Öğrencilerin Öğrenme Yaklaşımları İle Ders Çalışma Süreleri Arasındaki İlişki

Cemal BIYIKLI
2.743 563

Öz


Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarının cinsiyete, sınıf düzeyine ve akademik başarılarına göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak; öğrencilerin ders çalışmaya ayırdıkları süre ile öğrenme yaklaşımları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma, 2014-2015 akademik yılının bahar döneminde yapılmıştır. Araştırmaya, İzmir Ege Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Balıkesir Necati Bey Eğitim Fakültelerinin 1. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 406 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verileri, Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği (ASSIST) ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları ölçeğinin hem alt boyutlardan hem de ölçeğin genelinden aldıkları puanlarda cinsiyete ve sınıf seviyesine (1. ve 4. sınıflar arasında) göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Araştırmadan elde edilen diğer bulgular ise, öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları ve akademik başarıları arasında olumlu yönde bir ilişkinin olduğu, öğrencilerin ders çalışmaya ayırdıkları süre ile öğrenme yaklaşımları arasında çok güçlü ilişkinin bulunmadığıdır.


Anahtar kelimeler


Ders Çalışma Süresi, Öğrenme Yaklaşımları, Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği (ASSIST)

Tam metin:

PDF


Referanslar


Altun, S. (2013). Öğretmen adaylarının ders çalışma yaklaşımlarının üniversite türüne, öğrenim görülen alana ve cinsiyete göre incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 227-233.

Bay, E., Tuğluk, N. & Gençdoğan, B. (2004). Üniversite öğrencilerinin ders çalışma becerilerinin incelenmesi. Türk Eğitim Dergisi, 2(2), 223-234.

Berberoglu, G., & Hei, L. M. (2003). A comparison of university students' approaches to learning across Taiwan and Turkey. International Journal of Testing, 3(2), 173-187.

Bernardo, A. B. I. (2003). Approaches to learning and academic achievement amaong Filipino students. The Journal of Genetic Psychology, 164, 101-114.

Biggs, J. (1987). The study process questionnaire spq: manual. Hawthorn, Vic.: Australian Council for Educational Research.

Biggs, J. (1999). What the student does: teaching for enhanced learning. Higher Education, 18, 1

Biggs, J. (1999). Teaching for quality learning at university. London: Open University Press.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı.(2. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Byrne, M., Flood, B. & Willis, P. (2002). The relationship between learning approaches and learning outcomes: a study of irish accounting students. Accounting Education, 11(1), 27-42.

Cassidy, S. & Eachus, P. (2000). Learning styles, academic belief system, self-report student

proficiency and academic achievment in higher education. Educational Psychology, 20

(3).

Çolak, E. (2006). İşbirliğine dayalı öğretim tasarımının öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarına, akademik başarılarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, İstanbul.

Çolak, E. ve Fer, S. (2007). Öğrenme yaklaşımları envanterinin dilsel eşdeğerlik, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,16(1), 197-212.

Çuhadar, C., Gündüz, Ş. & Tanyeri, T. (2013). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin ders çalışma yaklaşımları ve akademik öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 251-259.

Dil, S. (2015). Yükseköğretimdeki hemşirelik öğrencilerinin öğrenme yaklaşımları ve çalışma becerilerinin akademik başarı algıları ve bazı sosyo-demografik değişkenlerle ilişkisi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 355-366

Diseth, Ê. (2001). Validation of a norwegian version of the approaches and study skills inventory for students (ASSIST): application of structural equation modelling. Scandinavian Journal of Educational Research, 45(4).

Diseth A, Martinsen, Q. (2003). Approaches to learning, cognitive style, and motives as predictors of academic achievement. Education Psychology, 23(2).

Duff, A. (2004). Understanding academic performance and progression of first-year accounting and business economics undergraduates: the role of approaches to learning and prior academic achievement. Accounting Education, 13(4), 409-430.

Duff, A., Boyle, E., Dunleavy, K., & Ferguson, J. (2004). The relationship between personality, approach to learning and academic performance. Personality and Individual Differences, 36, 1907-1920.

Ekinci, N. ve Ekinci, E. (2007). İlköğretim bölümü öğrencilerinin öğrenme yaklaşımları. I. Ulusal İlköğretim Kongresinde sunulmuş bildiri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Ekinci, N. (2008). Üniversite öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarının belirlenmesi ve öğretme-öğrenme süreci değişkenleri ile ilişkileri. Yayımlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Ankara.

Ellez, A. M. ve Sezgin, G. S. (2002). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulmuş bildiri, ODTÜ, Ankara.

Entwistle, N.J. & Ramsden, P. (1983). Understanding student learning. Social Science Researh Council, London: Croom Helm.

Entwistle, N. J. & Entwistle, A. (1991). Contrasting forms of understanding for degree examinations: the student experience and its implications. Higher Education, 22, 205-227.

Entwistle, N. J. & Tait, H. (1995). The revised approaches to studying inventory. Edinburgh: University of Edinburgh Centre for Research on Learning and Instruction.

Entwistle, N. and McCune, V. (2004). The Conceptual Bases of Study Strategy İnventories. Educatioanl Psychology Review, 16, 4.

Fry, H., Ketteridge, S. & Marshall, S. (2003). A handbook for teaching ve learning in higher education. Enhancing academic practice (2nd Ed.). London: Kogan Page.

Geçer, A. K. (2012). An examination of studying approaches and information literacy self-efficacy perceptions of prospective teachers. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 49, 151-172.

Gijbels, D., Van de Watering, G., Dochy, F. & Bossche, P. (2005). The relationship between students’ approaches to learning and learning outcomes. European Journal of Psychology of Education, 20(4), 327–341.

Gijbels, D. & Dochy, F. (2006). Students' assessment preferences and approaches to learning: Can formative assessment make a difference? Educational Studies, 32(4), 399-409.

Gürlen, E., Turan, S. & Senemoğlu, N. (2013). The relationship between learning approaches of prospective teachers and their academic achievement. Educational Research and Review, 8(5), 171-178.

Harlen, W. & James, M. (1997). Assesment and learning: differences and relatıonshıps between formative and summative assessment. Assesment in Education: Principles, Policyand Practice, 4(3), 365-380.

Harper, G. & Kember, D. (1986). Approaches to study of distance education students. British Journal of Educational Technology, 17, 212-222.

Jackson, B. (1994). Assesment practices in art and design: A contribution to student learning? Oxford: Oxford Centre for Staff Development.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. (20. Baskı). Ankara: Nobel Yayınevi

Kember, D., Jamieson, Q. W., Pomfret, M., & Wong, E. T. T. (1995). Learning approaches, study time and academic performance. Higher Education, 29(3), 329-343.

Kember, D., Sandra, N.G., Harrison, T.S.E., Eric, T., Wong, T., Pomfret, M. (1996). An examination of the interrelationships between workload, study time, learning approaches and academic outcomes. Studies in Higher Education, 21(3), 347-360.

Kılıç, D. ve Sağlam, N. (2007) Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumunda sunulmuş bildiri. Bakü, Azerbaycan.

Marton, F. & Säljö, R. (1976). On Qualitative Differences in Learning: I – Outcome and Process. Britisch Journal of Educational Psychology, 46, 4-11.

Newble, D. I. & Entwistle, N. J. (1986). Learning styles and approaches: implications for medical education. Medical Education, 20, 162–17.

Ng, G.S. & Ng, E.Y.K. (1997). Undergraduate students in a computer engineering course: a perspective of their learning approaches and motivation factors. İnnovation, 34,1, 65-69.

Ozan, C. & Çiftçi, M. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme yaklaşımları tercihleri ve öğrenmeye ilişkin algılarının incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(1), 55-66.

Ozan, C., Köse, E. & Gündoğdu, K. (2012) Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının İncelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(2), 75-92.

Öner, Y.İ. (2008). Ortaöğretim öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarını etkileyen faktörler (İstanbul Örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Özdamar, K. (2004). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi (Çok değişkenli analizler) (5. baskı). Eskişehir: Kaan.

Pimparyon, P., Caleer, S.M., Pemba, S. & Roff, S. (2000). Educational environment, student approaches to learning and academic achievement in a Thai nursing School. Medical Teacher, 22(4), 359-364.

Ramsden, P. (1997). The context of learning in academic departmnets. F. Marton, D. Hounsell & N. Entwistle (Eds). Edinburgh: Scoottish Academic Press.

Ramsden, P. (2003). Learning to teach in higher education. (2nd Ed.). London: Routledge.

Reid, W. A., Duvall, E. & Evans, P. (2007). Relationship between assessment results and approaches to learning and studying in year two medical students. Medical Education, 41(8), 754-762.

Richardson, J.T. E. (1993). Gender differences in responses to the approaches to studying inventory. Studies in Higher Education, 18, 3–13.

Richardson, J.T. E. (1994). Mature students in higher education: I. A literatüre survey on approaches to studying. Studies in Higher Education, 19(3), 309-325.

Richardson, J. T. E. (1995). Mature students in higher education: II. An investigation of approaches to studying and academic performance. Studies in Higher Education, 20(1), 5-17.

Richardson, J. T. E. (2004). Methodological issues in questionnaire-based research on student learning in higher education. Educational Psychology Review, 16(4), 347-358.

Sadler-Smith, E. (1997). “Learning Style”: Frameworks and instruments. Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 17, (1-2), 51-63.

Scouller, K. M. (1998). The influence of assessment method on students' learning approaches: Multiple choice question examination versus assignment essay. Higher Education, 35, 453-472.

Senemoğlu, N. (2011). College of education students’ approaches to learning and study skills. Education Science, 36(160), 65-80.

Senemoğlu, N. Berliner, D. Yıldız, G., Doğan, E., Savaş, B. ve Çelik, K. (2007). Approaches to learning and study skills of turkish and american students in colleges of education. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumunda sunulmuş bildiri, Bakü, Azerbaycan.

Sezgin-Selçuk, G., Çalışkan, S. & Erol, M. (2007). Fizik öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarının değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 25-41.

Smith, S. N., & Miller, R. J. (2005). Learning approaches: examination type, discipline of study, and gender. Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 25(1), 43-53.

Trigwell, K., Prosser, M., & Waterhouse, F. (1999). Relations between teachers' approaches to teaching and students' approaches to learning. Higher Education, 37, 57-70.

Tural Dinçer, G. & Akdeniz, A. R. (2008). Examining learning approaches of science student teachers according to the class level and gender. US-China Education Review, 5(12), 54-59.

Ünal-Çoban, G. & Ergin, Ö. (2008). İlköğretim öğrencilerinin feni öğrenme yaklaşımları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 271-293.

Watkins, D. & Hattie, J. (1981). The learning processes of Australian university students: Investigations of contextual and personological factors. British Journal of Educational Psychology, 51, 384-393.

Watkins, D. (2001). Correlates of approaches to learning: a cross-cultural metaanalysis. Stenberg, R.J and Zhang, L. (Eds). London: Lawrence Elbaum Associates Publishers.

Weinstein, C. E. & Mayer, R. E. (1986). The teaching of learning strategies. In M. Wittrock, (Eds). Handbook of research on teaching. New York: Macmillan.

Yıldız, B. (2013). Yabancı diller yüksekokulu ingilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma yaklaşımlarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Zeegers, P. (2001). Approaches to learning in science: A longitudinal study. British Journal of Educational Psychology, 71, 115–132.

Zhang, L.F. (2000). University students’ learning approaches in three cultures: an investigation of Biggs’s 3P model. The Journal of Psychology, 134(1), 37-55.

Zhang, L. F., & Sternberg, R. J. (2000). Are learning approaches and thinking styles related? A study in two Chinese populations. The Journal of Psychology, 134, 469-489.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.