OKUL ÖNCESİNDE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ KONUSUNDA YAPILAN TEZLERDE SUNULAN ÖNERİLERİN UYGULAMAYA YANSIMASI

Mustafa KALE, AYPERİ SIĞIRTMAÇ DİKİCİ, imray nur, İdris KARA
4.050

Öz


Öz

 

Bu araştırmada, Türkiye’de özel eğitim alanında yapılmış lisansüstü tezlerde sunulan önerilerin Milli Eğitim Bakanlığı uygulamalarına nasıl yansıdığı incelenmiştir. Bu araştırmanın yöntemi, doküman analizi temelinde ele alınmıştır. Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) tez tarama merkezinden tarama yapılarak. 2010-2015 yılları arasında Okul Öncesi eğitimde kaynaştırma eğitimi ile ilgili hazırlanmış 13 tezin önerileri incelenmiştir. Daha sonra bu önerilerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) stratejik planlamaları ve hizmet içi uygulamalarına nasıl yansıdığı ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler: Okul Öncesi eğitim, lisansüstü tez, Stratejik planlama, kaynaştırma eğitimi.

Abstract

THE REFLECTİON OF RECOMMENDATİONS IN THE THESİS IN THE FIELD OF INCLUSIVE EDUCATİON IN PRE-SCHOOL İN PRATİCE

In this research,  how the recommendations in the master’s thesis in the field of special education in Turkey were reflected in the practices of Ministry of Education were analyzed. Document analysis was used as the research method. Through scanning from the thesis center of Council of Higher Education (YOK), the recommendatios of 13 thesis between the years 2010-2015 about inclusive education in pre-school were examined. Then, how these recommendations were reflected in the strategic planning and in-service applications of Ministry of Education (MEB) were studied.

Key words: Pre-school education, Master dissertation, Strategic planning, Inclusive education.


Anahtar kelimeler


Okul Öncesi eğitim, lisansüstü tez, Stratejik planlama, kaynaştırma eğitimi.Referanslar


Aker, G. (2014). Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimi Hakkındaki Tutumları. Yayımlanmamış Tezli Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Bozarslan Malkoç, B. (2010). Eskişehir İlindeki Özel Anaokullarında Çalışan Eğiticilerin Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırmayla İlgili Görüşlerinin İncelenmesi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Özel Eğitim Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir.

Burcu, E. (2006), Türkiye'de Özürlü Birey Olma: Temel Sosyolojik Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.

Çağlar, S. (2009). Uluslararası Hukuk ve Türk Hukuk Sisteminde Engellilerin Eğitim Hakkı ve Devlet Yükümlülükleri.1. Basım. Beta Yayınevi. İstanbul.

Çerezci, Ö.(2015). Okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan kaynaştırma eğitimi uygulamalarının kaynaştırma kriterleri açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Tezli Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Çerezci, Ö.(2015). Okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan kaynaştırma eğitimi uygulamalarının kaynaştırma kriterleri açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Tezli Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Çiftçi, E.(2008). Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından Müzik Öğretmenlerine Verilen Hizmet İçi Eğitimin İncelenmesi ve Müzik Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi. Yayımlanmamış Tezli Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Dağlar, G. (2011). Okul Öncesi Öğretmenlerinin ve Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmaya İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Okul Öncesi Eğitimi Programı, Yayınlanmamış Tezli Yüksek Lisans Tezi.

Demir, F.(2012).Hukuka Giriş ve Temel Kavramlar. İzmir.

Demir, M.(2014). Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Trabzon İli Örneği). Yayımlanmamış Tezli Yüksek Lisans Tezi. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

Dolapci, S. (2013). Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlilik Algıları ve Kaynaştırma Eğitimine Bakış Açıları. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Programı, Yayınlanmamış Tezli Yüksek Lisans Tezi. İzmir.

Giddens, A. (2013). Sosyoloji. Kırmızı Yayınları.1.Baskı. İstanbul.

Gökçe ,F.(2014). Devlet ve Eğitim. Pegem Akademi yayınları:Ankara.

Koyutürk, N. (2014). Sınıfında Kaynaştırma Öğrencisi Olan ve Olmayan Okul Öncesi Öğretmenlerinin İş Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeyleri İncelenmesi. Yayımlanmamış Tezli Yüksek Lisans Tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Burdur.

Kuzu, S. (2011). Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumları ve Öz Duyarlık Düzeylerinin Karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Tezli Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.

Mıntzberg,H.(1994). Rise and Fall of Strategıc Plannıng.The Free Press.New York.ABD.

Orhan, M. (2010). Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarında Bulunan Özel Gereksinimli Öğrenciler ile Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Problem Davranışları ve Sosyal Becerilerini Karşılaştırmak ve Öğretmenlerin Kaynaştırmaya İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir.

Özdemir, H. (2010). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Edirne.

Özmen, E. (2010). İzmir İlinde Kaynaştırma Öğrencileri ile Çalışan Okul Öncesi Öğretmenlerin Empatik Eğilimleri ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İlköğretim Anabilim Dalı, Okul Öncesi Eğitimi Programı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir.

Samsunlu, Ö. (2015). Özel Eğitim Dersinde Yaratıcı Drama Yöntemi Kullanılmasının Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüşlerine Etkisi ve Bu Yöntemin Uygulanabilirliğine ilişkin Öğretmen Adayı Görüşleri. Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İlköğretim Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Antalya.

Shakespeare, T. & Watson, N. (1997).Defending the Social Model, Chapter 18, in Disability Studies: Past Present and Future, edited by Len Barton and Mike Oliver, Leeds: The Disability Press.

Songür, N.(2011).Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama, TODAİE yayınları. Ankara.

Unger, R.(1983). The Critical Legal Studies Movement. Harvard University Press. Cambridge. UK.

Yalın, İ. (2001). Hizmet İçi Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi. Sayı:150.Ankara.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınevi. Ankara.

Zağlı,Ü. (2010). Sakarya İlinde Görev Yapan Okul Öncesi Öğretmenlerin Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Kaynaştırma Yoluyla Eğitimlerine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.

http://orgm.meb.gov.tr

http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=5&KITAP_ID=38

http://hedb.meb.gov.tr/net/index.php?option=com_content&view=category&id=50&layout=blog&Itemid=74

http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/150/yalin.htm

file:///C:/stratejik%20plan.pdf

http://sgb.meb.gov.tr/str_yon_planlama_V2/26179RG.pdf

file:///C://meb_istatistikleri_orgun_egitim_2014_2015.pdf
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.