlar Derneği Yayınları
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.