Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Davranışlarını Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi

Cemal Hakan DİKMEN, Veysel DEMİRER
2.998 426

Öz


Teknolojinin hayatın her alanında dönüşümü sağladığı gibi eğitim ortamlarında da dönüşümü gerçekleştirdiği görülmektedir. Eğitim ortamlarında teknolojik dönüşümün ise öğretmenlerin eğitime teknoloji entegrasyonuna yönelik davranışlarına bağlı olarak gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bu araştırmada öğretmenlerin eğitime teknoloji entegrasyonuna yönelik davranışlarını açıklamak amacıyla; bireylerin kariyer ilgilerinin nasıl geliştiğini, seçimlerini nasıl yaptıklarını ve hedeflerine nasıl ulaştıklarını açıklamayı sağlayan sosyal bilişsel kariyer kuramı çerçevesinden faydalanılmıştır. Bu bağlamda öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu öz-yeterlik düzeylerinin, öğretim teknolojileri sonuç beklentilerinin, eğitim teknolojilerine yönelik ilgilerinin ve eğitim teknolojilerini kullanmaya yönelik niyetlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda; araştırmada Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ve Isparta'da; ilkokul, ortaokul ve liselerde çalışan 850 öğretmenin verisi kullanılmıştır. Veriler analiz edilerek, bulgular eğitime teknoloji entegrasyonu boyutunda tartışılmıştır. Bu çalışmanın öğretmenlerin teknoloji entegrasyonuna yönelik davranışlarının hangi demografik özelliklerinden kaynaklandığını açıklaması bakımından eğitime teknoloji entegrasyonu ile ilgili yapılacak çalışmalara yol göstereceği düşünülmektedir.


Anahtar kelimeler


teknoloji entegrasyonu öz-yeterlikleri, öğretim teknolojileri sonuç beklentileri, eğitim teknolojilerine yönelik ilgi, eğitim teknolojilerini kullanmaya yönelik niyet

Tam metin:

PDF


Referanslar


Avcu, D. Ü. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin kabul ve kullanım niyetleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. New Jersey: Prentice-Hall.

Brosnan, M., & Davidson, M. (1996). Psychological gender issues in computing. Journal of Gender, Work and Organization, 3, 13–25.

Bunch, J. C., Robinson, J. S., & Edwards, M. C. (2012). Measuring the Relationship between Agriculture Teachers' Self-Efficacy, Outcome Expectation, Interest, and Their Use of Interactive Whiteboards. Journal of Agricultural Education, 53(1), 67-80.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz Ş., ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Fouad, N. A., & Smith, P. L. (1996). A test of a social cognitive model for middle school students: Math and science. Journal of Counseling Psychology, 43(3), 338-346.

Karataş, F. İ. (2014). An examination of in-service secondary mathematics teachers’ technological pedagogical content knowledge and their technology integratıon self-efficacy. Master dissertation, Boğaziçi University.

Koca, M. (2006). Bilgi ve iletişim teknolojileri kabul ve kullanımı birleştirilmiş modelinin değişkenlerine göre öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımlarının incelenmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ankara.

Kocaoğlu, B. Ü. (2013). Lise öğretmenlerinin FATİH Projesi teknolojilerini kullanmaya yönelik öz-yeterlik inançları: Kayseri ili örneği, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1994). Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice, and performance. Journal of vocational behavior, 45(1), 79-122.

Oktay, S. ve Çakır, R. (2012). İlköğretim öğretmelerinin teknoloji kullanımları ve teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30.

Özçelik, H. (2006). İlköğretimde Çalışan Öğretmenlerin Bilgisayar Özyeterlikleri: Balıkesir İli Örneği, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir

Panteli, N., Stack, J., & Ramsay, H. (1999). Gender and professional ethics in the IT industry. Journal of Business Ethics, 22(1), 93–101.

Perkmen, S., Niederhauser, D. S., & Charania, A. (2006). Factors that influence preservice teachers’ career goals in instructional technology. Annual meeting of American Educational Research Association (AERA).

Sang, G., Valcke, M., van Braak, J., & Tondeur, J. (2010). Student teachers’ thinking processes and ICT integration: Predictors of prospective teaching behaviors with educational technology. Computers & Education, 54(1), 103-112.

Spazak, L. (2013). Secondary preservice teachers’perception of preparedness to integrate technology. Doctoral dissertation, Indiana University of Pennsylvania.

Şahin, İ. (2008). From the social-cognitive career theory perspective: A college of education faculty model for explaining their intention to use educational technology. Journal of Educational Computing Research, 38(1), 51-66.

Wang, L., Ertmer, P. A., & Newby, T. J. (2004). Increasing preservice teachers’ selfefficacy beliefs for technology integration. Journal of Research on Technology in Education, 36(3), 231-249.

Wu, Z. (2009). Computing interests of early adolescents: gender, attitudes, self-efficacy, and outcome expectations. Unpublished doctoral thesis, University of Virginia.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.