Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Melek DEMİREL, ishak KOZİKOĞLU, İmgehan ÖZKAN
2.358

Öz


Bu çalışmanın amacı, üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarını tercih etme düzeylerini ve tercih ettikleri öğrenme yaklaşımlarının cinsiyete, üniversiteye giriş puan türüne, mezun oldukları lise türüne ve İngilizce düzeylerine göre değişip değişmediğini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, bir devlet üniversitesinin Yabancı Diller Yüksek Okulunda hazırlık eğitimi alan 210 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Ekinci (2008) tarafından geliştirilen 54 maddelik beşli Likert tipi “Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimleyici istatistikler (ortalama ve standart sapma) ve parametrik testlerle (t-testi, ANOVA, MANOVA) çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda,  üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin daha çok derinlemesine öğrenme yaklaşımını kullanma eğiliminde olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarını tercih etme düzeylerinde cinsiyete ve üniversiteye giriş puan türüne göre anlamlı bir farklılık olmadığı; ancak mezun oldukları lise türüne ve İngilizce düzeylerine göre anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir.


Anahtar kelimeler


öğrenme yaklaşımları, derinlemesine öğrenme, yüzeysel öğrenme, stratejik öğrenme, üniversite öğrencileri

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.