Bitişik Eğik Yazı İle İlgili Olarak Yapılan Araştırmalara Tümdengelimci Bir Bakış

Mehmet ÖZENÇ, Emine Gül ÖZENÇ
8.671 913

Öz


Bitişik eğik yazı 2005 ilköğretim programıyla eğitim hayatımıza tekrar girmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte,  programa girmesinden bu zamana kadar tartışılmaya da devam edilmektedir. Bitişik eğik yazıda karşılaşılan sorunları ele alan birçok araştırma literatürde yer almaktadır. Ancak bu araştırmalardan elde edilen sonuçlar, alan yazında dağınık biçimde yer almaktadır. Yapılan bu çalışmanın ana amacı, bitişik eğik yazı ile ilgili olarak yapılan araştırmaların tümdengelimci bir bakış açısıyla incelenerek çıkarımlara ulaşılmasının sağlanmasıdır. Bu kapsamda bitişik eğik yazı konusunda 2004-2015 yılları arasında hazırlanmış olan 22 makale ve 13 lisansüstü tez incelenmeye alınmıştır. Yapılan analizler neticesinde; en fazla araştırmanın 2012 yılında yapıldığı, araştırmaya dâhil edilen makalelerin büyük çoğunluğunun Social Scince Citation Index (SSCI) ve Alan İndeksi kapsamı dışındaki indekslerde taranan dergilerde yayınlandığı, incelenen araştırmalara göre en fazla yaşanan sorunun bitişik eğik yazının öğrenciler açısından yorucu-zorlayıcı olması ve öğrencilerin yazım kurallarına uymaması olduğu görülmüştür.


Anahtar kelimeler


bitişik eğik yazı, yazı, araştırmalar

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akkaya, A. ve Kara, Ö. T. (2012). 6. Sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazıda yaşadıkları sorunların nedenleri üzerine görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14 (2), 313-336.

Akyol, H. (2001). Türkçe İlk okuma-Yazma Öğretimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Akyol, H. (2006). Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimi, Ankara: PegemA Yayıncılık

Arslan, D. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin yazı öğretimlerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 12 (4), 2829-2846.

Balkan, S. (2015). Doğum aylarına göre karma oluşturulmuş sınıflarda öğrenim gören ilkokul birinci sınıf öğrencileri arasında bitişik eğik el yazısı yazım hatalarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Bara, F. ve Morin, M. F. (2013). Does the handwriting style learned in first grade determine the style used in the fourth and fifth grades and influence handwriting speed and quality? A comparison between french and quebec children.Psychology in the Schools, 50(6), 601-617.

Belet, S. ve Yaşar, S. (2007). Öğrenme Stratejilerinin Okuduğunu Anlama ve Yazma Becerileri ile Türkçe Dersine İlişkin Tutumlara Etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3 (1), 69-86.

Çelenk, S. (2007). İlkokuma- Yazma Programı ve Öğretimi. Ankara: Maya Akademi Yayınları.

Erdem, İ., Yılmaz, F. ve Bozkurt, E. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının bitişik eğik yazıya ilişkin tutumları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 15 (1), 5-26.

Erdoğan, T. (2012). İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazı Yazma Gelişimlerinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37 (165), 93-103.

Graham, S., Harris, K. R., Mason, L., Fink-Chorzempa, B., Moran, S. ve

Saddler, B. (2008). How do primary grade teachFers teach handwriting? A national survey. Reading and Writing, 21(1-2), 49-69.

Güneş, F. (2006). Niçin Bitişik El Yazısı. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim. 6, 71-73.

Kadıoğlu, H. (2012). Bitişik eğik yazıya ilişkin öğrenci görüşleri. Akademik Bakış Dergisi, 31, 1-10

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma ve yöntemi (15. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Karataş, Z. Arslan, D. ve Karataş M. E. (2014). Öğretmenlerin sürekli, durumluk kaygı ve bitişik eğik yazı kaygılarının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 14 (1), 229-248.

Korkmaz, İ. (2006). Yeni İlköğretim Birinci Sınıf Programının Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss. 419-428.

Milli Eğitim Bakanlığı (2005). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Basımevi

Medwell, J. ve Wray, D. (2007). Handwriting: What Do We Know And What Do We Need To Know? Literacy Şubat,, 41, 1.

https://www.researchgate.net/publication/230242760_Handwriting_What_do_we_know_and_what_do_we_need_to_know (Adresinden 10.03.2016 tarihinde erişilmiştir).

Memiş, A. D. ve Harmankaya, T. (2012. İlköğretim okulu 1. sınıf öğrencilerinin bitişik eğik el yazısı hataları ile görsel algı düzeylerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 19, 136-150.

Obalar, S. (2009). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazma becerileri ile sosyal duygusal uyum ve zeka düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Otto, W. ve Rarick, G. L. (1969). Effect of time of transition from manuscript to cursive writing upon subsequent performance in handwriting, spelling, and reading.The Journal of Educational Research, 62(5), 211-216.

Özenç, M. ve Özenç E. G. (2013). Sınıf öğretmenleri ile yapılan lisansüstü tezlerin yöntem bölümü açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), 133-142.

Renaud, A. J. ve Groff, P. J. (1966). Parents' opinions about handwriting styles.Elementary English, 43(8), 873-876.

Singer, Y. ve Tishby, N. (1994). Dynamical encoding of cursive handwriting. Biological Cybemetics. 71,227-237.

Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Talbert-Johnson, C., Salva, E., Sweeney, W. J., ve Cooper, J. O. (1991). Cursive handwriting: Measurement of function rather than topography. The Journal of Educational Research, 85(2), 117-124.

Trap-Porter, J., Ann Gladden, M., Hill, D. S., ve Cooper, J. O. (1983). Space size and accuracy of second and third grade students’ cursive handwriting. The Journal of Educational Research, 76(4), 231-234.

Şahin, A. (2012). Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaşılan Problemler. Eğitim ve Bilim. 37 (165), 168-178.

Yıldırım, K. ve Ateş, S. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:, ss.57-69.

Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 8. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, M. ve Ateş, S. (2010). İlk okuma yazmayı farklı yöntemlerle öğrenen ilköğretim 3. Sınıf öğrencilerinin yazılarının okunaklılık ve yazım hataları bakımından karşılaştırılması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 14 (1), 11-30.