7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CEBİRE YÖNELİK GERÇEK YAŞAM DURUMLARINI MATEMATİKSEL İFADELERE DÖNÜŞTÜRME SÜRECİNDEKİ MATEMATİKSEL DİL BECERİLERİ

ESRA AKARSU YAKAR, SÜHA YILMAZ
2.868

Öz


Bu çalışma ile 7. sınıf öğrencilerinin cebir alanında tasarlanan bir hikaye içerisindeki gerçek yaşam durumunu matematiksel ifadeye dönüştürme sürecindeki matematiksel dil becerilerini incelemek amaçlanmıştır. Öğrencilerin matematiksel dil becerileri Lesh (1981) tarafından geliştirilen çoklu temsil geçiş modeli kuramsal çerçevesi ışığında incelenmiştir. Araştırma 2015-2016 öğretim yılında Türkiye’ nin batı bölgesinde yer alan bir ilde 7. sınıfta öğrenim gören 80 ortaokul öğrencisi ile yürütülmüştür. Ayrıca bu öğrenciler arasında seçilen başarı düzeyleri düşük, orta ve yüksek düzeyde olan üç öğrenci ile klinik görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sürecinde araştırmacılar tarafından cebir öğrenme alanına ait bir hikaye tasarlanmış ve öğrencilere bu hikaye içerisinde 8 adet soru yöneltilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin hikaye içerisinde verilen durumu matematiksel olarak açıklamakta zorlandıkları ve sözel olarak ifade etme eğiliminde oldukları görülmüştür. Klinik görüşme gerçekleştirilen matematik başarı düzeyi yüksek olan öğrencinin ifadeleri açıklarken doğru sözel, yazılı ve sembolik dil kullandığı gözlemlenmiştir. Matematik başarı düzeyi düşük olan öğrencinin ise gerçek yaşam durumlarını açıklarken ve sembolik ifadeleri oluştururken zorlandığı belirlenmiştir. 


Anahtar kelimeler


Cebir; matematiksel dil; gerçek yaşam durumu.Referanslar


Akarsu, E. (2013). 7. Sınıf Öğrencilerinin Cebir Öğrenme Alanında Matematiksel Dil Kullanımlarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Akkan,Y., Baki, A., Çakıroğlu, Ü. (2012) 5-8. Sınıf Öğrencilerinin Aritmetikten Cebire Geçiş Süreçlerinin Problem Çözme Bağlamında İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43:01-13.

Aydın, S., Yeşilyurt, M. (2007). Matematik Öğretiminde Kullanılan Dile İlişkin Öğrenci Görüşleri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Güz, C.6 S.22 (90-100).

Bağdat, O., Anapa Saban, P. (2014). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Düşünme Becerilerinin Solo Taksonomisi İle İncelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, S.26, ss. 473-496.

Clement, J. (1979). Cognitive Microanalysis: An Approach to Analyzing Intuitive Mathematical Reasoning Processes. University of Massachusetts, Amherst, Mass.

Clement, J. (2000). Analysis of Clinical Interview: Foundations And Model Viability. In A. E.Kelly&R. A. Lesh (Eds.), Handbook of research design in mathematics and science education. (pp. 547-589). London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Çakmak, Z., Bekdemir, M., Baş, F. (2014). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Örüntüler Konusundaki Matematiksel Dil Becerileri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt-Sayı: 16-1.

Çalıkoğlu Bali, G. (2003). Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Dile İlişkin Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25: 19-25.

Dede, Y., Peker, M. (2007). Öğrencilerin Cebire Yönelik Hata ve Yanlış Anlamaları: Matematik Öğretmen Adayları’nın Bunları Tahmin Becerileri ve Çözüm Önerileri. İlköğretim Online, 6(1), 35-49, 2007. http://ilkogretim-online.org.tr (02.05.2012).

Dur, Z. (2010). Öğrencilerin Matematiksel Dili Hikaye Yazma Yoluyla İletişimde Kullanabilme Becerilerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Fuson, K., Geeslin, W. (eds.) (1979). Explorations in the Modeling of the Leaming of Mathematics. Columbus, Ohio: ERIC/SMEAC.

Gürbüz, R. ,Akkan, Y. (2008) Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Aritmetikten Cebire Geçiş Düzeylerinin Karşılaştırılması: Denklem Örneği. Eğitim ve Bilim, Cilt 33, Sayı 148.

Goldin, G., A. (1998) Observing Mathematical Problem Solving Through Task-Based Interviews, (Ed. A. R. Teppo) Qualitative Research Methods in Mathematics Education, NCTM: Reston.

Halliday, M. A. K. (1978). Language As Social Semiotic: The Social Interpretation Of Language And Meaning. Sydney: Edward Arnold.

Hersovics, N. ve Linchevski, L. (1994). A Cognative gap between arithmetic and algebra. Educational Studies in Mathematics, 27(1), 59‐78.

Jamison, Robert (2006). Learning the Language of Mathematics. Clemson University.

Janvier, C. (1978). The Interpretation of Complex Cartesian Graphs Representing Situations Studies and Teaching Experiments. Doctoral Dissertation, University of Nottingham.

Kar, T., Çiltaş, A., Işık, A. (2011). Cebirdeki Kavramlara Yönelik Öğrenme Güçlükleri Üzerine Bir Çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (3), 939-952.

Kieran, C. (1992) . The Learning And Teaching Of School Algebra. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook Of Research On Mathematics Teaching And Learning (pp. 380–419). New York, NY: Macmillan.

Lansdell, J. M. (1999). Introducing Young Children To Mathematical Concepts: Problems With New Terminology. Educational Studies. 25(3), 327-333.

Lesh, R. (1981). Applied Mathematical Problem Solving. Educational Studies in Mathematics. Vol.12, No:2, ss. 235-264.

Macgregory, M., Stacey, K., (1999). A Flying Start to Algebra. Teaching Children Mathematics, Vol:6, Iss:2, p.78-85.

Martinez, J. (2001). Thinking and Writing Mathematically: Achilles and the Tortoise as an Algebraic Word Problem. Mathematics Teacher. 94.4 : 248-52.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2013). Ortaokul Matematik Dersi (5., 6., 7. ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara:MEB.

Olkun, S., Toluk, Z. (2006). İlköğretimde Matematik Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar. Ankara: Ekinoks Yayıncılık.

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. Ed. Bütün, M. ve Demir, S. B.). Ankara: Pegem Akademi. (Özgün Çalışma 2002).

Stake, R. E. (2006). Multiple case study analysis. New York, NY: The Guilford Press.

Tall, D.,Thomas, M. (1991). Encouraging Versatile Thinking in Algebra using the Computer. Educational Studies in Mathematics, 22 (2), 125–147.

Usiskin, Z. (1996). Mathematics as a Language. in P. Elliott & M. Kenny (eds) Communication in mathematics, K-12 and Beyond. National Council of Teachers of Mathematics. Virginia.

Wagner, S. (1983). What are these things called variables?. Mathematics Teacher, October, 47-478.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.