Öğretmen Teftişini Müfettiş Yerine Okul Müdürünün Yapmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Hasan DEMİRTAŞ, Mesut AKARSU
2.884 502

Öz


Bu araştırmanın amacı maarif müfettişleri yerine okul müdürlerinin öğretmen teftişi yapacak olmasına ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. Araştırma, nitel bir çalışmadır ve araştırmanın çalışma gurubunu amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik ve ölçüt örnekleme yöntemlerine uygun olarak anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda görev yapan farklı branşlardan toplam 53 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin maarif müfettişleri tarafından yapılan teftiş uygulamalarını olumlu bulmadıkları, bunun yerine bazı kaygılara rağmen müdür teftişine olumlu baktıkları bulguları öne çıkmaktadır.


Anahtar kelimeler


Teacher; inspection; teacher inspection; educational inspector; school

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17679/iuefd.17251239

Referanslar


Altıntaş, R. (1980). Liselerde Kurum Teftişi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), A.Ü. Eğitim Fakültesi, Ankara.

Arslanargun, E., Görsoy, S. (2013). Öğretmen denetimini kim yapmalıdır? Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 98-121.

Atay, K. (1996). "İlköğretim müfettişlerinin yeterlilikleri." Eğitim Yönetimi 2(5): 25–38.

Aydın, M. (1993). Çağdaş eğitim denetimi (3. Baskı). Ankara, Pegem.

Aydın, M. (2000). Eğitim yönetimi (6. Baskı). Ankara, Hatiboğlu Basım ve Yayım.

Başar, H. (1994). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem A Yayınları.

Başar, H. (2000). Eğitim denetçisi (5. Baskı). Ankara, Pegem A Yayıncılık.

Başaran, İ. E. (2000).Eğitim yönetimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaacılık.

Buluç, B. (2008). Türk eğitim sisteminde teftiş ve denetim alt sisteminin gelişim süreci. Bilgi Çağında Eğitim 4, 27-30.

Bursalıoğlu, Z. (1994). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Yayınları, Yayın No:9.

Bursalıoğlu, Z. (2003). Eğitim yönetiminde teori ve uygulama. Ankara: Pegem A Yayınları.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five

traditions. Thousand Oaks, CA: Sage

Ersan, N. (1987). "Eğitim denetiminde öğretmen faktörü." Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2: 103-108.

Ertekin, Y. (2004). "Çağdaş Yönetim ve Denetim." Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1(1).

Glicman, C. D., Gordon, S. P., Ross-Gordon, J. M. (2014). Denetim ve öğretimsel liderlik, gelişimsel bir yaklaşım. Çeviri Editörleri: M. B. Aksu, E. Ağaoğlu. Ankara: Anı Yayıncılık.

Gökçe, F. (1994). "Eğitim Denetiminin Amaç ve İlkeleri." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(10): 73–84.

Harris, B. M. (1985). Supervisory behavior in education (3th.ed). Englewood Cliffs, New Jersey Prentice-Hall.

Kaya, Y. K. (1991). Eğitim yönetimi. Ankara: Bilim Yayınları.

Kaya, Y. K. (1999). Eğitim yönetimi: Kuram ve Türkiye’ deki uygulama, (4.baskı), Ankara: Set ofset.

Miles, M. B.,& Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expand esource book (2nd ed.). London: Sage.

Neuendorf, K. A. (2002). The Content Analysis Guide Book. ThousandOaks, CA: Sage.

Oliva, P.F and Pawlas, G.E. (2004). Supervision for today’s schools. New York: Longman.

Özden, Y. G. (1992). "Denetim Olgusu." Denetim Dergisi 2 (78): Ankara.

Taymaz, H. (1982). Teftiş, kavramlar, ilkeler, yöntemler. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, No:113,An

Weber, R. P. (1990). Basic Content Analisys (2nd ed.). Newbury Park, CA: Sage.

Yıldırım, İ. Ve Koçak, Ş. (2008) Eğitim Teftişinde İlköğretim Maarif Müfettişleri Yetiştirilmesi ve

Sorunları. http://www.Cu.Edu.Tr/İnsanlar/Kocaks/ adresinden 31.12.2010 Tarihinde Alınmıştır.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (5. baskı.), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.