Anlaşmazlık Çözümü ve Arabuluculuk Eğitiminin Annelerin Görüşleri Açısından İncelenmesi

Derya GÖĞEBAKAN YILDIZ
3.974 693

Öz


Çalışmanın amacı, Anlaşmazlık Çözümü ve Arabuluculuk (AÇA) Eğitim Programının annelerin görüşleri açısından incelenmesidir. Sekiz hafta süren AÇA Eğitim Programı 12 anne ile yürütülmüştür. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, beklenti formu,  metafor formu, grup görüşme formu, araştırmacı günlüğü kullanılmıştır.  Eğitimin başında, eğitim sürecinde ve eğitimin sonunda toplanılan veriler nitel analiz teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Ulaşılan bulgular, uygulanan AÇA Eğitim Programının annelerin, iletişim becerileri, öfke yönetim becerileri, anlaşmazlık çözüm/müzakere becerilerinde olumlu yönde gelişmeler sağladığını göstermiştir. Ayrıca AÇA Eğitim Programı sonrasında, annelerin, anlaşmazlığa ve onun doğasına ilişkin metaforik algılarında olumsuzdan olumluya bir değişim tespit edilmiştir. Sonuç olarak AÇA Eğitim Programının hedeflerine ulaşıldığı düşünülmektedir.


Anahtar kelimeler


Anlaşmazlık, arabuluculuk, anlaşmazlık çözümü ve arabuluculuk eğitim programı, anne.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Arel Sürekli Eğitim Merkezi (2014). Etkili Anne Baba Eğitimi http://arelsem.arel.edu.tr/tr/egitim/c16a5320fa475530d9583c34fd356ef5/etkili_anne_baba_egitimi_sertifika_programi (Erişim Tarihi: 21.08.2015)

ASPB (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı) (2011). Aile Eğitimi Programları Üzerine Notlar. EDAM, Ankara.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (2012). Etkili Anne-Baba Eğitimi http://www.bumed.org.tr/images/pdf/pet_tanitim_2sayfa.pdf (Erişim Tarihi: 21.08.2015)

Cahn, D. D., & Abigal, R. A. (2014). Managing Conflict Through Communication 5th Edition. Boston,MA: Pearson Education, Inc.

Cohen, J. (2006) Social, emotional, ethical, and academic education: Creating a climate for learning, participation in democracy, and well-being. Harvard Educational Review. 76 (2), 201-237.

Conflict Resolution Center of Iowa (2008). Recognizing everyone’s strengths by peacebuilding, empathizing, communicating and trustbuilding. http://www.directionservice.org/cadre/pdf (Erişim Tarihi: 21.08.2015) Conflict Resolution Center of Iowa (2008). Recognizing everyone’s strengths by peacebuilding, empathizing, communicating and trustbuilding. http://www.directionservice.org/cadre/pdf (Erişim Tarihi: 21.08.2015)

Crawford, D.K., & Bodine, R.J. (1996). Conflict resolution education:A guide to ımplementing programs in schools, youth-serving organizations, and community and juvenile justice settings. Washington, DC: U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, and U.S. Department of Education, Office of Elementary and Secondary Education, Safe and Drug-Free Schools Program.

Çalışkan, N. (2013). Kavramsal anahtar modeli ile metafor ve deyim öğretimi, Bilig (Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi), 64, 95-122.

DeJong, W., (1993). Building the peace: The resolving conflict creatively program. Washington, DC: National Institute of Justice.

Dönmezer, İ. (2003). Ailede iletişim ve etkileşim: Sağlıklı insan sağlıklı aile. Ege Üniversitesi Basımevi. İzmir.

Gordon, T. (2000). Parent effectiveness training: The proven program for raising responsible children. New York: Three Rivers Press.

HBÖGM (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü) (2013). Aile Eğitimi Uygulamaları Ülke Raporu

Johnson, D.W. & Johnson, R. T. (1995). Reducing school violence through conflictresolution. association for supervision and curriculum development. Virginia: Alexandria.

Jones, T.S. (2004). Conflict resolution education: The field, the findings, and the future Conflict Resolution Quarterly, 22, (1–2), 233-267.

Karataş, Z. ve Kılıçarslan, F. (2013). Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde aile terapisinin rolü. Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (1)

Korkut, F. (2004). Okul temelli önleyici rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara: Anı

Mahoney, G., Kaiser, A., Girolametto, L., MacDonald, J., Robinson, C., Safford, P., (1999). Parent education in early intervention: A call for renewed focus. Topics in Early Childhood Special Education, 19, 131-140

Martinez, M. A., Sauleda, N., & Huber, G. L. (2001). Metaphors as blueprints of thinking about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 17, 965-977

McCorkle, S. & Mae Gayle B. (2003). “Conflict management metaphors: Assessing everyday problem communication,” The Social Science Journal 40, 137–142.

McCorkle, S. & Mills, J. L.(1992). “Rowboat in a hurricane: Metaphors of interpersonal conflict management,” Communication Reports 5, 57–66.

Sanders, M.R., Pidgeon, A.M., Gravestock, F., Connors, M.D., Brown, S., & Young, R.W. (2004). Does parental attributional retraining and anger management enhance the effects of the Triple P-Positive Parenting Program with parents at risk of child maltreatment? Behavior Therapy, 35, 513 – 535.

Sandy, S. V. & Boardman, S. K. (2000). The peaceful kids conflict resolution program. International Journal of Conflict Management, 11 (4), 337 – 357

Scottish Centre for Conflict Resolution (2015). In house training: Parentline scotland/national kinship care - recognise, reflect and resolve. http://scottishconflictresolution.org.uk/events (Erişim Tarihi: 21.08.2015)

Stern, S.B. (1999). Anger management in parent-adolescent conflict. American Journal of Family Therapy, 27(2),181-193

Stern, S.B. & Azar, S.T. (1998). Integrating cognitive strategies into behavioral treatment for abusive parents and families with aggressive adolescents. Clinical Child Psychology and Psychiatry 3 (3), pp. 387–403.

Tatlılıoğlu K. & Karaca, M. (2013). Öfke olgusu hakkında sosyal psikolojik bir değerlendirme. International Journal of Social Science 6 (6), 1101-1123.

Şahin, Tezel F. ve Cevher. K. N. (2009). Aile eğitim programları ve etkililiği: Dünyada neler uygulanıyor? Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 2.

Türnüklü, A. (2006). Onarıcı disiplin: Okullarda yaşanan kişiler arası çatışmaları yapıcı ve barışçıl olarak yönetmek için çağdaş bir yaklaşım. Ankara: Ekinoks Yayınları

Türnüklü, A., Kaçmaz, T., İkiz, E. & Balcı, F. (2009). Liselerde öğrenci şiddetinin önlenmesi: Anlaşmazlık çözümü, müzakere ve akran-arabuluculuk eğitim programı. Ankara: Maya Akademi.

Webster-Stratton C. (1994). Advancing videotape parent training: A comparison study. J Consult Clin Psychol 62(3), 583–593.

Webster-Stratton C, Hammond M. (1997). Treating children with early-onset conduct problems: A comparison of child and parent training interventions. J Consult Clin Psychol. 65(1), 93–109.

Yıldırım A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 6. Basım, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.