Problemli Facebook Kullanımında Sosyal ve Duygusal Yalnızlığın Rolü

Bahtiyar ERASLAN ÇAPAN, Mehmet SARIÇALI
3.038 674

Öz


Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin sosyal ve duygusal yalnızlıkları ile problemli Facebook kullanımları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Anadolu Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören 259 (140 kadın, 119 erkek, Yaşort= 20.85, Ss=1.55) öğrenci çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışmada Bergen Facebook Bağımlılığı Ölçeği ile Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Ölçeği kullanılmıştır. Veriler korelasyon ve adımsal regresyon analizi ile incelenmiştir. Sonuçlar, sosyal, ailesel ve romantik ilişkilerde yalnızlığın problemli Facebook kullanımıyla pozitif yönde ilişkili olduğu ve problemli Facebook kullanımını yordadığını göstermiştir. Ayrıca, problemli Facebook kullanımını, katılımcıların Facebooktaki arkadaş sayıları yordarken, günlük arkadaş sayılarının yordamadığı görülmüştür. Bulgular Sosyal Telafi Yaklaşımı ve ilgili alanyazın ışığında tartışılmış, psikolojik yardım profesyonellerine ve araştırmacılara öneriler sunulmuştur.


Anahtar kelimeler


problemli Facebook kullanımı, sosyal ve duygusal yalnızlık, arkadaş sayısı, üniversite öğrencileri

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.