GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ ‘RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ’ ALGILARINA İLİŞKİN METAFORLAR

Suzan Duygu Bedir Erişti
2.771

Öz


Bu araştırmanın amacı görsel sanatlar alanındaki öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarını ortaya koydukları metaforlar ve bu metaforlara ilişkin düşünceleri çerçevesindeki görüşleri aracılığı ile belirlemektir. Bu amaçla araştırma verileri 2014-2015 güz döneminde Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde araştırmacı tarafından yürütülen Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında 40 öğretmen adayından elde edilmiştir. Araştırma verileri sosyal paylaşım ağları aracılığı ile ve açık uçlu sorulardan anket formları aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden tematik analiz tekniği kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının öğretmen kavramı algılarına ilişkin metaforlar çok çeşitlilik göstermektedir.

Anahtar kelimeler


Metafor, öğretmen algısı, güzel sanatlar eğitimi öğretmen adayıReferanslar


Afacan, Ö. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının “fen” ve “fen ve teknoloji öğretmeni” kavramlarına yönelik metafor durumları. e-Journal of New World Sciences Academy, 6 (1), 1242-1254.

Akkaya, A. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin “konuşma” kavramına ilişkin algıları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, 1-9.

Alacapınar, F. (2011). İlköğretim okulu öğrencileri öğretmenlerini nelere benzetmektedirler?. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 249-263.

Arslan, M. ve Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 172, 100-109.

Aslan, S. (2013). Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin “öğretmen” kavramı ile ilgili algılarının metaforik incelenmesi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, (8)6, 43-59.

Aydın, F. & Eser-Ünaldı, Ü. (2010). Coğrafya öğretmen adaylarının Coğrafya kavramına ilişkin algılarının metaforlar yardımıyla analizi. International Online Journal of Educational Sciences, 2(2), 600-622.

Aydın, S, ve Pehlivan, A. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarının “öğretmen” ve “öğrenci” kavramlarına ilişkin kullandıkları metaforlar. Turkish Studies, 5 (3), 818-843.

Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (4), Güz, 693-712.

Cerit, Y. (2006). Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin okul kavramıyla ilgili metaforlara ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6 (3), 669-699.

Çelikten, M. (2006). Kültür ve öğretmen metaforları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21. Yıl (2), 269-283.

Ekiz, D. ve Koçyiğit, Z. (2013). Sınıf öğretmenlerinin “öğretmen” kavramına ilişkin metaforlarının tespit edilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 21 (2), 439-458. Fidan, B. ve Fidan, M. (2016). Ortaokul öğrencilerinin görsel sanatlar dersi kavramına ilişkin metaforik algıları, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (6)2, 159-166

Forceville, C. (2002). The identification of target and source in pictorial metaphors. Journal of Pragmatics, 34(1-14).

Henze, R. C. (2005). Metaphors of Diversity, ıntergroup relations, and equity in the discourse of educational leaders. Journal of Language Identity & Education , 4 (4), 243-267.

Jensen, D. F. (2006). Metaphors as a bridge to understanding educational and social contexts. International Journal of Qualitative Methods, 5 (1) , 5 (1).

Johnson, B. (2007). The paradox of design research: The role of informance, B. Laurel (Ed.), Design Research: Methods and Perspectives içinde. Cambridge, MA: MIT Press. 39–40.

Kabadayı, A. (2008). Analysing the metaphorical images of Turkish preschool teachers. Teaching Education, 19 (1), 73-87.

Kalyoncu, R. ve Liman, S. (2013). Öğretmenlerin “görsel sanatlar dersi” ve “görsel sanatlar öğretmeni” kavramlarına ilişkin metaforları. E-Journal of New World Sciences Academy, 8(1), 115-130.

Kalyoncu, R. (2012). Görsel sanatlar öğretmeni adaylarının “öğretmenlik” kavramına ilişkin metaforları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9)20, 471-484.

Koro-Ljunberg, M. (2001). Metaphors as a way to explore qualitative data. Qualitative Studies in Education, 46 (2), 367-379

Liamputtong, P. (2009). Qualitative research methods, Melbourne: Oxford University Press.

Liamputtong, P. (2010). Performing qualitative cross-cultural research. Cambridge: Oxford University Press.

University Press. Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. Thousand Oaks, California: Sage Publications.

Ocak, G., & Gündüz, M. (2006). Eğitim fakültesini yeni kazanan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine giriş dersini almadan önce ve aldıktan sonra öğretmenlik mesleği hakkındaki metaforlarının karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversetesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2), 293-309. .

Ocak, G. ve Gündüz, M. (2006). Eğitim fakültesini yeni kazanan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine giriş dersini almadan önce ve aldıktan sonra öğretmenlik mesleği hakkındaki metaforlarının karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 293-309.

Oxford, R. L., Tomlinson, S. Barcelos, A., Harrington, C., Lavine, R. Z., Saleh, A. ve Longhini, A. (1998). Clashing metaphors about classroom teachers: toward a systematic typology for the language teaching field. System, 26(3-50).

Örücü, D. (2012). Primary school teachers’ metaphorical perspectives towards classroom and classroom management: a comparative case study. Elementary Education Online, 11(2), 342-352.

Rose, G. (2009). Visual methodology: An introduction to the interpretation of visual materials (2nd ed.). Los Angeles, CA: Sage.

Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.

Saban, A. (2006). Functions of metaphor in teaching and teacher education: A review essay. Teaching Education, 17 (4), 299-315.

Saban, A., Koçbekar, B. N., & Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6 (2), 461-522.

Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri, 2 (2), 135-155.

Ünal, A. & Ünal, E. (2010). Öğretmen ve öğrencilerin rehber öğretmeni algılamalarına ilişkin bir durum çalışması, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 151-164.

Wells-Yalçın, Ş. (2015). Görsel sanatlar öğretmeni adaylarının öğretmen ve sanatçı algısına ilişkin metafor analizi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 160-175

Yob, I. M. (2003). Thinking constructively with metaphors. Studies in Philosophy and Education, 22(127-138). Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin.

Yıldırım, A., Ünal, A. & Çelik, M. (2011). Öğretmen kavramına ilişkin öğretmen, yönetici ve müfettiş algılarının analizi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 92-109.

Yılmaz, F., Göçen, S. & Yılmaz, F. (2013). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algıları: Bir metaforik çalışma, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (9)1, 151-164.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.