Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi: Işık ve Ses Ünitesi Örneği

Hasan BAKIRCI, Salih ÇEPNİ
2.791 613

Öz


Bu çalışmanın amacı; Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli (OBYM)'nin altıncı sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine etkisini incelemek, öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ile akademik başarıları ve eleştirel düşünme becerileri ile kavramsal anlama düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmada yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Trabzon il merkezinde bulunan bir ortaokul'un altıncı sınıfında öğrenim gören, kontrol ve deney grubundan 38'er öğrenci olmak üzere toplam 76 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, Işık ve Ses Ünitesi Eleştirel Düşünme Testi (IESDT),  Işık ve Ses Ünitesi Başarı Testi (ISBAT) ve Işık ve Ses Ünitesi Kavramsal Anlama Testi (ISKAT) ile toplanmıştır. Verilerin analizinde parametrik olmayan Mann Whitney U-Testi ile Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır.  Ayrıca öğrencilerin eleştirel düşünme test puanları ile başarı testi ve kavramsal anlama testi arasında ilişkiyi ortaya çıkarmak için Pearson Korelasyon Katsayısından faydalanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, OBYM'ye dayalı fen öğretiminin altıncı sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan öğrencilerin eleştirel düşünme puanı ile kavramsal anlama puanı ve eleştirel düşünme beceri puanı ile başarı testi puanları arasında yüksek düzeyde bir korelasyon olduğu sonucuna varılmıştır.


Anahtar kelimeler


OBYM, Eleştirel Düşünme, Işık ve Ses Ünitesi

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.