ADALET BAKANLIĞI CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: EĞİTİM MEMNUNİYETİ ÖLÇEĞİ

Elif Bengi Ünsal Özberk
2.753

Öz


Bu çalışmanın amacı, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Ceza ve İnfaz Kurumları Personeli Eğitim Merkezlerinde eğitim alan personelin eğitim memnuniyetini ölçecek geçerli ve güvenilir bir araç geliştirmektir. Ölçek maddeleri araştırmacı tarafından ilgili alan yazını taranarak ve uzman görüşlerine başvurularak hazırlanmış ve ön uygulama çalışması için Ceza İnfaz Kurumları Personel Eğitim Merkezinde eğitim alan farklı meslek dallarından 382 kişiye uygulanmıştır. 45 maddeden oluşan ölçeğin ilk hali, ön uygulama sonrasında yapılan açımlayıcı faktör analizi, iç tutarlılık katsayısı, madde toplam test korelasyonu ve uzman görüşleri beraber değerlendirilerek 30 maddeye indirilmiştir. Ölçeğin nihai formu, Ceza İnfaz Kurumları Personel Eğitim Merkezinde eğitim alan farklı meslek dallarından 505 kişiye uygulanmıştır. Bu uygulama verileri ile 30 maddelik ölçeğin, genel yapı ve uzmanlar tarafından adlandırılan boyutları (Eğitimin Kalitesi, Eğitim Merkezi Olanakları) ölçüp ölçmediğine ilişkin yapı geçerliği çalışması, doğrulayıcı faktör analizi ile yapılmıştır. İki boyut ile temsil edilen modelin uyum indekslerinin uygun olduğu saptanmıştır(χ2=1074.95, sd=382, RMSEA=0.06, GFI=0.88, AGFI=0.85, CFI=0.99, NNFI=0.98, NFI=0.98). Ölçeğin tümü için elde edilen iç tutarlık katsayısı ise .96 olarak belirlenmiştir. Sonuçta Eğitimin Kalitesi ve Eğitim Merkezi Olanakları alt boyutlarından oluşan oluşan geçerli ve güvenilir “CİKPEM Eğitim Memnuniyeti Ölçeği” elde edilmiştir.

 


Anahtar kelimeler


Eğitim Memnuniyeti, Ölçek Geliştirme, Güvenirlik, GeçerlilikReferanslar


Brown, T. A. (2006). Confirmatory Factor Analysis for Applied Research. (First Edition). NY: Guilford Publications, Inc.

Bulut, Ö. (1997). Eğitim Yönetiminin Çağdaşlaştırılması: Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi

Büyüköztürk, Ş. (2004). Veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık

Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2000). Research methods in education. 5th ed. London New York: Routledge Falmer.

Cronin, J. J., Taylor, S. A. (1994). SERVPERF versus SERVQUAL: Reconciling Performance-Based and Perceptions-minus-Expectations Measurement of Service Quality. Journal of Marketing, 56 (3), 55-68.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik, Ankara: Pegem Yayınevi.

Harvey, L. (1997). Student satisfaction manual. SRHE: Open University Press.

Hooper, D., Coughlan, J. and Mullen, M. (2008). Structural equation modeling: Guidelines for determining model fit. The Electronic Journal of Business Research Methods. 6(1), 53–60.

Hu, L. and Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1–55.

Jöreskog, K. G. (1974). Analyzing Psychological Data By Structural Analysis Of Covariance Matrices. In R. C. Atkinson, D.

H. Krantz, R. D. Luce, & P. Suppes (Eds.), Contemporary developments in mathematical psychology:Measurement, psychophysics, and neural information processing (Vol. 2, pp. 1–56). San Francisco: Freeman.

Jöreskog, K. G. ve Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural Eguation Modeling with the Simplis Command Language. USA: Scientific Software ınternational, Inc.

Kelloway, K. E. (1989). Using Lisrel for Structural Equation Modeling: A Researcher’s Guide. London: Sage.

Kline, R. B. (2005). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. (Second Edition). NY: Guilford Publications, Inc.

Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling, New York : The Guilford Press.

Oliver, R. L. (1999). Whence consumer loyalty? Journal of Marketing, 63, 33-44

Öğeli, Z.B., Dursunkaya, Z. (2001), Eğitimde Kalite Yönetimine Bir Örnek: ABET 2000, Kalder

Parasuraman, A., V. A. Zeithaml ve L. L. Berry. (1985). A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing. Vol: 49, 41-50.

Parasuraman, A., V. A. Zeithaml ve L. L. Berry. (1988). SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Customer Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing. 64 (1), 12-43.

Robbins, S. P ve M. Coulter. (2009). Management. 10th. Ed. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Robbins, S. P., D. A. DeCenzo ve M. Coulter. (2011). Fundamentals of Management. 7th. Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Schumacker, R. E. and Lomax, R. G. (1996). A Beginner’s Guide to Structural Equation Modeling. (First Edition). NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Sümer, N. (2000). Yapısal Eşitlik Modelleri. Türk Psikoloji Yazıları, 3 (6), 49-74.

Tabachnick, B. G., Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics (4th ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.

Taşcı, D. (1995), Toplam Kalite Yönetimi ve Eğitimde Uygulanabilirliği, 4.Ulusal Kalite Kongresi

Thompson, B. (2004). Exploratory and Confirmatory Factor Analysis: Understanding Concepts and Applications. (First Edition). Washington: American Psychological Association.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.