Sanata İlişkin Görüşleri Belirlemeye Yönelik Ölçeğin Geliştirilmesi

Abdullah Ayaydın, Mehmet Kayhan Kurtuldu, Bihter Akyol Dayı
2.904

Öz


Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin sanata ilişkin görüşlerini saptayan bir ölçek geliştirmektir. Sanata ilişkin görüşleri farklı boyutlarını içeren 36 maddelik taslak ölçek, Karadeniz Teknik Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde okumakta olan 478 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiş ve ölçeğin yapı geçerliği faktör analizi ile incelenmiştir. Bulgulara dayanarak 11 madde ölçekten çıkarılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin tek boyuttan oluştuğu ortaya çıkmıştır, fakat maddeler incelendiğinde bu tek boyutun da 2 alt başlık altında sunulabileceği görülmüştür. Geliştirilen ölçekle ilgili Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.93, KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri 0.93 olarak bulunmuştur. Ölçeğin toplam varyansı açıklama oranı %58 olarak bulunmuş, diğer ölçüm sonuçları da referans değerlerinin üzerinde ve iyi düzeyde gerçekleşmiştir. Çalışma sonucunda geliştirilen ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçeğin, üniversite öğrencilerinin sanata ilişkin görüşlerini belirlemede kullanılabilecek bir ölçek olduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar kelimeler


Sanat, görüşler, ölçek, geçerlik, güvenirlikReferanslar


Acar, T. (2014). Ölçek geliştirmede geçerlik kanıtları: çapraz geçerlik, sınıflama ve sıralama geçerliği uygulaması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), 14(2), 969-979.

Akhan, N. E. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sanat algıları ve sanat konularının öğretimine yönelik görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 146 – 162.

Arslan, S. & Öztunç, G. (2013). Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve astım yorgunluk ölçeği’nin geçerlilik ve güvenirliği. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 15(1), 48-60.

Ashton, D. (2001). Picasso konuşuyor. (Çev: Mehmet Yılmaz-Nahide Yılmaz) Ankara: Ütopya Yayınevi.

Bigalı, Ş. (1984). Resim sanatı. Ankara: Şafak Matbaası

Boydaş, N. & Balcı. Y.B. (1997). Eğitim bilime giriş. Ankara: Gazi Kitabevi.

Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (4. Baskı), Ankara: PegemA Yayıncılık.

Chapman, L. H. (1994). Adventures in art. Worcester-Massachusetts: Davis Publications Inc.

Çakır İlhan, A. (1994). Üniversitelerde sanat eğitiminin gerekliliği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27(1), 128 – 138.

Çelik, Ş. (2012). Türkiye’de illerin bitkisel üretiminin faktör analizi ile incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 22(2), 69-76.

Demirel, Ö. (2001). Eğitim sözlüğü, Ankara: PegemA Yayıncılık

Deniz, M. E., Özer, E. & Işık, E. (2013). Duygusal zekâ özelliği ölçeği–kısa formu: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 38(169), 407-419.

Dülgeroğlu, S. (2011). Eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının görsel sanatlara yönelik görüşleri: (Mehmet Akif Ersoy üniversitesi eğitim fakültesi örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Edman, I. (1998). Sanat ve insan. (Çev: Turhan Oğuzkan) İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları

Erinç, S. M. (2004a). Sanat psikolojisine giriş. Ankara: Ütopya Yayınevi

Erinç, S. M. (2004b). Kültür sanat sanat kültür. Ankara: Ütopya Yayınevi

Ersoy, A. (2002). Sanat kavramlarına giriş. İstanbul: Yorum Sanat Yayıncılık

Fıscher, E. (1993). Sanatın gerekliliği. (Çev: Cevat Çapan) Ankara: Verso Yayıncılık.

Geiger, M. (1985). Estetik anlayış. (Çev: Tomris Mengüşoğlu) İstanbul: Remzi Kitabevi

Genç, A. (2004). Resim-İş öğretmenliği programına yeni bir bakış. II. Sanat Eğitimi Sempozyumu (Bildiriler Kitabı). 28 – 30 Nisan, Gazi Üniversitesi, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Gombrıch, E.H. (2007). Sanatın öyküsü. (Çev: Erol Erduran-Ömer Erduran) İstanbul: Remzi Kitabevi

Gözüm, S. & Aksayan, S. (2003). Kültürler arası ölçek uyarlaması için rehber II: psikometrik özellikler ve kültürler arası karşılaştırma. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 5(1), 3-14.

Kayış, A. (2009). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Şeref Kalaycı (Ed.) Güvenirlik Analizi bölümü, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Kısaoğulları, A. (2013). Sanat yönetimi ve sanat yöneticisi. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 36 – 43.

Klee, P. (2006). Çağdaş sanat kuramı. (Çev: Mehmet Dündar) Ankara: Dost Kitabevi Yayınları

Kuspit, D. (2006). Sanatın sonu. (Çev: Yasemin Tezgiden). İstanbul: Metis Yayıncılık

Mutluel, O. (2011). İslam sanatının oluşumundaki etkenler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 19 – 27.

Mutluel, O. (2014). Sanat felsefesinde estetik obje çözümlemesi açısından ebru sanatı. Turkish Studies, 9(11), 419-428.

Öner, N. (2006). Felsefi tutum, felsefe eğitim sanat. (Haz: Sabri Büyükdüvenci-Vefa Taşdelen) Ankara: Hece Yayınları.

Önler, E. & Saraçoğlu, G. V. (2010). Hemşirelikte meslek seçimi ölçeğinin güvenilirlik ve geçerliliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 3(2), 78-85. http://www.deuhyoedergi.org

Sarıgöz, O., Sağ, M., Çam, F. (2015). Öğrencilerin sanat eğitimi ve sanatın gerekliliğine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(40), 572 – 579.

Tansuğ, S. (1988). Sanatın görsel dili. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Tavşancıl, E. (2014). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık

Tezbaşaran, A. A. (2008). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu. (3. baskı, e-kitap), https://www.academia.edu sayfasından 05.09.2015 tarihinde alınmıştır.

Ülgen, G. (1995). Eğitim psikolojisi, Ankara: Lazer Ofset Matbaa Tesisleri

Yetişken, H. (1998). Estetiğin ABC’si. İstanbul: Kabalcı Yayınevi
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.