Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Yıl: 2008 Cilt: 9 Sayı: 15 OLASILIK KAVRAMLARININ ÖĞRENİLMESİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR BU KAVRAMLARIN ÖĞRENİLEMEME NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Öz   PDF
Dilek Sezgin MEMNUN
 
Yıl: 2007 Cilt: 8 Sayı: 13 ÖN ÖRGÜTLEYİCİLERİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Öz   PDF
Dilek Çakıcı
 
Yıl: 2011 Cilt: 12 Sayı: 3 Orta Öğretim Son Sınıf Öğrencilerinin Öz Algıları Çerçevesinde Çoklu Zeka Profilleri Öz   PDF
Rüştü YEŞİL, Özgen KORKMAZ
 
Cilt 17, Sayı 3 (2016) Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi: Işık ve Ses Ünitesi Örneği Öz   PDF
Hasan BAKIRCI, Salih ÇEPNİ
 
Yıl: 2009 Cilt: 10 Sayı: 2 Ortaöğretim Alan Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretim Yeterliklerinin Değerlendirilmesi Fırat Üniversitesi Örneği Öz   PDF
Ramazan Özbek, Rüştü Yeşil
 
Cilt 17, Sayı 3 (2016) Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Yeterlikleri Öz   PDF
Eyup İzci
 
Yıl: 2009 Cilt: 10 Sayı: 3 Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarına Göre Fen Edebiyat Fakültelerindeki Alan Eğitimi Öz   PDF
Savaş BAŞTÜRK
 
Yıl: 2008 Cilt: 9 Sayı: 16 Ortaöğretim Öğrencilerinin Aile İçi İliskilerinin Öğrenilmis Güçlülük Düzeylerini Yordama Gücü Öz   PDF
Yemliha COSKUN
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017) ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN CAN SIKINTISI ALGILARININ VE ZORBALIK DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ Öz
Feride ÇELEBİ, Ramin ALİYEV
 
Yıl: 2009 Cilt: 10 Sayı: 2 Ortaöğretim Okulu Müdürlerinin Değişimi Yönetme Davranışlarına İlişkin Öğretmen Algılarının Değerlendirilmesi Öz   PDF
Ali TAŞ
 
Cilt 14, Sayı 3 (2013) Ortaöğretimde Çalışan Branş Öğretmenlerinin Yıldırma (Mobbing) Davranışlarına Uğrama Düzeyleri İle Demografik Özellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Öz   PDF
Serkan HACICAFEROĞLU
 
Yıl: 2008 Cilt: 9 Sayı: 16 Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İliskin Algıları Öz   PDF
Hasan DEMİRTAS, Burhanettin DÖNMEZ
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016) Ortaokul Öğrencileri İçin Fen Öğrenmeye Yönelik Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Öz   PDF
Süleyman YAMAN
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016) Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimlerine İlişkin Başarılarının Olası Bilimsel Epistemolojik Yordayıcılarının İncelenmesi Öz   PDF
Nuriye AŞUT, Hatice Esma ÖZBAY, Gamze AKKAYA, Pelin ERTEKİN
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016) Ortaokul Öğrencilerinin Matematiksel Üstbiliş Farkındalıkları İle Problem Çözme Beceri Algıları Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi Öz   PDF
Abdullah KAPLAN, Murat DURAN, Gökhan BAŞ
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017) Ortaokul Öğrencilerinin Okula Bağlanmalarının İncelenmesi Öz
Serkan Altuntaş, Özcan Sezer
 
Yıl: 2013 Cilt: 14 Sayı: 2 Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Munise DURAN, Nadir ÇELİKÖZ, Ayşegül ÖZDEMİR TOPALOĞLU
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017) Özel Öğretim Kurumlarındaki İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmen Liderliği Davranışları ve Sınıf Yönetimi Eğilimleri Arasındaki İlişki Öz
Turgay Öntaş, Levent OKUT
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015) Özel Okula Dönüşmek İçin Başvuran Dershane Yöneticilerinin Bu Dönüşüm Hakkındaki Görüş ve Önerileri Öz   PDF
Önder ŞANLI
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016) Pedagojik Formasyon Programının Biyoloji, Fizik ve Kimya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik İmajlarına Etkisi Öz   PDF
Sinem ÜNER, Hüseyin AKKUŞ
 
Cilt 17, Sayı 3 (2016) Problemli Facebook Kullanımında Sosyal ve Duygusal Yalnızlığın Rolü Öz   PDF
Bahtiyar ERASLAN ÇAPAN, Mehmet SARIÇALI
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016) Psikolojik Danışmanların Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları ve Bu Uygulamalardaki Yeterliklerine İlişkin Algıları Öz   PDF
Mustafa PAMUK, Taşkın YILDIRIM
 
Yıl: 2012 Cilt: 13 Sayı: 2 Resim İş Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Öz   PDF
Nezahat DİLEKÇİ, Ahmet Serkan ECE
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Resmi ve Özel Okul Öğretmenlerinin Paylaşılan Liderliğe İlişkin Görüşleri Öz   PDF   PDF (English)
Mahire ASLAN, Aslı AĞIROĞLU BAKIR
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014) Risk Tabanlı Denetimin Eğitim Alanında Uygulanabilirliğinin Maarif Müfettişlerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi Öz   PDF   PDF (English)
Akif KÖSE, İzzet DÖŞ
 
Toplam 250 ögeden 176 - 200 arası << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.