OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ERKEN MATEMATİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

meryem çelik
2.407

Öz


Bu araştırmanın amacı, okulöncesi öğretmenlerinin erken matematik eğitimine ilişkin tutum düzeyleri ve bu düzeylerle çeşitli değişkenler arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmanın örneklemini oluşturan 2013 yılında okulöncesi öğretmenliği yapan 60 öğretmene “Okulöncesi Öğretmenlerinin Erken Matematik Eğitimine İlişkin Tutumlarını Belirleme Aracı” uygulanmıştır. Analizler sonucunda öğretmenlerin erken matematik eğitimine ilişkin tutumlarının yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin öğretmenlik yaptığı süre ile 1. ve 3. tutum alt faktörleri arasında ve öğretmenlerin yaşı ile 3. tutum alt faktörü arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Fakat matematik etkinlikleri planlarken ve uygularken yeterlik düzeyleri ile tutumları arasında bir ilişki görülmemektedir. Yine analizler sonucunda öğretmenlerin matematikle ilgili yaşadıkları olumsuz deneyimlerin tutumlarını etkilemediği ortaya çıkmıştır.


Anahtar kelimeler


Okul öncesi öğretmenleri, erken matematik eğitimi, tutum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.