İlkokul İkinci Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi

İlhami BULUT, Erkan ATABEY
3.132 476

Öz


Bu araştırmanın amacı, ilkokul ikinci sınıf İngilizce dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğini öğretmen görüşleri doğrultusunda belirlemektir. Araştırma, nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle gerçekleştirilmiş olup, araştırmada durum çalışması deseni kullanılmıştır. Buna göre araştırmanın çalışma grubunu, Diyarbakır’da bulunan ilkokullarda görev yapan 2. sınıf İngilizce derslerine giren öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden, maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, programda gerçekleştirilmesi öngörülen kazanımların, genel olarak öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olduğu ancak, içeriğin öğrenci gelişim düzeylerine uygun olmadığı, okullarda fiziki yapının yetersiz olduğu, ayrıca öğretmenlerin program hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve bu konuda hizmet içi eğitime gereksinim duydukları belirlenmiştir.


Anahtar kelimeler


İlkokul, İngilizce Dersi Öğretim Programı, Program geliştirme

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akdoğan, F. (2004). Yeni Projeler Işığında Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretimi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi. 2, 97-109.

Aktaş, T. (2014). Yabancı Dil Öğretmenlerinin Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretimine İlişkin Öz Yeterlik Algı Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Unternational Journal Of Languages’ Education And Teaching. 3, 25-39.

Aktaş, T. Ve İşigüzel, B. (2013). Erken Yaşlarda Oyunlarla Yabancı Dil Öğretimi. Ankara: Nevşehir Üniversitesi Yayınları.

Alkan, M. F. Ve Arslan, M. (2015). İkinci Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 4 (7), 87-99.

Altmışdört, G. (2010). Yabancı Dil Öğretiminde Nasıl Bir Ölçme-Değerlendirmeye Gerek Vardır? Kuramsal Eğitimbilim, 3 (2), 175-200.

Arıcı, İ. (2007). Öğrenci Ailelerinin Sosyo-Ekonomik Düzeylerinin İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersindeki Başarılarına Etkisi. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12 (2), 151-168.

Arslan, R. (2012). İlköğretim I. Kademe Yabancı Dil Öğretiminin Niteliği Ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma. E-Journal Of New World Sciences Academy, 7 (1), 1-20.

Aslan, N. (2008). Dünyada Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretimi Uygulamaları Ve Türkiye’deki Durum. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(35), 1-9.

Bayyurt, Y. (2012, Kasım). 4+4+4 Eğitim Sisteminde Erken Yaşta Yabancı Dil Eğitimi. Hacettepe Üniversitesi I. Yabancı Dil Eğitim Çalıştayında sunulmuş bildiri. Ankara.

Bazo, P. ve Cabrera, M. P. (2007). Evaluating A Foreign Language İn Primary Education. Glosas Didácticas: Revista Electrónica İnternacional De Didáctica De Las Lengua Ysus Culturas, 16(7). 66-73.

Bear, J. (1990). Yabancı Dille Eğitim. Yayımlandığı Kitap Kilimci A. (Editör), Anadilde Çocuk Olmak (73-76). İstanbul: Papirüs Yayınları

Berigel, M. ve Karal, H. (2006, Aralık). Yabancı Dil Eğitim Ortamlarının Bilişim Ve İletişim Teknolojileri (BIT) Kullanarak Zenginleştirilmesi. XI. “Türkiye’de İnternet” Konferansında sunulmuş bildiri, TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara.

Bikçentayev, V.R. (2007). Çok Erken Yaşlarda Çocuklara Yabancı Dil Eğitimi. (2014, Aralık 28)

Bolton, K. (2002). “Chinese Englishes: From Canton Jargon To Global English.” World Englishes. 21 (2), 181-199.

Bozavlı, E. (2011). Yabancı Dil Öğretmenlerinin Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretimi Üzerine Algılarının Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 87-104.

Bozavlı, E. (2013). Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretiminin Tarihsel Süreci Ve Amaçları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1561-1574.

Bozavlı, E. (2014). Yabancı Dil Öğretiminde Alternatif Bir Okul Modeli. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(1), 110-120.

Bozavlı, E. (2015). İlkokul 2. Sınıfta Yabancı Dil Öğretiminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Uluslar Arası Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (2), 74-83.

Bruner, J. S. (1999). The Process Of Education. Harvard University Press.

Büyükduman, F. İ. (2005).İlköğretim Okulları İngilizce Öğretmenlerinin Birinci Kademe İngilizce Öğretim Programına İlişkin Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 55-64.

Ceyhan, N. G. ve Peçenek, D. (2010, Kasım). İlköğretim Sekizinci Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programının Oluşturmacı Yaklaşım Ve Planlı Biçime Odaklanma Modeli İlkelerine Göre Değerlendirilmesi, International Conference On New Trends In Education And Their Implications, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Cheng, Y.C. (1994). Classroom Environment And Student Affective Performance: An Effective Profile, Journal Of Experimental Education. 62 (3), 221-239.

Cihan, T. ve Gürlen, E. (2009). İlköğretim 5.Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 131-146.

Creswell, J. W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri - Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma Ve Araştırma Deseni. (Çev. Mesut Bütün Ve Selçuk Beşir Demir) Ankara: Siyasal Kitabevi.

Çetin, L., M., B. (2011). An Investıgatıon Into The Implementatıon Of Alternatıve Assessment In The Young Learner Classroom. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Çınar, O. Temel, A.,ve Göçgen, S. (2004, Temmuz). Kalabalık Sınıfların Öğretmen Ve Öğrenciye Etkisi, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayında sunulmuş bildiri, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.

Dede, Y., Aydoğdu, B. & Bursal, M. (2011). Sosyo-Ekonomik Düzeyin (SED), İlköğretim Öğrencilerinin 6.Ve 7. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Puanları Üzerinde Etkisi. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayında sunulmuş bildiri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.

Demirel, Ö. (2004). Yabancı Dil Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayınları

Demirel, Ö. (2011). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Demirezen, M. (2003). Yabancı Dil Öğretiminde Kritik Dönemler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 5-15.

Doğan, İ. (2009). İngilizce Öğretmenlerinin Meslek Yeterlilik Algıları Ve İngilizce Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Ekizoğlu, A. ve Ekizoğlu, N. (2008). İngilizce Farkındalık Eğitimi Alan Okul Öğrencileri İle Almayan Öğrencilerin İngilizce Öğrenmeye Yönelik İsteklerinin Karşılaştırılması. International Environmental Technology Centre (IETC). 16 (1), 103-108.

Engin, A.O. Özen, Ş. & Bayoğlu, V. (2009). Öğrencilerin Okul Öğrenme Başarılarını Etkileyen Bazı Temel Değişkenler. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 125-156.

Er, K. O. (2006). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf İngilizce Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Erden, M. (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.

Eurydice. (2012). Avrupa’da Eğitime İlişkin Önemli Veriler. (2015, Şubat 12)

Gelbal, S. (2008). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyoekonomik Özelliklerinin Türkçe Başarısı Üzerinde Etkisi. Eğitim Ve Bilim, 33, 1-13.

Genç, A. (2002).İlk Ve Ortaöğretim Okullarında Yabancı Dil Ders Kitabı Seçimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 74-81.

Gömleksiz, M. N. (2003). İngilizce Duyuşsal Alana İlişkin Tutum Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirliği, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 215-226.

Gömleksiz, N. ve Elaldı, Ş. (2011). Yapılandırmacı Yaklaşım Bağlamında Yabancı Dil Öğretimi. Turkish Studies Literature And History Of Türkish Or Turkic, 6 (2). 443-454.

Gültekin, M. ve Çubukçu, Z. (2008). İlköğretim Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitimine İlişkin Görüşleri. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 19,185-201.

Gündoğdu, M. (2005). Avrupa Birliği Yolunda Türkiye’nin Yabancı Dil Politikası. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (2), 120-127.

Gündüz, F. ve Çalışkan, M. (2013). 60-66, 66-72, 72-84 Aylık Çocukların Okul Olgunluk Ve Yazma Becerilerini Kazanma Düzeylerinin İncelenmesi. Turkishstudies - International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic,8 (8), 379-398.

Güneş, T. (2009). İlköğretim 5. Sınıf İngilizce Ders Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Hanbay, O. (2013). Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık

Harfitt, G.J. (2012). Class Size And Language Learning İn Hong Kong: The Students’ Perspective. Educational Research, 54 (3), 331-342.

Haznedar, B. (2012). Türkiye’de Yabancı Dil Öğretimi: İlköğretim Yabancı Dil Programı. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 21(2), 15-29.

Hinkel, E. (Ed.). (2005). Handbook Of Research İn Second Language Teaching And Learning . London: Lawrence Erlbaum Associates.

Hisar, Ş. (2006). 4. Ve 5.Sınıf İngilizce Derslerinde Kullanılabilecek Etkili Öğretim Yöntemleri Üzerine Deneysel Bir Çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

İlter, B. G. & Er, S. (2007). Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretimi Üzerine Veli Ve Öğretmen Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(3), 21-30.

Kara, Ş. (2004). Ana Dil Edinimi Ve Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretimi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,. 17(2), 295-314.

Karacaoğlu, Ö. C. & Acar, E. (2009). Yenilenen Programların Uygulanmasında Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 45-58.

Kazu, İ. Y. (2006). İçeriğin Belirlenmesi. Yayımlandığı Kitap M. Gürol (Editör), Eğitimde Planlama Öğretimde Değerlendirme (63-72). Ankara: Akış Yayıncılık.

Kırkgöz, Y. (2013, Kasım). Yabancı Dil Öğretimi, 5. Eğitim Kongresi Sonuç Raporu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Eğitim Meclisi, Ankara.

Kırmızı, A. S. ve Akkaya, N. (2009). Türkçe Öğretimi Programında Yaşanan Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 33-46.

Knudsen, H. J., Hadzıbegovıc-Bubanja, E., Nıelsen, S., Petkova, E. Ve Nıkolovska, M. (2013). School-Based İn-Servıce Teacher Training İn Montenegro. A Handbook For Polıicy Makers And Practitioners. Luxembourg: Publications Office Of The European Union.

Konomi, D.K. (2014, March). Using Visual Materials İn Teaching Vocabulary İn English As A Foreign Language Classrooms With Young Learners. İnternational Conference New Perspectives İn Science Education 3. Edition Florence, İtaly.

Koru, S. ve Akesson J. (2011). Türkiye’nin İngilizce Açığı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, 57. 1-19

Kutlu, Ö. (2005, Kasım). Yeni İlköğretim Programlarının “Öğrenci Başarısındaki Gelişimi Değerlendirme” Boyutu Açısından İncelenmesi. Eğitimde Yansımalar. VIII. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumunda sunulmuş bildiri, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Küçük, Ö. (2008). An Evaluation Of English Language Teaching Program At Key Stage And Opinions Of Teachers Regarding The Program. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Küçüktepe, C., Küçüktepe S. E. & Baykın, Y. (2014). İkinci Sınıf İngilizce Dersi Ve Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Hasan Ali YüCel Eğitim FaküLtesi Dergisi 11 (22),55-78.

Li, C. L., Lin, M. M., ve Haggard, S. A. (2007). Study Of The Relationship Between The School English Learning Environment And Sixth-Graders’ English Learning Achievement—A Case Study Of Pingtung County.

Lungberg, G. (2007). Developing Teachers Of Young Learners: In-Service For Educational Change And İmprovement. Marianne, N., Jelena M. D., Marina M., Gun L ve Tanya F. (Editörler), In Teaching Modern Languages To Young Learners Teachers, Cirrucula And Materyals (21-34). Graz, Avrupa Konseyi Yayıncıllık .

Merter, F., Şekerci, H. ve Bozkurt, E. (2014). İngilizce Öğretmenlerinin İkinci Sınıf İngilizce Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(5), 199-210.

Metin, M. (2013). Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 67-83.

Miles, M.B. ve Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Source Book. California: Sage Publications.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2012). 20 Sayılı 12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalara İlişkin Genelge, (2015, Mart 20)

Neuendorf, K.A. (2002). The Content Analysis Guidebook. California: Sage Publications.

Nga, N. T. (2008). “English - A Global Language And İts İmplications For Students” VNU Journal Of Science, Foreign Languages, 24, 260-266.

Ornstein, A.C. & Hunkins, F. P. (2013). Curriculum: Foundations, Principles, And İssues.Pearson Education. Seattle.

Öz, H. (2013, Kasım). Yabancı Dil Öğretimi, V. Eğitim Kongresi Sonuç Raporu, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Türkiye Eğitim Meclisi, Ankara

Özdeş, D. (2012). Textbook Evaluation İn Foreing Language Teaching: Spot On, From Students’ And Teachears’ Perspectives. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Paker, T. (2006, Eylül). Çal Bölgesindeki Okullarda İngilizce Öğretiminin Sorunları Ve Çözüm Önerileri, Çal Sempozyumunda sunulmuş bildiri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.

Pinsonneault, B. C. (2008). Authentic Input In Early Second Language Learning.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. University Of Massachusetts , Amherst.

Pisa, (2013). Şehir Okullarını Farklı Kılan Şey Nedir? PISA Bülteni, OECD. 5, 1-4.

Sak, Ö. E. (2008). İlköğretim I. Kademe İngilizce Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Seçkin, H. (2011). İlköğretim 4.Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 550-577.

Semerci, Ç. & Batdı, V. (2010). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf İngilizce Ders Kitaplarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresinde sunulmuş bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Sevinç, K. Ü. (2006). İlköğretim Okullarında İngilizce Öğretiminde Karşılaşılan Güçlüklere İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi Diyarbakır Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.

Sharpe K. ve Driscoll, P. (2000). At What Age Should Foreign Language Learning Begin? Yayımlandığı Kitap In Field, K. (Editör). Issues İn Modern Foreign Languages Teaching, London: Roultledge Falmer (72-86) London: Routledge.

Stemler, S. (2001). An Overview Of Content Analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation, 7 (17).

Şekerci, Ç. (2000). Türk Eğitim Sisteminin Kırsal Bölgelerdeki Sorunları ve Çözüm Önerileri. Milli Eğitim Dergisi, 146.

Şengör, V. (2010). Yabancı Dil Öğretiminde Bilgisayar Kullanımı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim Ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Europen Commission Erasmus Plus Rehberi. (2014). Türkiye Ulusal Ajansı.

TOBB, (2013, Kasım). Yabancı Dil Öğretimi, 5. Eğitim Kongresi Sonuç Raporu, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Türkiye Eğitim Meclisi, Ankara.

Topkaya, E. Z. ve Küçük, Ö. (2010). An Evaluation Of 4th And 5th Grade English Language Teaching Program. İlköğretim Online, 9(1), 52-65.

TTKB, (2013). İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) İngilizce Dersi (2-8. Sınıflar) Öğretim Programı. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara.

Tuttle, H. G. (1975). Using Visual Material İn The Foreign Language Classroom. New York Learning Resources, Vol 2-5 .9-13.

Uludağ, Z. ve Odacı, H. (2002). Eğitim Öğretim Faaliyetlerinde Fiziksel Mekan. Milli Eğitim Dergisi, 153-154.

Ungan, S. (2006). Avrupa Birliğinin Dil Öğretimine Karşı Tutumu Ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 15, 217-226.

Uzun, N. ve Sağlam, N. (2005). Sosyo-Ekonomik Durumun Çevre Bilinci Ve Çevre Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 194-202.

Ülkü, Ü. B. (2007). Anasınıfı Ve İlköğretim 1. Sınıfa Devam Eden Çocukların Velileri Ve Öğretmenlerinin, Çocukların Okul Olgunluğu Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.

Wali, N. H. (2009) Eclecticism And Language Learning. Al- Fatih Journal, 39, 34-41

Worden, P. E. ve Boettcher, W. (1990).Young Children’s Acquisition of Alphabet Knowledge.Journal of Reading Behavior. 22(3), 277-295.

Woźniczka, A. K. (2011). Home Language Environment Of Polish Children İn Iceland And Their Achievement İn Icelandic Grammar School. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Faculty Of Education Studies School Of Education, University Of Iceland.

Yıldıran, Ç. ve Tanrıseven, İ. (2015). İngilizce Öğretmenlerinin İlkokul 2. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Görüşleri. International Journal Of Language Academy 3(1), 210-223.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.