Examining the Relationships between Epistemological Beliefs and Teaching and Learning Conceptions of Lower-Secondary Education Teachers

Necla Ekinci
2.774

Öz


The purpose of this study is to determine the relationships between lower-secondary education teachers’ epistemological beliefs and their conceptions about teaching and learning. The sample of this descriptive study is comprised of 184 lower-secondary school teachers. As data collection tools, the Epistemological Belief Questionnaire (EBQ) and the Teaching and Learning Conception Scale were used. In the analysis of the data, descriptive statistics, t-test, one-way variance analysis (ANOVA) and multiple regression analysis were employed. The findings of the study revealed that the teachers’ level of beliefs about the sub-dimensions of Authority/Expert Knowledge and Learning Effort/Process was found to be high, their level of beliefs about the sub-dimension named as Innate/Fixed Ability was found to be medium and their level of beliefs about the sub-dimension of Certainty of Knowledge is low. Though the teachers mostly prefer constructivist conception to shape their instructional practices, they also have a considerable orientation towards the adoption of traditional conception. Moreover, it was concluded that the teachers’ epistemological beliefs are a significant predictor of their preferences for constructivist and traditional teaching and learning conceptions

Anahtar kelimeler


epistemological beliefs; teaching and learning conception; constructivist conception; traditional conception; teacher educationReferanslar


References

Akça, S. (2007). İlköğretim 5. sınıf matematik programının öğretmen yönetici ve ilköğretim müfettişleri görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (Afyonkarahisar ili örneği). [Evaluation of the 5 th primary school 2005 mathematics curriculum considering the opinion of teachers, headmasters and inspectors]. (Master’s thesis, Afyon Kocatepe University, Afyon, Turkey).

Akkaya, Recai. (2010). Olasılık ve İstatistik Öğrenme Alanındaki Kavramların Gerçekçi Matematik Eğitimi ve Yapılandırmacılık Kuramına Göre Bilgi Oluşturma Sürecinin İncelenmesi. [The investigation of knowledge construction process of concepts in probability and statistical learning field according to the realistic mathematic education and constructivism theory]. (Doctoral dissertation, Uludağ University, Bursa, Turkey).

Aksan, N., & Sözer, M. A. (2007). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkiler. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(1), 31-50.

Akyıldız, S. 2014. Lise öğretmenlerinin epistemolojik inançları ile öğretme-öğrenme anlayışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Investigating the relationship between high school teachers' epistemological beliefs and their teaching-learning approaches]. (Doctoral dissertation, Fırat University, Elazığ, Turkey).

Aydın, Ö., Tunca, N., & Alkın-Şahin, S. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretme ve öğrenme anlayışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1331-1346.

Aypay, A. (2011a). Öğretme ve öğrenme anlayışları ölçeği’nin Türkiye uyarlaması ve epistemolojik inançlar ile öğretme ve öğrenme anlayışları arasındaki ilişkiler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 7-29.

Aypay, A. (2011b). Epistemolojik inançlar ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 1-15.

Anagün, S. S., Yalçinoğlu, P., & Ersoy, A. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersi öğretme-öğrenme sürecine ilişkin inançlarının yapılandırmacılık açısından incelenmesi. Journal of Theoretical Educational Science/Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(1), 1-16.

Bacanlı-Kurt, C. (2010). Öğretmenlerin epistemolojik inançları ve değişime direnme tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Examination of relationships between teachers epistemogical beliefs and attitude of resist to organizational change]. (Master’s thesis, Gazi University, Ankara, Turkey).

Başbay, M. (2013). Epistemolojik inancın eleştirel düşünme ve üstbiliş ile ilişkisinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 38(169), 249-262.

Benson, G. D. (1989). Epistemology and science curriculum. Journal of Curriculum Studies, 21(4), 329-344.

Brownlee, J. M., Thorpe, K. J., & Stacey, P. S. (2005). Improving learning and teaching in early childhood teacher education: A focus on personal epistemology. Retrieved from http://eprints.qut.edu.au/2126/1/2126.pdf.

Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabi. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Cano, F. (2005). Epistemological beliefs and approaches to learning: Their change through secondary school and their influence on academic performance. British Journal of Educational Psychology, 75(2), 203-221.

Cano, F.,& Rodriguez, L. (2006). The epistemological beliefs, learning approaches and study orchestrations of university students. Studies in Higher Education, 31(5),617–636.

Chan, K-W. (2003). Hong Kong teacher education students’ epistemological beliefs to approaches to learning. Research in Education, 69(1), 36-50.

Chan, K-W., & Elliott, R. G. (2000). Exploratory Study of Epistemological Beliefs to Hong Kong Teacher Education Students: Resolving Conceptual and Empirical Issues. Asia Pacific Journal of Teacher Education, 28 (3), 225-234.

Chan, K. W., & Elliott, R. G. (2002). Exploratory study of Hong Kong teacher education students’ epistemological beliefs: cultural perspectives and implications on beliefs research. Contemporary Educational Psychology, 27(3), 392–414.

Chan, K. W., & Elliott, R. G. (2004). Relational analysis of personal epistemology and conceptions about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 20(8), 817-831.

Cheng, M. M., Chan, K. W., Tang, S. Y., & Cheng, A. Y. (2009). Pre-service teacher education students' epistemological beliefs and their conceptions of teaching. Teaching and Teacher Education, 25(2), 319-327.

Çetin, O., & Günay, Y. (2007). Fen öğretiminde yapılandırmacılık kuramının öğrencilerin başarılarına ve bilgiyi yapılandırmalarına olan etkisi. Eğitim ve Bilim. 32 (146), 24-38.

Çiftçi, S., Sünbül, A. M., & Köksal, O. (2013). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenmiş mevcut programa ilişkin yaklaşımlarının ve uygulamalarının değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 281-295.

Çokluk, Ö. (2010). Logistic regression: concept and application. Educational Sciences: Theory & Practice, 10(3), 1357-1407.

Demir, Ö., & Acar, M. (1992) Sosyal Bilimler Sözlüğü. Vadi Yayınları, Ankara.

Demir, S., & Akınoğlu, O. (2010). Epistemolojik inanışlar ve öğretme öğrenme süreçleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 32, 75–9.

Deryakulu, D. (2002). Denetim odağı ve epistemolojik inançların öğretim materyalini kavramayı denetleme türü ve düzeyi ile ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 55-61.

Deryakulu, D. (2014 ). Epistemolojik inançlar. Y. Kuzgun & D. Deryakulu (Ed.), Eğitimde bireysel farklılıklar (s.259-288). Ankara: Nobel Yayınevi.

Ekici, M., & Kaya, E. (2016). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin epistemolojik inançlarıyla öğretim stilleri arasındaki ilişki. Route Educational and Social Science Journal, 3(1) 195-218.

Ekinci, N. (2016). Sınıf öğretmenlerinin öğretme-öğrenme anlayışları ve öğrenen özerkliğini destekleyici davranışları arasındaki ilişkiler. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 19, 1-16.

Engin, G. & Daşdemir, İ. (2015). Sınıf öğretmenlerinin öğretme ve öğrenme anlayışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International Journal of Social Science, 33, 425-432.

Gallagher, J. J. (1991). Prospective and practicing secondary school science teachers’ knowledge and beliefs about the philosophy of science. Science Education, 75, 121-133.

Gray, A. (1997). Contructivist teaching and learning. SSTA Research Centre Report, 97-07. Retrieved from http://archive.li/W1TyV.

Hashweh, M. Z. (1996). Effects of science teachers' epistemological beliefs in teaching. Journal of Research in Science Teaching, 33(1), 47-63.

Hofer, B. K. (2001). Personal epistemology research: Implications for learning and teaching. Educational Psychology Review, 13(4), 353-383.

Howard, B. C., McGee, S., Schwartz, N., & Purcell, S. (2000). The experience of constructivism: Transforming teacher epistemology. Journal of Research on Computing in Education, 32(4), 455-465.

Isikoglu, N., Basturk, R., & Karaca, F. (2009). Assessing in-service teachers' instructional beliefs about student-centered education: A Turkish perspective. Teaching and Teacher Education, 25(2), 350-356.

İçen, M. (2012). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin epistemolojik inançlarının sınıf içi uyguladıkları öğretim stratejileri ile ilişkisi. [The epistemologic beliefs of social science teachers and the teaching strategies they apply in the class]. (Master’s thesis, Erzincan University, Erzincan, Turkey).

Kagan, D. M. (1992). Implication of research on teacher belief. Educational Psychologist, 27(1), 65-90.

Kalaycı, N. (2014). Yapılandırmacı yaklaşımın sınıf yönetimi ve öğrenme sürecine yansıması. [The constructi̇vi̇st approach to self-regulati̇on and learni̇ng i̇n the classroom]. (Master’s thesis, Sabahattin Zaim University, İstanbul, Turkey).

Karataş, H. (2011). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları, öğrenme yaklaşımları ve problem çözme becerilerinin akademik motivasyonu yordama gücü. [The prediction of academic motivation using university students' epistemological beliefs, learning approaches and problem solving skills]. (Doctoral dissertation, Yıldız Teknik University, İstanbul, Turkey).

Kaleci, F. (2012). Matematik öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile öğrenme ve öğretim stilleri arasındaki ilişki. [The relationship between pre?service mathematics teacher?s epistemological beliefs and their learning and teaching styles]. (Master’s thesis, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey).

Kardash, C. M. & Howell, K. L. (2000). Effects of epistemological beliefs and topic-specific beliefs on undergraduates' cognitive and strategic processing of dual-positional text. Journal of Educational Psychology, 9(3), 524-535.

Karhan, İ. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin epistemolojik inançlarının demografik özelliklerine ve bilgi teknolojilerini kullanma durumlarına göre incelenmesi. [The investigation of epistemological beliefs of primary school teachers according to some demographic variables and their information technology use]. (Doctoral dissertation, Yıldız Teknik University, İstanbul, Turkey).

Kaya, Z. & Tüfekçi, S. (2008). Yapılandırmacı yaklaşımın erişiye etkisi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi. 23, 79-90

Kızılgüneş, B., Tekkaya, C., & Sungur, S. (2009). Modeling the relations among students' epistemological beliefs, motivation, learning approach, and achievement. The Journal of Educational Research, 102(4), 243-256.

Köse, S., & Dinç, S. (2012). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının biyoloji özyeterlik algıları ile epistemolojik inançları arasındaki ilişki. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 121-141.

Myers, R. (1990).Classical and modern regression with applications. Boston, MA: Duxbury.

Oğuz, A. (2008). Investigation of Turkish trainee teachers' epistemological beliefs. Social Behavior and Personality: An International Journal, 36(5), 709-720.

Oğuz, A. (2011). Öğretmen adaylarının demokratik değerleri ile öğretme ve öğrenme anlayışları. Değerler Eğitimi Dergisi, 9(22), 139-160.

Önen, F. (2005). İlköğretimde basınç konusunda öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarının yapılandırmacı yaklaşım ile giderilmesi. [The removing of students misconceptions about pressure with constructivist approach in elementary school]. (Master’s thesis, Marmara University, İstanbul, Turkey).

Özbaş, N. (2013). Sınıf öğretmenlerinin düşünme stillerinin kullandıkları yöntemler ve epistemolojik inançları açısından incelenmesi. [Investigation of class teachers' thinking styles through the methods they used and epistemological beliefs]. (Master’s thesis, Amasya University, Amasya, Turkey).

Özdemir, I., & Köksal, N. (2014). The evaluation of elementary school teachers' epistemological beliefs. Egitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 47(1), 301-326.

Özdoğan, M. (2008). Yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda hazırlanan yeni sosyal bilgiler programında aktif öğrenme tekniklerinin kullanımı. [The usage of active learning techniques in a new social studies which is prepared in direction of constructivist approach]. (Master’s thesis, Gaziosman Paşa University, Tokat, Turkey).

Özkal, K., Tekkaya, C., Cakiroglu, J., & Sungur, S. (2009). A conceptual model of relationships among constructivist learning environment perceptions, epistemological beliefs, and learning approaches. Learning and İndividual Differences, 19(1), 71-79.

Özenç, M., & Doğan, C. (2007). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşım yeterlik düzeylerinin belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 67-83.

Pajares, M. F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), 307-332.

Richardson, V. (1996). The role of attitudes and beliefs in learning to teach.Handbook of research on teacher education, 2, 102-119. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Virginia_Richardson2/publication/239666513_The_role_of_attitudes_and_beliefs_in_learning_to_teach/links/572cdb6f08aeb1c73d11b2e2.pdf.

Saygın, Ö., Atılboz, N.G., & Salman, S. (2006). Yapılandırmacı öğretim yaklaşımının biyoloji dersi konularını öğrenme başarısı üzerine etkisi: canlılığın temel birimi-hücre. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 26(1), 51-64.

Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82(3), 498–504.

Schommer, M. (1993). Epistemological development and academic performance among secondary students. Journal of Educational Psychology, 85(3), 406–411.

Schommer, M., & Walker, K. (1997). Epistemological beliefs and valuing school: considerations for college admission and retention. Research Higher Education, 38(2), 173-186.

Schommer, M., Crouse, A., & Rhodes, N. (1992). Epistemological beliefs and mathematical text comprehension: Believing it is simple does not make it so. Journal of Educational Psychology, 84(4), 435-443.

Schommer-Aikins, M., & Hutter, R. (2002). Epistemological beliefs and thinking about everyday controversial issues. The Journal of Psychology, 136(1), 5-20.

Şengül-Turgut, G. (2007). Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğretimin lise fizik öğrencilerinin epistemolojik inanışlarına etkisi. [The effect of instruction based on constructivist approach on high school physics students' epistemological beliefs]. (Master’s thesis, Marmara University, İstanbul, Turkey).

Taşkın, Ç. Ş. (2012). Epistemolojik inançlar: Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarını yordayıcı bir değişken. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 273-285.

Tezci, E., & Uysal, A. (2004). Eğitim teknolojisinin gelişimine epistemolojik yaklaşımların etkisi: The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 3(2), 158-164.

Woolley, S. L., Benjamin, W. J. J., & Woolley, A. W. (2004). Construct validity of a self-report measure of teacher beliefs related to constructivist and traditional approaches to teaching and learning. Educational and Psychological Measurement, 64(2), 319-331.

Windschitl, M., & Andre, T. (1998). Using computer simulations to enhance conceptual change: the roles of constructivist instruction and student epistemological beliefs. Journal of Research in Science Teaching, 35(2), 145–160.

Yanpar–Yelken., Üredi, L., Tanrıseven, I. & Kılıç, F. (2010). İlköğretim müfettişlerinin yapılandırmacı program ile öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme ortamı oluşturma düzeylerine ilişkin görüşleri. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 31-46.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.