Farklılık Yaklaşımları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

Yaser ARSLAN, Soner POLAT
2.609 493

Öz


Bu çalışmanın amacı Podsiadlowski, Gröschke, Kogler, Springer ve van der Zee (2013) tarafından geliştirilen Farklılık Yaklaşımları Ölçeği’ni (FYÖ) Türkçe’ye uyarlamaktır. Bu amaçla, ölçekte yer alan maddelerin önce Türkçe çevirisi sonra İngilizce geri çevirisi yapılmıştır. Bir sonraki aşamada geri çeviri versiyonu ve orijinal versiyon arasındaki tutarlılık incelenmiş, daha sonra 18 öğretmenle deneme uygulaması yapılmış ve alınan geribildirimlere göre ölçek formuna son hali verilmiştir. Elde edilen ölçek formu ile farklı kademelerde çalışan 293 öğretmenden veri toplanmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonucunda ölçeğin uyum indeksleri yeterli bulunmuş ve beş faktörlü yapı doğrulanmıştır. Ayrıca alt ölçekler için hesaplanan iç tutarlık katsayılarının yeterli düzeyde olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular FYÖ’nün Türkçe formunun yeterli psikometriközelliklere sahip olduğunu göstermektedir.


Anahtar kelimeler


Farklılık; farklılık yaklaşımları; farklılıkların yönetimi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17679/iuefd.17228960

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.