Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının ve Akademisyenlerinin Tartışmalı Konuların Öğretimi ile İlgili Görüşleri

Nihal BALOGLU UGURLU, Aylin DOĞAN
2.619 439

Öz


Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmen adayları ve akademisyenlerinin tartışmalı konuların öğretimi ile ilgili görüşlerini yansıtmaktır. Araştırma 2015-2016 öğretim yılının Bahar döneminde iki farklı devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören toplam 116 Sosyal Bilgiler öğretmen adayı ve 13 akademisyen ile birlikte yürütülmüştür.  Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma modeli benimsenmiş olup, araştırma verileri Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarından açık uçlu sorulardan oluşan bir anket ile öğretim üyelerinden ise yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen en önemli bulgu, hem Sosyal Bilgiler öğretmen adayları hem de akademisyenleri için tartışmalı konuların farklı bakış açıları geliştirme ve akademik kazanımlar elde etme hususunda önemli bir yerinin olduğudur. Tartışmalı konuların öğretiminin katkıları ve mevcut sorunların aşılmasına yönelik beklentiler Sosyal Bilgiler öğretmen adayları tarafından akademisyenlere yüklenen bir sorumluluk olarak görülürken, akademisyenlerin de bu sorumlulukların farkında oldukları tespit edilmiştir.


Anahtar kelimeler


Tartışmalı konuların öğretimi, Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler öğretmen adayları, Akademisyenler

Tam metin:

PDF


Referanslar


Abu-Hamdan, T. & Khader, F. (2014). Social Studies teachers’ perceptions on teaching contemporary controversial issues. American International Journal of Contemporary Research, 4(10), 70-78.

Alkın Şahin, S. & Demirkasımoğlu, N. (2015). Prospective teachers’ opinions of argument culture in the classroom environment. Journal of Educational Sciences Research, 5(2), 119-142.

Bayındır, N., İnan, H. Z. & Demir, S. (2010). Öğretmen adaylarının sınıfta demokratik ortamı geliştirmeye ilişkin öngörüleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 89-95.

Camicia, S. P. (2008) Deciding what is a controversial issue: A case study of social studies curriculum controversy. Theory & Research in Social Education, 36(4), 298-316.

Demirkasımoğlu, N. & Alkın Şahin, S. (2015). Akademik yaşamda tartışma kültürü: bir olgubilim araştırması, Route Educational and Social Science Journal, 2(4), 141-163.

Dube, O. (2009). Addressing current controversial issues through the Social Studies curriculum: Making Social Studies come alive, European Journal of Educational Studies 1(1), 25-34.

Ersoy, F. (2013). Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının tartışmalı konulara katılımını etkileyen etmenler, Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 4(1), 24-48.

Harwood, A. M., & Hahn, C. L. (1990). Controversial issues in the classroom. Bloomington: ERIC Clearinghouse for Social Studies Education. Retrieved from the ERIC database. (ED327453)

Hess, D. E. (2002) Discussing controversial public issues in secondary Social Studies classrooms: Learning from skilled teachers. Theory & Research in Social Education, 30(1), 10-41.

Hess, D. E. (2005). How do teachers’ political views influence teaching about controversial issues, Social Education, 69(1), 47-48.

Hess, D. E. (2008). Controversial issues and democratic discourse. In L. S. Levstik & C. A. Tyson (Eds.). Handbook of Research in Social Studies Education (pp. 124-136). NY: Routledge.

Hess, D. & Posselt, J. (2002). How high school students experience and learn from the discussion of controversial public issues. Journal of Curriculum and Supervision, 17(4), 283-314.

Hotaman, D. (2010). Demokratik eğitim: demokratik bir eğitim programı. Kuramsal Eğitimbilim, 3(1), 29-42.

Huddleston, T. & Rowe, D. (2015). Discussion in citizenship. In L. Gearon (Ed.), Learning to teach citizenship in the secondary school, A companion to school experience (pp. 94-103). NY: Routledge.

Johnson, D. W., Johnson, R. T. & Smith, K. A. (2000). Constructive controversy: the educative power of intellectual conflict. Change: The Magazine of Higher Learning, 32(1), 28-37.

Kelly, D. M. & Brandes, G. M. (2001). Shifting out of “neutral”: Beginning teachers’ struggles with teaching for social justice. Canadian Journal of Education, 26(4), 437-454.

Kreidler, W. J. (1990). Teaching elementary children about controversial issues, elementary perspectives: Teaching concepts of peace and conflict. Retriewed from Cambridge: Educators for Social Responsibility website https://mhschool.com/resources/teaching_children_controversy.pdf (Accessed July 2016)

Linhares, E. & Reis, P. (2016). The challenges of integrating the discussion of controversial issues in initial teacher training. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado,19(2), 75-87.

Malikow, M. (2006) Engaging students in controversial issues. Kappa Delta Pi Record, 42(3), 106-108.

Misco, T. & Patterson, N. C. (2007). A study of pre-service teachers' conceptualizations of academic freedom and controversial issues. Theory & Research in Social Education, 35(4), 520-550.

Omelicheva, M. Y. & Avdeyeva, O. (2008). Teaching with lecture or debate? Testing the effectiveness of traditional versus active learning methods of instruction. PS: Political Science and Politics, (July): 603- 7.

Othman, M., Sahamid, H., Zulkefli, M. H., Hashim, R. & Mohamad, F. (2015). The effects of debate competition on critical thinking among Malaysian second language learners. Middle-East Journal of Scientific Research, 23(4), 656-664.

Payne, G. K. & Gainey, R. R. (2003). Understanding and developing controversial issues in college courses. College Teaching, 51(2), 52-57.

Philpott, S., Clabough, J., McConkey, L. & Turner, T. N. (2011). Controversial issues: To teach or not to teach? That is the question!. The Georgia Social Studies Journal, 1(1), 32-44.

QCA (1998). Education for citizenship and the teaching of democracy in schools. Retriewed from Qualifications and Curriculum Authority website: http://dera.ioe.ac.uk/4385/1/crickreport1998.pdf (Accessed August 2016)

Soley, M. (1996). If it’s controversial, why teach it?. Social Education, 60(1), 9-14.

Stenhouse, L. (1970). Controversial value issues in the classroom. In W. G. Carr (Edt.). A report of the Fourth International Curriculum Conference (pp. 1-9) Washington: NEA-CSI., 1-9.

Şıvgın, H. (2009). Ulusal Tarih eğitiminin kimlik gelişimindeki önemi. Akademik Bakış, 2(4), 35-52.

Taneri, P. O. (2014). Üniversite öğrencilerinin demokrasinin eğitime yansımaları hakkındaki görüşleri (Çankırı Karatekin Üniversitesi). Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 12-27.

Tuncel, G. & Balcı, A. (2015). Demokratik toplumlarda öğretmen nitelikleri ve öğrencilere yansımaları. Marmara Coğrafya Dergisi, 31, 82-97.

Türkdoğan, A. (2014). Nicel, nitel ve karma araştırma. In Selçuk Beşir Demir (Çev. Edt.). Eğitim Araştırmaları (pp. 29-56). Ankara: Eğiten Kitap.

Van Driel, B., Darmody, M. & Kerzil, J. (2016). Education policies and practices to foster tolerance, respect for diversity and civic responsibility in children and young people in the EU’. NESET II report, Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Yazıcı, F. & Şimşek, A. (2011). Tarih öğretiminde nesnellik sorunu. Tarih Okulu, 11, 13-32.

Yazıcı, S. & Seçgin, F. (2010). Tartışmalı konular ve öğretimine ilişkin bir çalışma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 488-501.

Yılmaz, K. (2012). Tartışmalı ve tabu konuların incelenmesi: Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 201-225.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.