Okul Yöneticisi Girişimcilik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Fatma Köybaşı, Burhanettin Dönmez
2.426

Öz


Araştırmanın amacı okul yöneticilerine yönelik girişimcilik ölçeği geliştirmektir. Ölçeği geliştirme sürecinde iki farklı uygulama ve örneklem üzerinden elde edilen veriler analiz edilmiştir. Kocaeli ili İzmit ilçesinde görev yapan ilk ve ortaokul yöneticileri (f=201) örneklemi üzerinden ölçeğin açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. AFA’dan elde edilen veriler, ölçeğin iki bileşenli tek boyutlu bir yapıda olduğunu ve girişimcilik düzeyindeki toplam varyansın % 54,67’sini açıkladığı görülmüştür. Birinci uygulamada ölçeğin güvenirlik katsayısı .96 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin doğrulayıcı faktör analizi (DFA) Sivas ili Merkez ilçede görev yapan ilk ve ortaokul yöneticileri (f=247) örneklemi üzerinden yapılmıştır. DFA’dan elde edilen x2/sd = 185.8/86= 2,16; RMSEA=.07; RMR=.03; GFI= .89; CFI= .97 ve NFI= .95 uyum iyiliği değerlerine ulaşılmıştır. İkinci uygulamada ise ölçeğin güvenirlik katsayısı .90 olarak hesaplanmıştır. Birinci örneklem üzerinden açımlanan ölçeğin ikinci örneklem üzerinden doğrulandığı anlaşılmıştır. Okul yöneticisi girişimcilik ölçeği iki bileşenli tek boyutlu ve 5’li likert olarak derecelendirilmiş 15 maddelik olup geçerliği ve güvenirliği test edilmiştir. 


Anahtar kelimeler


Girişimcilik, okul yöneticisi, ölçek geliştirme, doğrulayıcı faktör analizi, açımlayıcı faktör analizi.Referanslar


Akyürek, Ç. ve Şahin, Ç.(2013). Evaluation of elementary teachers' entrepreneurship skills.

Ekev Academic Review, 17 (57), 51-68.

Anderson, J. C. and Gerbing, D. W. (1984). The effect of sampling error on convergence,

improper solutions, and goodness- of-nt indices for maximum likelihood confirmatory

factor analysis. Psychametrika, 49, 155-173.

Aydın, M.(2010). Eğitim yönetimi. Ankara: Hatipoğlu.

Bacanak, A. (2013). Teachers' views about science and technology lesson effects on the

development of students' entrepreneurship skills. Educational Sciences: Theory and

Practice, 13(1), 622-629.

Başar, E., Altın, H. ve Doğan, V.(2013). Girişimcilik. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık

Bayrak, C., ve Terzi, Ç. (2004). Okul Yöneticilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Okullara

Yansımaları, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayında sunuldu, Malatya.

Elçi, Ş. (2011). Gelecek için eğitim programları ve politikaları. In TED (Ed.), Uluslararası

eğitim forumu II:Eğitimde inovasyon (69-73), Ankara: İşkur Matbaacılık Kağ. San. ve

Tic. Ltd. Şti.

Eyal, O. (2014). Caught in the Net: The Network-Entrepreneurship Connection in Public

Schools. International Journal of Educational Management, 22(5), 386-398.

Eyal, O. And Yosef-Hassidim, D. (2012). Managing Educational Champions:

Entrepreneurship in Schools. Journal of School Leadership, 22(1), 210-255.

Fidan, Y. ve Çiftçi, S. (2010). Farklı fakültelerdeki işletme öğrencilerinin girişimciliğe

bakışları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4), 58-73.

Hörnqvist, M.-L. and Leffler, E.(2014). Fostering an entrepreneurial attitude – challenging in

principal leadership. Education + Training, 56(6), 551-561.

İrmiş, A. ve Barutçu, E. (2012). Öğrencilerin kendilerini girişimci bir kişiliğe sahip görmelerini

ve iş kurma niyetlerini etkileyen faktörler: Bir alan araştırması. Atatürk Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2), 1-25.

Konaklı, T. ve Göğüş, N. (2013). Metaphorical perceptions of pre-service teachers in related

to faculty of education: Asample of Kocaeli University Faculty of Education

International Journal of Human Sciences, 10(2), 67-93.

Konokman, Y. ve Yelken, Y. (2014). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının yaşam boyu

öğrenme yeterliklerine ilişkin algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,

, 267-281.

Maruyama, G. (1998). Basics of structural equation modeling. Thousand Oaks CA: Sage.

Mintzberg, H. (1973). A New Look at the chief executive's job. Organizational Dynamics,

(3), 20-30.

Özden Y. (1998). Eğitimde dönüşüm: Yeni değer ve oluşumlar. Ankara: Pegem Yayınları.

Pihie, Z. A. L., Asimiran, S. and Bagheri, A. (2014). Entrepreneurial leadership practices and

school innovativeness. South African Journal of Education, 34(1), 1-11.

Ruskovaara, E. and Pihkala, T. (2015). Entrepreneurship education in schools: empirical

evidence on the teacher's role. The Journal of Educational Research, 108(3), 236-249.

Sart, G. (2014). The new leadership model of university management for innovation and

entrepreneurship. Eurasian Journal of Educational Research, 57, 73-90.

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. and Muller, H. (2003). Evaluating the fit of structural

equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures.

Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23 – 74.

Scott, S. and Webber, C. F (2013). Principles for principal preparation. Advances in

Educational Administration, 19, 95-122.

Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.

Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş, temel ilkeler ve LISREL

uygulamaları. Ankara: Siyasal Basın ve Dağıtım.

Uluyol, O. (2013). Öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi: Gölbaşı meslek

yüksekokulu örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 15,

-372.

Vandenberghe, R .(1995) Creative management of a school. Journal of Educational

Administration, 33(2), 31-51.

Yetim, N. (2002). Sosyal Sermaye Olarak Kadın Girişimciler: Mersin İli Örneği, Ege Akademik

Bakış,2 (2), 79-92.

Yılmaz, E. ve Sünbül, A. M. (2009). Üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin

geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 195-203.

Yılmaz, Y., Seydinbekulı, A. D. ve Abishov, N. (2014). Üniversite son sınıf öğrencilerinin

girişimcilik eğilimlerinde ailesel özelliklerin etkisi: Ahmet Yesevi uluslararası Türk Kazak üniversitesinde bir alan araştırması. The Journal of Marmara Social Research,

, 11-24.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.